Ciekawostki

Barack Obama: książki pozwalały przetrwać mi stresujące chwile

Barack Oba­ma, koń­cząc pre­zy­den­tu­rę, udzie­lił dzien­ni­kar­ce i kry­tycz­ce lite­rac­kiej Michi­ko Kaku­ta­ni z “New York Time­sa” wywia­du, w któ­rym wyznał, co pozwo­li­ło mu prze­trwać ten stre­su­ją­cy okres. A były to książ­ki. Ame­ry­ka­nie pod­kre­śla­ją, iż to pierw­szy pre­zy­dent-biblio­fil od cza­sów Abra­ha­ma Lincolna.

Od dziec­ka kocha­łem czy­tać, może dla­te­go, że tak dużo podró­żo­wa­łem. Byłem out­si­de­rem. Kie­dy moja rodzi­na prze­pro­wa­dzi­ła się do Indo­ne­zji, byłem wiel­kim, ciem­no­skó­rym dzie­cia­kiem, któ­ry nigdzie nie paso­wał. Potem wró­ci­li­śmy na Hawa­je, a ja mia­łem przy­zwy­cza­je­nia i zacho­wa­nia typo­we dla Indo­ne­zyj­czy­ka. Ta myśl, że ist­nie­ją świa­ty, któ­re możesz ze sobą zabie­rać, któ­re są two­je, była dla mnie bar­dzo pocią­ga­ją­ca”, wyznał były pre­zy­dent. Romans z lite­ra­tu­rą zakoń­czył jako nasto­la­tek i powró­cił do nie­go na stu­diach. Żył bied­nie, ale pisał i sza­no­wał sło­wo pisane.

W cza­sie pre­zy­den­tu­ry Oba­ma nie tyl­ko pole­cał uko­cha­ne książ­ki (co moc­no wpły­wa­ło na ich popu­lar­ność) – “Bez ska­zy” Jona­tha­na Fran­ze­na czy “Fatum i furię” Lau­ren Groff, ale też zachę­cał do czy­ta­nia mło­dzież i dzie­ci. Gdy jego osiem­na­sto­let­nia cór­ka wyjeż­dża­ła na stu­dia, wrę­czył jej czyt­nik pełen ebo­oków. Na świę­ta Barack i Michel­le Oba­ma wspól­nie z cór­ka­mi wybie­ra­li książ­ki w małych, nie­sie­cio­wych księgarniach.

Choć w cza­sie pre­zy­den­tu­ry Oba­ma nie miał cza­su na two­rze­nie (jak sam mówi – pisał głów­nie prze­mó­wie­nia), zamie­rza do nie­go powró­cić. Pierw­sza na liście jest książ­ka ze wspo­mnie­nia­mi opar­ta na dzien­ni­kach. W Chi­ca­go chce pro­mo­wać biblio­te­kę i muzeum, któ­rych otwar­cie zapo­wie­dział na począt­ku 2014 roku. Pla­nu­je docie­rać do kolej­nych odbior­ców oraz zację­cać ich do dyskusji.

Jed­nym z poże­gnal­nych spo­tkań w Bia­łym Domu było spo­tka­nie z lite­ra­ta­mi. Na wspól­ny obiad Oba­ma zapro­sił Dave­’a Egger­sa, Col­so­na Whi­te­he­ada, Zadie Smith, Juno­ta Día­za i Bar­ba­rę Kingsolver.

zdję­cie dome­na publicz­na wikipedia

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy