Ciekawostki

Najstarsza księgarnia świata

Po raz pierw­szy zosta­ła otwar­ta w 1732 roku. Funk­cjo­nu­je nie­prze­rwa­nie od dwu­stu osiem­dzie­się­ciu pię­ciu lat. Kil­ka razy zmie­nia­ła wła­ści­cie­li, kry­ła się w sumie pod jede­na­sto­ma nazwa­mi. Dziś lizboń­czy­cy zna­ją ją jako Livra­ria Ber­trand. Przy­by­tek w 2010 roku tra­fił do księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa jako naj­star­sza dzia­ła­ją­ca księ­gar­nia świata.

Otwo­rzył ją Peter Fau­re. Z począt­ku była jedy­nie małym skle­pi­kiem. Szyb­ko sta­ła się jed­nak ulu­bio­nym miej­scem spo­tkań por­tu­gal­skich pisa­rzy i inte­lek­tu­ali­stów. I tak jest aż po dziś dzień. Wśród zna­mie­ni­tych oso­bi­sto­ści odwie­dza­ją­cych księ­gar­nię w poszu­ki­wa­niu podob­nych sobie umy­słów znaj­du­ją się: Ale­xan­dre Her­cu­la­no – dzie­więt­na­sto­wiecz­ny histo­ryk i powie­ścio­pi­sarz, któ­re­mu przy­pi­su­je się wpro­wa­dze­nie roman­ty­zmu w Por­tu­ga­lii, Oli­ve­ira Mar­tins – jed­na z klu­czo­wych figur współ­cze­snej histo­rii, Aqu­ili­no Ribe­iro – pisarz, czło­nek Lizboń­skiej Aka­de­mii Nauk, ini­cja­tor nur­tu regio­na­li­zmu, Eça de Queirós – uzna­wa­ny za naj­lep­sze­go lite­ra­ta reali­zmu czy Ante­ro de Quen­tal – poeta, któ­re­go pra­ce sta­ły się kamie­niem milo­wym por­tu­gal­skie­go języka.

W 2010 roku Livra­ria Ber­trand sta­ła się czę­ścią gru­py Por­to Edi­to­ra mają­cej w tym momen­cie pięć­dzie­siąt dwie księ­gar­nie w całym kra­ju. Nadal jed­nak pozo­sta­je naj­waż­niej­szym lite­rac­kim punk­tem na mapie Lizbo­ny. Zupeł­nie, jak to sobie wyma­rzył Peter Fau­re, kie­dy otwie­rał swój biz­nes nie­mal trzy wiel­ki temu.

Autor: Oskar Grzelak

Zdję­cie w tek­ście autor­stwa: https://www.flickr.com/people/28686305@N07
Zdję­cie głów­ne wikipedia/69joehawkins

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy