Sprawdzasz tag

portugalia

Ciekawostki

Nietoperze w bibliotece! Naturalny sposób ochrony starych manuskryptów w Portugalii

W śre­dnio­wie­czu mni­si w biblio­te­kach trzy­ma­li koty. Te sku­tecz­nie radzi­ły sobie z gry­zo­nia­mi lubu­ją­cy­mi się w pod­ja­da­niu prze­pi­sy­wa­nych z tru­dem tomisz­czów. Zno­si­li nawet śla­dy kocich sików na bez­cen­nych księ­gach – było to lep­sze niż wygry­zio­ne w nich dziu­ry. Jed­nak myszy czy szczu­ry to nie jedy­na pla­ga biblio­tek. W książ­kach gustu­je rów­nież wszel­kie­go rodza­ju robac­two. Na szczę­ście chrząsz­cze i ćmy to conoc­ny posi­łek nie­to­pe­rzy, dla­te­go te zaraz obok kotów sta­ły się natu­ral­ny­mi obroń­ca­mi lite­rac­kiej spu­ści­zny świa­ta. Przy­naj­mniej w Por­tu­ga­lii. Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Najstarsza księgarnia świata

Po raz pierw­szy zosta­ła otwar­ta w 1732 roku. Funk­cjo­nu­je nie­prze­rwa­nie od dwu­stu osiem­dzie­się­ciu pię­ciu lat. Kil­ka razy zmie­nia­ła wła­ści­cie­li, kry­ła się w sumie pod jede­na­sto­ma nazwa­mi. Dziś lizboń­czy­cy zna­ją ją jako Livra­ria Ber­trand. Przy­by­tek w 2010 roku tra­fił do księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa jako naj­star­sza dzia­ła­ją­ca księ­gar­nia świa­ta. Czy­taj dalej

-->