Sprawdzasz tag

najstarsza księgarnia świata

Ciekawostki

Najstarsza księgarnia świata

Po raz pierw­szy zosta­ła otwar­ta w 1732 roku. Funk­cjo­nu­je nie­prze­rwa­nie od dwu­stu osiem­dzie­się­ciu pię­ciu lat. Kil­ka razy zmie­nia­ła wła­ści­cie­li, kry­ła się w sumie pod jede­na­sto­ma nazwa­mi. Dziś lizboń­czy­cy zna­ją ją jako Livra­ria Ber­trand. Przy­by­tek w 2010 roku tra­fił do księ­gi rekor­dów Guin­nes­sa jako naj­star­sza dzia­ła­ją­ca księ­gar­nia świa­ta. Czy­taj dalej

-->