Sprawdzasz tag

ból

Ciekawostki

Książka, która zadaje ból!

Dzię­ki tej książ­ce poczu­jesz ból głów­ne­go boha­te­ra. Fizycz­nie! Brzmi to jak histo­ria wyję­ta z kar­tek powie­ści scien­ce-fic­tion, ale jed­nak to praw­da. Naukow­cy z ame­ry­kań­skiej uczel­ni MIT wyna­leź­li książ­kę, dzię­ki któ­rej czy­tel­nik na wła­snej skó­rze będzie odczu­wał emo­cje towa­rzy­szą­ce głów­ne­mu boha­te­ro­wi. O nie­ty­po­wym pro­duk­cie napi­sał angiel­ski „Guar­dian”.

Czy­taj dalej

-->