Ciekawostki

Reese Witherspoon poleca książki na instagramie i twiterze

Nie­za­prze­czal­nie Reese Wither­spo­on na nosa do dobrych lek­tur. Gdy w 2011 roku otrzy­ma­ła manu­skrypt “Zagi­nio­nej dziew­czy­ny” Gil­lian Flynn, posta­no­wi­ła nakrę­cić film na jego pod­sta­wie i w 2014 mogli­śmy go obej­rzeć na dużym ekra­nie. Oka­zał się hitem.

Z kolei w następ­nym roku aktor­ka ogło­si­ła, że zamie­rza nakrę­cić film na pod­sta­wie wspo­mnień Che­ryl Stray­ed “Dzi­ka dro­ga”. Oprócz tego, że była pro­du­cen­tem ekra­ni­za­cji, to jesz­cze mogli­śmy ją zoba­czyć w głów­nej roli. Film został wyso­ko oce­nio­ny przez kry­ty­ków, a Reese otrzy­ma­ła nomi­na­cję do Oska­ra w kate­go­rii naj­lep­sza aktorka.

Ostat­nio wystą­pi­ła w seria­lu HBO “Wiel­kie kłam­stew­ka” w roli Made­li­ne. Serial jest adap­ta­cją powie­ści Lia­ne Moria­try. Wither­spo­on jest też jego producentką.

Zde­cy­do­wa­nie jej wyczu­cie w kwe­stii lite­ra­tu­ry jest wyjąt­ko­we. Poza fak­tem, że wspo­mnia­ne ekra­ni­za­cje odnio­sły suk­ces komer­cyj­ny, aktor­ka jest wiel­kim popu­la­ry­za­to­rem czy­ta­nia. Na swo­im kon­cie na Insta­gra­mie i Twit­te­rze infor­mu­je fanów o tym, co czy­ta w danej chwi­li. Stwo­rzy­ła dla tych celów wła­sny hasz­tag: #RWBo­okC­lub. War­to w wol­nej chwi­li zaj­rzeć i zapo­znać się z listą ksią­żek, któ­re poleca.

Today…I’m taking a much needed #BookBreak…What have y’all been reading late­ly?? #RWBo­okC­lub #Taking­Sug­ge­stions ?

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

What my week­end looks like @lenadunham #can­twa­it #not­that­kin­do­fgirl #RWBo­okC­lub

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

#summerreading…any other suggestions?

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

I found it. #per­fect­fa­thers­day­gift Thanks @jimgaffigan !#hila­rio­us #father­ho­od #dadis­fat #RWBo­okC­lub

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

My bril­liant friend Robin wro­te an ama­zing paren­ting book! Check it out. http://www.permissiontoparent.net/ #wise­wo­man #RWBo­okC­lub

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

Two words: Okra Frit­ters. ?? @juliaevansreed #South

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

Rainy day essen­tials. ☔️?☕️ #The­Won­der #Emma­Do­no­ghue #RWBo­okC­lub

Post udo­stęp­nio­ny przez Reese Wither­spo­on (@reesewitherspoon)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy