Aktualności

Emma Watson podrzuca książki w londyńskim metrze

Gwiaz­da serii o Har­rym Pot­te­rze, Emma Wat­son, któ­ra wcie­li­ła się w postać Her­mio­ny Gran­ger (według ankie­ty Merlin.pl oraz Harry-Potter.net.pl naj­po­pu­lar­niej­szej według pol­skich czy­tel­ni­ków posta­ci sagi), kocha książ­ki nie tyl­ko na ekra­nie. Prócz tego, że stu­dio­wa­ła lite­ra­tu­rę i pro­wa­dzi dys­ku­syj­ny klub onli­ne o tek­stach femi­ni­stycz­nych, ostat­nio zaba­wi­ła się w książ­ko­wą wróż­kę i zosta­wi­ła w metrze oko­ło stu ksią­żek z odręcz­ny­mi notat­ka­mi, by spra­wić radość innym czytającym.

Emma nie jest pierw­szą oso­bą, któ­ra posta­no­wi­ła podzie­lić się książ­ka­mi ze świa­tem; akcja “Books on the Under­gro­und” trwa od 2012 roku i spra­wia, że każ­de­go tygo­dnia na sta­cjach lon­dyń­skie­go metra poja­wia się oko­ło 150 woluminów.

Co cie­ka­we, w mar­cu 2017 roku odbę­dzie się pre­mie­ra fil­mu “Pięk­na i Bestia”, w któ­rej Emma Wat­son wcie­li się w Bel­lę – kolej­ną miło­śnicz­kę literatury.

I’ve been hiding copies of Mom & Me & Mom for @booksontheunderground on the tube today! See if you can find one tomor­row! ?? @oursharedshelf

Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez użyt­kow­ni­ka Emma Wat­son (@emmawatson)

?? @booksontheunderground @oursharedshelf #Mom&Me&Mom

Film zamiesz­czo­ny przez użyt­kow­ni­ka Emma Wat­son (@emmawatson)

@oursharedshelf’s Nov & Dec book is #Mom&Me&Mom by Maya Angelou

Zdję­cie zamiesz­czo­ne przez użyt­kow­ni­ka Emma Wat­son (@emmawatson)

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy