Aktualności Ekranizacje

Twórca Wiedźmina. Rodowodu krwi był sfrustrowany lakonicznością książek

Dec­lan de Bar­ra zdra­dził, dla­cze­go posta­no­wił nakrę­cić pre­qu­el Wiedź­mi­na – show­run­ne­ra „Rodo­wo­du krwi” ziry­to­wa­ło, że Andrzej Sap­kow­ski nie poświę­cił Koniunk­cji Sfer wię­cej uwagi.

Nad seria­lem „Wiedź­min. Rodo­wód krwi” pra­co­wa­ło dwo­je show­run­ne­rów: Dec­lan de Bar­ra oraz Lau­ren Schmidt His­srich. Ale dla­cze­go zde­cy­do­wa­li się przed­sta­wić wła­śnie taką historię?

W roz­mo­wie z SFX Dec­lan de Bar­ra przy­znał, że czy­ta­jąc książ­ki Andrze­ja Sap­kow­skie­go, był sfru­stro­wa­ny tym, że pisarz nie roz­wi­nął bar­dziej histo­rii swo­je­go świa­ta i że zbyt mało uwa­gi poświę­cił Koniunk­cji Sfer, czy­li wyda­rze­niu, dzię­ki któ­re­mu elfy i ludzie tra­fi­li na Kon­ty­nent z innych świa­tów. Z tego powo­du sce­na­rzy­sta chciał sam posze­rzyć ten wątek – już w cza­sie prac nad dru­gim sezo­nem Wiedź­mi­na. Swój pomysł na to, jak mogła wyglą­dać Koniunk­cja Sfer, przed­sta­wił show­run­ner­ce „Wiedź­mi­na”, Lau­ren Schmidt His­srich, a ta zapro­po­no­wa­ła mu pra­ce nad prequelem.

Czy był to dobry pomysł? To każ­dy z oglą­da­ją­cych będzie musiał oce­nić sam. W sie­ci są już dostęp­ne pierw­sze recen­zje „Wiedź­mi­na. Rodo­wo­du krwi” i raczej nie są entu­zja­stycz­ne. My też zapo­zna­li­śmy się z seria­lem, wra­że­nia recen­zent­ki Anny Tess Gołę­biow­skiej znaj­dzie­cie w tek­ście „Bra­wu­ro­we bal­la­dy i sabo­taż scenarzystów”.

Pre­mie­ra seria­lu „Wiedź­min. Rodo­wód krwi” zapla­no­wa­na jest na 25 grud­nia. Pro­duk­cja liczy czte­ry odcin­ki i będzie dostęp­na na plat­for­mie Net­flix. W obsa­dzie znaj­du­ją się m.in.: Sophie Brown, Lau­ren­ce O’Fuarain, Michel­le Yeoh, Fran­ce­sca Mills, Zach Wyatt, Liz­zie Annis, Huw Novel­li, Mir­ren Mack, Jacob Col­lins-Levy, Len­ny Hen­ry oraz Joey Batey.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy