Aktualności

Gwarancja śniegu na święta tylko w naszym zestawieniu, czyli książki z klimatem świąteczno zimowym.

My, książ­ko­ho­li­cy, mamy wie­le wspól­nych cech. Jed­ną z nich jest uwiel­bie­nie dla świą­tecz­ne­go cza­su spę­dzo­ne­go z lek­tu­rą. Przy komin­ku, pod kocy­kiem, w towa­rzy­stwie gorą­cej cze­ko­la­dy (kawy, her­ba­ty, grzań­ca – nie­po­trzeb­ne skre­ślić) – lep­szy odpo­czy­nek trud­no sobie wyobra­zić. Nie­ste­ty, nie wia­do­mo czy pogo­da spra­wi, że poczu­je­my Boże Naro­dze­nie w peł­ni – śnieg na Gwiazd­kę prze­stał już być oczy­wi­sto­ścią. Dla­te­go przy­go­to­wa­li­śmy dla Was wyjąt­ko­we bożo­na­ro­dze­nio­we zesta­wie­nie. Znaj­dzie­cie w nim książ­ki, któ­re roz­gry­wa­ją się w cza­sie Świąt lub w miej­scach mroź­nych i pokry­tych bia­łym puchem. Są tu roman­tycz­ne powie­ści, kry­mi­na­ły, a dla tych, któ­rzy wolą moc­niej­sze wra­że­nia zadba­li­śmy nawet o zim­ny, gren­landz­ki thriller.

Okru­chy dobra”, W.A.B.

W świę­ta Boże­go Naro­dze­nia samot­ność i brak miło­ści sta­ją się wyjąt­ko­wo dokucz­li­we. Dla Anny to pierw­sze świę­ta po roz­wo­dzie. Jowi­ta rów­nież nie ma nadziei na powrót męża do domu, co wię­cej, musi to jakoś wytłu­ma­czyć swo­jej córecz­ce. Roman samot­nie wycho­wu­je dora­sta­ją­ce­go syna, jed­nak ich rela­cja jest bar­dzo burz­li­wa. Mał­go­rza­ta w ogó­le nie ma kon­tak­tu z cór­ką, jeśli nie liczyć kar­tek pocz­to­wych prze­sy­ła­nych kil­ka razy do roku. Losy sied­mior­ga boha­te­rów krzy­żu­ją się pod­czas dwóch przed­świą­tecz­nych gru­dnio­wych dni w Kra­ko­wie. Każ­da z osób, mimo że pogrą­żo­na we wła­snych pro­ble­mach, zdo­by­wa się na drob­ny altru­istycz­ny gest wobec bliź­nie­go. Te kamycz­ki zaś uru­cha­mia­ją lawi­nę wyda­rzeń, któ­re nie­ocze­ki­wa­nie zmie­nią życie bohaterów.


Lista życzeń”, Bur­da Media Polska

Pop­py wie­dzie szczę­śli­we życie z męż­czy­zną swo­ich marzeń. I nagle wszyst­ko się zmie­nia. Ludzie patrzą

na nią z lito­ścią, szep­czą za jej ple­ca­mi jed­no sło­wo: „wdo­wa”. Po kil­ku latach od tra­gicz­nej śmier­ci Jamie­go, Pop­py odnaj­du­je jego uro­dzi­no­wą listę życzeń i posta­na­wia zre­ali­zo­wać wszyst­kie marze­nia, któ­rych jej mąż nie zdą­żył speł­nić – bo, kto wie, może dzię­ki temu wresz­cie otrzą­śnie się z bólu i odzy­ska grunt pod noga­mi? Jed­no z zadań sta­wia na jej dro­dze Cole’a – poli­cjan­ta, któ­ry owej pamięt­nej nocy przy­niósł jej strasz­ną wia­do­mość o śmier­ci Jamie­go. Cole nigdy nie zapo­mniał Pop­py. Czy to wła­śnie on obu­dzi w niej uczu­cia i pomo­że otwo­rzyć nowy roz­dział w życiu?


Drze­wo anio­ła”, Albatros

Gre­ta po 30 latach wra­ca w rodzin­ne stro­ny. Do March­mont Hall, pięk­nej wiej­skiej posia­dło­ści poło­żo­nej na wzgó­rzach Walii. Tra­gicz­ny wypa­dek spo­wo­do­wał u niej amne­zję i wyma­zał z jej pamię­ci ostat­nich 20 lat życia. Pew­ne­go dnia, spa­ce­ru­jąc w lesie, tra­fia na tajem­ni­czy grób. Gdy odczy­tu­je sta­ry napis, oka­zu­je się, że pocho­wa­no w nim małe­go chłop­ca… jej syna. Poru­sza­ją­ce odkry­cie uru­cho­mi lawi­nę zda­rzeń, któ­re dopro­wa­dzą Gre­tę do daw­no zapo­mnia­nych, szo­ku­ją­cych fak­tów. Gre­ta pozna histo­rię Che­ski, swo­jej cór­ki, któ­ra w wie­ku zale­d­wie czte­rech lat zosta­ła gwiaz­dą kina. Jaką cenę przy­szło jej zapła­cić za przed­wcze­sną sła­wę? Gre­ta dowie się, że nie była anio­łem, na któ­re­go wyglądała…


Bez­wład”, Bur­da Media Polska

Wigi­lij­ny wie­czór. Z zamiast śnie­gu tyl­ko ten wiecz­ny, pol­ski, obrzy­dli­wy smu­tek: wiatr, deszcz i śla­dy w mar­z­ną­cym bło­cie. Dziew­czy­na ma na sobie dro­gą wie­czo­ro­wą sukien­kę i buty, któ­ry­mi nie zdą­ży­ła się nacie­szyć. Ma pod­cię­te żyły i zła­ma­ne ser­ce. Kto jej to zro­bił, spró­bu­je odkryć poli­cjant­ka z Komen­dy Sto­łecz­nej Poli­cji, Ser­bia; dziew­czy­na z pro­win­cji, któ­ra musi udo­wod­nić, że pora­dzi sobie w męskim świe­cie, okieł­zna wła­sną samot­ność, zapo­mni o tych, któ­rzy ode­szli i zacznie od nowa. Ale czy w tym mie­ście są jesz­cze męż­czyź­ni, któ­rym moż­na zaufać?


Tyl­ko jeden wie­czór”, Edi­pres­se Polska

Poru­sza­ją­ca, cie­pła opo­wieść o świą­tecz­nej magii, naj­waż­niej­szych pyta­niach i nadziei. Zna­na aktor­ka Ame­lia Dia­mond, a w pry­wat­nie Syl­wia Nowak, zbu­do­wa­ła życie dosko­na­łe. Podzi­wia­ją ją tysią­ce kobiet. Ma wszyst­ko. Uro­dę, sła­wę, kocha­ją­ce­go męża, dom i wspa­nia­łe dzie­ci. W inter­ne­cie cie­szy się ogrom­ną popularnością.

Świę­ta to dla niej pięk­ny i waż­ny rodzin­ny czas, opo­wia­da o tym w każ­dym wywia­dzie. W tym roku wyjąt­ko­wo będzie mieć na kola­cji wigi­lij­nej nie­pla­no­wa­ne­go gościa. Z powo­du nagłej śmier­ci sio­stry musi przy­jąć jej cór­kę. To tyl­ko jeden wie­czór powta­rza sobie. Jak­że pro­sta spra­wa. Ale to nie­praw­da. Syl­wia ma bowiem tyl­ko jed­ną, za to wiel­ką tajem­ni­cę. W zwy­kłe dni łatwo ją ukry­wa, nikt się nie domy­śla, ale w świę­ta może się to oka­zać nie lada wyzwa­niem. Czy życie zbu­do­wa­ne na kłam­stwie może się udać?


Pokój koły­sa­nek”, Edi­pres­se Polska

Dwa­dzie­ścia czte­ry dni grud­nia mogą zmie­nić wszyst­ko. A cudem nie zawsze jest pre­zent pod cho­in­ką. „Pokój koły­sa­nek” opo­wia­da o Joachi­mie, któ­ry ma osiem­dzie­siąt pięć lat i pra­cu­je w jed­nym ze szpi­ta­li jako wolon­ta­riusz. Poma­ga rów­nież wcze­śnia­kom i nowo­rod­kom, tuląc je, głasz­cząc i opo­wia­da­jąc histo­rie. Naj­czę­ściej wra­ca do swo­jej daw­nej miło­ści, zaprze­pasz­czo­nej i zde­cy­do­wa­nie nie­wy­ko­rzy­sta­nej. W poko­ju poja­wia­ją się rów­nież inne oso­by nie­ra­dzą­ce sobie z rze­czy­wi­sto­ścią: wszy­scy zapra­gną poznać odpo­wie­dzi na nur­tu­ją­ce ich pyta­nia. Co jest tak napraw­dę waż­ne? Czym się kie­ro­wać? I czy moż­na zmie­nić bieg losu?


Mor­der­stwo na świę­ta”, Zysk i S‑ka

Kie­dy detek­tyw-ama­tor Mor­de­cai Tre­ma­ine przy­by­wa do posia­dło­ści swo­je­go zna­jo­me­go, by spę­dzić świę­ta Boże­go Naro­dze­nia tra­dy­cyj­nie i z dala od lon­dyń­skie­go zgieł­ku, zasta­je na miej­scu kil­ku­na­stu barw­nych gości, z któ­rych każ­dy skry­wa wła­sne tajem­ni­ce. Jako wni­kli­wy obser­wa­tor ludz­kiej natu­ry, Tre­ma­ine wyczu­wa napię­cie ukry­te pod powło­ką sen­nej świą­tecz­nej atmos­fe­ry. Jego naj­czar­niej­sze przy­pusz­cze­nia spraw­dza­ją się, kie­dy głę­bo­ką nocą goście zamiast pre­zen­tów znaj­du­ją pod cho­in­ką zwło­ki ubra­ne w kostium Świę­te­go Miko­ła­ja. Pada śnieg, powie­trze jest cięż­kie od wza­jem­nych podej­rzeń, a na Tre­ma­ine­’a spa­da zada­nie zna­le­zie­nia świą­tecz­ne­go mordercy.


Wyspa dusz”, Sonia Draga

Pew­nej jesien­nej nocy w 1891 roku Kri­sti­na Anders­son topi dwo­je swo­ich śpią­cych dzie­ci w rze­ce Aurze. Potem wio­słu­je w stro­nę domu. Kri­sti­na zosta­je wysła­na na Sja­lö, wyspę w archi­pe­la­gu Tur­ku, któ­rą rzad­ko kto opusz­cza. Czter­dzie­ści lat póź­niej tra­fia tam sie­dem­na­sto­let­nia Elli Cur­tén. Dziew­czy­na z miesz­czań­skiej rodzi­ny marzy o życiu, któ­re skła­da się z cze­goś wię­cej, niż skro­jo­na na mia­rę egzy­sten­cja w rodzin­nym domu. Zosta­je wcią­gnię­ta w sza­lo­ną karu­ze­lę prze­stępstw i nie­po­słu­szeństw, a następ­nie wysła­na do szpi­ta­la psy­chia­trycz­ne­go, w któ­rym czas sta­nął w miejscu.


Ciem­ność”, Amber

Na brzeg odle­głe­go fior­du morze wyrzu­ci­ło cia­ło mło­dej Rosjan­ki. Przy­je­cha­ła do Islan­dii szu­kać bez­pie­czeń­stwa, a zna­la­zła grób w wodzie. Pobież­ne docho­dze­nie usta­li­ło, że to samo­bój­stwo… Komi­sarz Hul­da Her­man­ns­dót­tir z poli­cji w Rey­kja­vi­ku zosta­je nie­spo­dzie­wa­nie wysła­na na wcze­śniej­szą eme­ry­tu­rę. Może prze­pro­wa­dzić jesz­cze ostat­nie śledz­two w nie­roz­wią­za­nej spra­wie, któ­rą sama wybie­rze. Hul­da wybie­ra spra­wę mło­dej Rosjan­ki. Ma powo­dy podej­rze­wać, że dziew­czy­na nie ode­bra­ła sobie życia… Szyb­ko prze­ko­nu­je się, że nie może ufać niko­mu. Poli­cja usi­łu­je wyha­mo­wać śledz­two. Hul­da ma tyl­ko kil­ka dni, żeby roz­wią­zać ponu­rą tajem­ni­cę – bez wzglę­du na to, ile zasad będzie musia­ła zła­mać. Nawet za cenę popeł­nie­nia strasz­li­we­go błę­du. I śmier­tel­ne­go ryzyka…


Dwa­na­ście życzeń”, W.A.B.

Czy ist­nie­je lep­szy okres niż Boże Naro­dze­nie, aby prze­war­to­ścio­wać swo­je życie, odna­leźć miłość sprzed lat, odno­wić wię­zi rodzin­ne i doce­nić to, co otrzy­ma­li­śmy? Dagna to mło­da dziew­czy­na z małej miej­sco­wo­ści, któ­rej bar­dzo się wsty­dzi. Pra­cu­je w tele­wi­zji i choć w swo­im pro­gra­mie prze­ko­nu­je widzów o magii rodzin­nych świąt, sama nie ma zamia­ru odwie­dzać rodzi­ców. Tym­cza­sem jej star­sza sio­stra Andże­li­ka czu­je się przy­tło­czo­na pro­wa­dze­niem zakła­du kosme­tycz­ne­go i mat­ko­wa­niem czwór­ce dzie­ci. Dopro­wa­dzo­na do osta­tecz­no­ści, wybu­cha tuż przed świę­ta­mi, zarzu­ca­jąc mężo­wi zdra­dę i brak wspar­cia. Z kolei Pola mia­ła spę­dzić świę­ta jako szczę­śli­wa mężat­ka. Pozna­je­my ją zaś, gdy zapła­ka­na sie­dzi na pod­ło­dze w suk­ni ślub­nej i popi­ja winem tablet­ki nasen­ne. Pewien zmę­czo­ny lekarz z pobli­skie­go szpi­ta­la nie będzie miał spo­koj­ne­go wieczoru…


Zim­ny strach”, Bur­da Media Polska

Boha­te­ro­wie best­sel­le­ra „Dziew­czy­na bez skó­ry” powra­ca­ją w kolej­nym mro­żą­cym krew w żyłach thril­le­rze! Mrocz­na Gren­lan­dia, zagad­ki z prze­szło­ści, mło­dy dzien­ni­karz i upar­ta dziew­czy­na zde­ter­mi­no­wa­ni, by poznać prawdę.

Przy­rod­nia sio­stra Mat­thew pod­czas week­en­do­wej wyciecz­ki tra­fia do opusz­czo­nej gren­landz­kiej osa­dy Farin­ge­havn. Tupa­ar­naq, mło­da, nie­za­leż­na Gren­land­ka, oskar­żo­na nie­gdyś o zabój­stwo ojca, powra­ca do Nuuk, aby pomóc swo­je­mu jedy­ne­mu przy­ja­cie­lo­wi Mat­thew odna­leźć dziew­czy­nę. Śla­dy krwi w jed­nym ze zruj­no­wa­nych domów na tere­nie osa­dy wyraź­nie świad­czą o zbrod­ni, ale dopie­ro gdy mat­ka Arnaq otrzy­mu­je tele­fon od cór­ki, prze­ra­żo­nej i na skra­ju wyczer­pa­nia, sta­je się dla wszyst­kich oczy­wi­ste, że cza­su na odna­le­zie­nie zagi­nio­nej jest coraz mniej…


Do Wigi­lii się zagoi”, Wiel­ka Litera

Cza­sa­mi myśli­my, że świę­ta w cudow­ny spo­sób roz­wią­żą nasze pro­ble­my. Nie­któ­rzy jed­nak mają umie­jęt­ność pako­wa­nia się w takie kło­po­ty, że nawet cud im nie pomo­że… Wszyst­ko zaczy­na się od nie­win­ne­go zdję­cia zro­bio­ne­go z ukry­cia na lot­ni­sku w Pyrzo­wi­cach. Fin­ka Ślęcz­ka w samo­lo­cie z Lon­dy­nu zauwa­ża męż­czy­znę o ory­gi­nal­nej uro­dzie i nie­obec­nym spoj­rze­niu – z hip­ster­ską bro­dą i tatu­aża­mi mógł­by być zarów­no kry­mi­na­li­stą, jak i mode­lem awan­gar­do­wych projektantów.

Kie­dy póź­niej z przy­ja­ciół­ką Mar­ty­ną pró­bu­ją go odna­leźć przez Face­bo­ok, spra­wia­ją, że Rafał sta­je się boha­te­rem wiel­kie­go inter­ne­to­we­go zgry­wu. Jego przy­ja­ciel Heniek, mło­dy adwo­kat-casa­no­va, spe­cja­li­zu­ją­cy się w pio­ru­nu­ją­cym wra­że­niu i nie­ba­nal­nym uwo­dze­niu kobiet, chce wyto­czyć dziew­czy­nom pro­ces stu­le­cia. Ale szyb­ko oka­zu­je się, że od nie­na­wi­ści do miło­ści dro­ga jest bar­dzo krót­ka, a mie­sza­nie uczuć z inte­re­sa­mi może nie­źle naba­ła­ga­nić w życiu.


Jeden dzień w grud­niu”, Świat Książki

Kla­sycz­na, zabaw­na i wzru­sza­ją­ca opo­wieść o miło­ści, któ­rej akcja roz­gry­wa się w cią­gu dzie­się­ciu kolej­nych świąt Boże­go Naro­dze­nia. Powie­ścio­wy odpo­wied­nik fil­mo­wych hitów: „To wła­śnie miłość” i „Dzien­nik Brid­get Jones”. Lau­rie nie wie­rzy w miłość od pierw­sze­go wej­rze­nia – oczy­wi­ście do chwi­li, gdy zako­chu­je się w chło­pa­ku, któ­re­go pew­ne­go gru­dnio­we­go dnia widzi na przy­stan­ku przez szy­bę zatło­czo­ne­go auto­bu­su. Wymie­nia­ją spoj­rze­nia i Lau­rie nie umie prze­stać myśleć o nie­zna­jo­mym. Odna­le­zie­nie go to jed­no z jej nowo­rocz­nych posta­no­wień. Po roku nie­śmia­łych poszu­ki­wań spo­ty­ka go zno­wu, na świą­tecz­nym przy­ję­ciu swo­jej naj­lep­szej przy­ja­ciół­ki, Sarah. Sarah przed­sta­wia go Lau­rie jako miłość swo­je­go życia…


Miłość na gwiazd­kę”, Bur­da Media Polska

Zapal cyna­mo­no­wą świe­cę, się­gnij po kubek grza­ne­go wina, otul się mięk­kim kocem. Col­le­en Wri­ght zabie­rze Cię do świa­ta, gdzie magia Boże­go Naro­dze­nia wciąż dzia­ła. Kli­ma­tycz­ny pen­sjo­nat w Nowej Anglii wyda­je się być dosko­na­łym miej­scem, by spę­dzić tam Świę­ta. Kie­dy jed­nak śnie­ży­ca odci­na gości od świa­ta, wszy­scy zaczy­na­ją się mar­twić, że Boże Naro­dze­nie nie uło­ży się tak, jak sobie wyma­rzy­li… Czy przy­pad­ko­wych tury­stów, któ­rzy w pen­sjo­na­cie szu­ka­ją schro­nie­nia przed zamie­cią, cze­ka coś wię­cej niż ogień w komin­ku i wygod­ne łóż­ka? Czy ich życze­nia się speł­nią? Gdy ścież­ki boha­te­rów zaczy­na­ją się prze­pla­tać, odnaj­du­ją oni nadzie­ję, choć wyda­wa­ła im się stra­co­na. Być może przy odro­bi­nie bożo­na­ro­dze­nio­wej magii pen­sjo­nat i jego miesz­kań­cy zdo­ła­ją jed­nak prze­trwać te święta.


Zuzan­na Pęk­sa – Absol­went­ka filo­lo­gii pol­skiej, spe­cjal­ność fil­mo­znaw­stwo. Miło­śnicz­ka lite­ra­tu­ry fak­tu, w szcze­gól­no­ści opo­wia­da­ją­cej o II woj­nie świa­to­wej i wybit­nych kobie­tach. W wol­nych chwi­lach pisze dla por­ta­lu CiekawostkiHistoryczne.pl i “Tele Tygo­dnia” oraz pro­wa­dzi fan­pa­ge Kobie­ty w historii.


Książ­ki zaku­pi­cie na www.swiatksiazki.pl w super cenach. Dodat­ko­wo z bez­płat­nym odbio­rem w 130 księ­gar­niach na tere­nie całe­go kraju.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy