Aktualności

J.K. Rowling wciąż zarabia miliony

Maga­zyn “For­bes” osza­co­wał zarob­ki naj­po­pu­lar­niej­szych pisa­rzy świa­ta. J.K. Row­ling wró­ci­ła na naj­wyż­szy sto­pień podium, strą­ca­jąc z nie­go Jame­sa Pattersona.

Nie jest to wiel­kie zasko­cze­nie – przez ostat­nie lata o zło­to i sre­bro Row­ling i Pat­ter­son rywa­li­zo­wa­li wyłącz­nie we wła­snym gro­nie. W okre­sie od czerw­ca 2018 roku do koń­ca maja 2019 roku J.K. Row­ling zaro­bi­ła 92 milio­ny dola­rów, a Pat­ter­son – 70 milio­nów dolarów.

Co cie­ka­we, w tym roku zesta­wie­nie “For­be­sa” liczy­ło tyl­ko 5 nazwisk. Tak pre­zen­tu­je się ich lista:

1. J.K. Row­ling – 92 milio­ny dolarów
2. James Pat­ter­son – 70 mln dolarów
3. Michel­le Oba­ma – 36 mln dolarów
4. Jeff Kin­ney – 20 mln dolarów
5. Ste­phen King – 17 mln dolarów

źró­dło: forbes

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy