Aktualności Ekranizacje

Kolejni aktorzy serialu The Watch ujawnieni. Sama Vimesa zagra gwiazda Gry o tron

The Watch ma być ośmio­od­cin­ko­wym seria­lem poli­cyj­nym osa­dzo­nym w wykre­owa­nym przez Terry’ego Prat­chet­ta mie­ście Ankh-Mor­pork. Sce­na­riusz moc­no bazu­je na powie­ściach opo­wia­da­ją­cych pery­pe­tie stra­ży miej­skiej tej kul­to­wej metro­po­lii, nie zabrak­nie więc zna­nych i lubia­nych posta­ci ze Świa­ta Dys­ku. W zeszłym tygo­dniu pozna­li­śmy akto­ra wcie­la­ją­ce­go się w rolę funk­cjo­na­riu­sza Mar­che­wy Żela­zno­włads­so­na. Teraz ujaw­nio­ne zosta­ły kolej­ne nazwiska.

Na cze­le stra­ży miej­skiej Ankh-Mor­pork stoi Sam Vimes, któ­ry na prze­kór opi­nii publicz­nej, sta­ra się wyko­ny­wać pra­cę gli­nia­rza naj­le­piej, jak potra­fi. W jego buty wsko­czy Richard Dormer, któ­re­go może­my koja­rzyć cho­ciaż­by z roli Beri­ca Don­dar­rio­na w Grze o tron.

Jestem ogrom­nie prze­szczę­śli­wy, że mogę być czę­ścią tego bły­sko­tli­we­go sza­leń­stwa i cha­osu. Od razu przy­cią­gnę­ła mnie wie­lo­wy­mia­ro­wość Sama Vime­sa. Przy­ku­wa uwa­gę zwłasz­cza dyna­mi­ka zależ­no­ści mię­dzy nim a ban­dą jego kam­ra­tów, powie­dział Richard Dormer.

Kra­sno­lu­da ludz­kie­go pocho­dze­nia, świe­że­go rekru­ta stra­ży miej­skiej, Mar­che­wę Żela­zno­włads­so­na zagra Adam Hugill. Obo­wią­zek wyszko­le­nia młod­sze­go funk­cjo­na­riu­sza spadł na tajem­ni­czą kapral Anguę – w tej roli zoba­czy­my Mara­mę Cor­let­te. W oddzia­le Sama Vime­sa zna­la­zło się miej­sce dla wybit­ne­go spe­cja­li­sty od kry­mi­na­li­sty­ki, wyob­co­wa­ne­go z wła­sne­go spo­łe­czeń­stwa, poszu­ku­ją­ce­go dla sie­bie domu kra­sno­lu­da imie­niem Cudo Tyłe­czek – z tą posta­cią zmie­rzy się Jo Eaton-Kent. Lara Ros­si wcie­li się w Lady Sybil Ram­kin, ary­sto­krat­kę pra­gną­cą, by na uli­cach Ankh-Mor­pork zago­ści­ła spra­wie­dli­wość. Ostat­nim z ujaw­nio­nych akto­rów jest Sam Ade­wun­mi, któ­ry oży­wi postać Car­ce­ra Duna, sza­leń­ca pała­ją­ce­go żądzą zemsty za dozna­ne krzywdy.

Sce­na­riusz napi­sał Simon Allen (Musz­kie­te­ro­wie, Das Boot, Czy­sta robo­ta). Reży­se­rem został Cra­ig Vive­iros (I nie było już niko­go, Ende­avo­ur). BBC zaj­mu­je się pro­duk­cją wespół z zało­żo­ną w 2012 przez Prat­chet­ta fir­mą Nar­ra­ti­via. Rów­nież BBC będzie odpo­wia­dać za dys­try­bu­cję seria­lu na całym świecie.

Zdję­cia powin­ny ruszyć z koń­cem wrze­śnia w Kapsz­ta­dzie. Pre­mie­ra w 2020 roku.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

źródło:Deadline

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy