Aktualności

Sonia Draga wycofuje pozew przeciwko tłumaczowi

W ostat­nich dniach bar­dzo gło­śno było na temat kurio­zal­ne­go pozwu Sonii Dra­gi prze­ciw­ko Krzysz­to­fo­wi Cie­śli­ko­wi. Według powód­ki kry­tyk i tłu­macz miał w postach na Face­bo­oku oczer­niać wydaw­nic­two, nie­spra­wie­dli­wie i szko­dli­wie oce­nia­jąc pra­cę nad prze­kła­dem na język pol­ski kil­ku powie­ści. Murem za Krzysz­to­fem Cie­śli­kiem sta­nę­li ludzie świa­ta lite­ra­tu­ry, spra­wa nabra­ła też roz­gło­su medial­ne­go, w prze­strze­ni publicz­nej domi­no­wać zaczę­ły komen­ta­rze wyśmie­wa­ją­ce wydaw­cę. W obli­czu tego wszyst­kie­go Sonia Dra­ga zde­cy­do­wa­ła się pozew wycofać.

Spra­wa doty­czy­ła trzech wpi­sów Krzysz­to­fa Cie­śli­ka zamiesz­czo­nych na jego stro­nie na Face­bo­oku. Kry­tyk w rze­czo­nych postach, nie prze­bie­ra­jąc w sło­wach, oce­niał jakość tłu­ma­cze­nia powie­ści wyda­wa­nych przez Sonię Dra­gę, zwłasz­cza zaś ksią­żek autor­stwa Jona­tha­na Franzena.

Kato­wic­ka ofi­cy­na posta­no­wi­ła wstą­pić na dro­gę sądo­wą. Pozew został ofi­cjal­nie wysto­so­wa­ny w stycz­niu, przed kil­ko­ma dnia­mi Krzysz­tof Cie­ślik otrzy­mał odpis doku­men­tu, któ­re­go tre­ścią od razu posta­no­wił się podzie­lić z media­mi. Sonia Dra­ga ocze­ki­wa­ła od kry­ty­ka usu­nię­cia szko­dli­wych w jej mnie­ma­niu postów, ofi­cjal­nych prze­pro­sin oraz wpła­ce­nia 5 tysię­cy zło­tych na dowol­ny cel społeczny.

Medial­na burza jaka wywo­ła­na zosta­ła upu­blicz­nie­niem spra­wy Dra­ga – Cie­ślik spra­wi­ła, że wydaw­nic­two momen­tal­nie odstą­pi­ło. Por­tal Gazeta.pl podzie­lił się frag­men­tem oświad­cze­nia wysto­so­wa­ne­go przez oficynę:

W imie­niu zarzą­du Wydaw­nic­twa Sonia Dra­ga infor­mu­ję, iż zarząd pod­jął decy­zję o wyco­fa­niu pozwu prze­ciw­ko Panu Krzysz­to­fo­wi Cie­śli­ko­wi. Odpo­wied­nie doku­men­ty zosta­ną dzi­siaj zło­żo­ne w Sądzie Okrę­go­wym w Katowicach.

źró­dło kul­tu­ra gazeta

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy