Aktualności

Parkowa biblioteczka zniszczona

Pro­mo­to­rzy czy­tel­nic­twa nie­ste­ty muszą mie­rzyć się z wan­da­la­mi. W Nowo­huc­kim Par­ku sta­nę­ła publicz­na pół­ka z książ­ka­mi: każ­dy mógł wziąć wolu­min, prze­czy­tać i zwró­cić go lub też doło­żyć coś od sie­bie, tak by lite­ra­tu­ra żyła wła­snym życiem i krą­ży­ła od ludzi do ludzi. Tak było we wrze­śniu. Nie­ste­ty obec­nie książ­ki znik­nę­ły, a samej ozdob­nej sza­fie ktoś wyrwał drzwi…

Pozo­sta­je mieć nadzie­ję, że wan­da­le książ­ki rze­czy­wi­ście czy­ta­ją, a nie odda­li do sku­pu maku­la­tu­ry. Nowo­huc­ka Biblio­te­ka Publicz­na nie pod­da­je się jed­nak, pla­nu­je wyło­żyć na pół­ki kolej­ne książ­ki oraz wywie­sić regu­la­min korzy­sta­nia z par­ko­wej biblioteczki.

szafa

Źró­dło: Radio Kra­ków / Grze­gorz Krzywak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy