Aktualności

Ken Follett wspiera finansowo renowację katedry w Bretanii

Po poża­rze, któ­ry doko­nał ogrom­nych znisz­czeń w pary­skiej kate­drze Notre-Dame best­sel­le­ro­wy bry­tyj­ski pisarz Ken Fol­lett posta­no­wił napi­sać książ­kę odda­ją­cą hołd jed­ne­mu z naj­słyn­niej­szych gotyc­kich kościo­łów na świe­cie. Dochód ze sprze­da­ży publi­ka­cji Notre-Dame: A Short Histo­ry of the Meaning of Cathe­drals tra­fić miał do cha­ry­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji La Fon­da­tion du Patri­mo­ine, odpo­wie­dzial­nej za ochro­nę i pro­mo­wa­nie fran­cu­skie­go dzie­dzic­twa narodowego.

W książ­ce Notre-Dame: A Short Histo­ry of the Meaning of Cathe­drals Ken Fol­lett opi­su­je emo­cje, któ­re tar­ga­ły nim, kie­dy dowie­dział się o poża­rze kate­dry, przy­bli­ża czy­tel­ni­ko­wi histo­rię budyn­ku i opo­wia­da o zna­cze­niu, jakie wywar­ła na poko­le­nia ludzi i wpły­wie, jaki mia­ła na inne sakral­ne obiek­ty na całym świecie.

Wyda­na w paź­dzier­ni­ku 2019 sprze­da­ła się w 113 tysią­cach egzem­pla­rzy. W związ­ku z tym Ken Fol­lett prze­ka­że 148 tysię­cy euro z hono­ra­rium za książ­kę orga­ni­za­cji La Fon­da­tion du Patri­mo­ine. Pie­nią­dze te prze­zna­czo­ne zosta­ną na odno­wę kate­dry pod wezwa­niem św. Sam­so­na w mie­ście Dol-de-Bre­ta­gne we Francji.

Histo­ria impo­nu­ją­cej kate­dry się­ga zamierz­chłych cza­sów. Kie­dy do Bre­ta­nii w 548 roku dotarł walij­ski zakon­nik Sam­son, utwo­rzył tam klasz­tor, przy któ­rym póź­niej powsta­ło mia­sto Dol, sto­li­ca chrze­ści­jań­stwa w oko­li­cy. W IX wie­ku lokal­ny kościół został zastą­pio­ny pierw­szą kate­drą, któ­ra jed­nak w 1014 zosta­ła znisz­czo­na przez wikingów.

Wybu­do­wa­na w jej miej­sce zosta­ła kate­dra w sty­lu romań­skim. Ta prze­trwa­ła kil­ka oblę­żeń mia­sta Dol w XI wie­ku, by zostać spa­lo­na doszczęt­nie przez angiel­skie­go kró­la Jana bez Zie­mi w 1203. Oba­wia­jąc się o wła­sną duszę, bry­tyj­ski wład­ca ufun­do­wał odbu­do­wę świą­ty­ni. Kil­ka­dzie­siąt lat póź­niej kate­dra, tym razem w gotyc­kiej odsło­nie, zno­wu otwo­rzy­ła się dla wiernych.

Po rewo­lu­cji fran­cu­skiej losy kościo­ła znów się odwró­ci­ły. W pew­nym momen­cie świą­ty­nia peł­ni­ła nawet funk­cję staj­ni, póź­niej maga­zy­nu. W 1840 zruj­no­wa­na kate­dra św. Sam­so­na zosta­ła wpi­sa­na na listę zabytków.

Od kil­ku lat trwa­ją pra­ce nad reno­wa­cją budyn­ku. Koszt odno­wy kate­dry sza­co­wa­ny jest na pra­wie 2,5 milio­na euro. Pra­ce mają zakoń­czyć się w 2024. Wpła­ta doko­na­na przez Kena Fol­let­ta może przy­spie­szyć reno­wa­cję nawet o rok.

źró­dło guardian

żró­dło zdję­cia wikipedia/Blaues Sofa CC BY 2.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy