Sprawdzasz tag

ken follet

Aktualności

Uważam, że to najlepsza książka, jaką napisałem – Ken Follett o swoje najnowszej powieści „Nigdy”

Best­sel­le­ro­wy pisarz Ken Fol­lett w ostat­nich latach przy­zwy­cza­ił swo­ich czy­tel­ni­ków do tego, że two­rzy głów­nie powie­ści histo­rycz­ne. Na jego kolej­ną książ­kę, thril­ler „Nigdy” przyj­dzie nam co praw­da pocze­kać do listo­pa­da, ale wyglą­da na to, że war­to! Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Ken Follett wspiera finansowo renowację katedry w Bretanii

Po poża­rze, któ­ry doko­nał ogrom­nych znisz­czeń w pary­skiej kate­drze Notre-Dame best­sel­le­ro­wy bry­tyj­ski pisarz Ken Fol­lett posta­no­wił napi­sać książ­kę odda­ją­cą hołd jed­ne­mu z naj­słyn­niej­szych gotyc­kich kościo­łów na świe­cie. Dochód ze sprze­da­ży publi­ka­cji Notre-Dame: A Short Histo­ry of the Meaning of Cathe­drals tra­fić miał do cha­ry­ta­tyw­nej orga­ni­za­cji La Fon­da­tion du Patri­mo­ine, odpo­wie­dzial­nej za ochro­nę i pro­mo­wa­nie fran­cu­skie­go dzie­dzic­twa naro­do­we­go. Czy­taj dalej

-->