Zapowiedzi

John Grisham, Harlan Coben i inni – zapowiedzi wydawnictwa Albatros na jesień i zimę

Wolisz thril­le­ry czy powie­ści mło­dzie­żo­we? A może inte­re­su­je Cię histo­ria porów­ny­wa­na z powie­ścią „Sto lat samot­no­ści” Gabrie­la Gar­cíi Márqu­eza? Jak­kol­wiek nie brzmia­ła­by odpo­wiedź, odpo­wied­nim kie­run­kiem będzie Wydaw­nic­two Albatros.

Choć rok 2023 powo­li zbli­ża się ku koń­co­wi, nie zna­czy to, że rynek wydaw­ni­czy poka­zał już wszyst­ko, co miał do zaofe­ro­wa­nia. Przed nami wciąż mnó­stwo inte­re­su­ją­cych pre­mier! Wzno­wie­nia dwóch kla­sycz­nych powie­ści Joh­na Gri­sha­ma, naj­now­sza powieść Har­la­na Cobe­na, cykle Fila­ry Zie­mi oraz Stu­le­cie Kena Fol­le­ta czy Ody­se­ja Bar­ba­ry King­so­lver, lau­re­at­ki Pulit­ze­ra – te oraz inne książ­ki już wkrót­ce tra­fią do księgarń.

Ken Fol­lett – Zbro­ja świa­tła (25 października)

Uko­ro­no­wa­nie naj­po­pu­lar­niej­sze­go cyklu powie­ści Kena Fol­let­ta – roz­po­czę­te­go przez kul­to­we już Fila­ry Zie­mi – a zara­zem pomost mię­dzy nimi a try­lo­gią Stulecie.

Razem two­rzą serię, któ­ra opi­su­je tysiąc lat roz­wo­ju zachod­niej cywilizacji.

Książ­ki te sprze­da­ły się w nakła­dzie pra­wie 80 milio­nów egzemplarzy!

W Zbroi świa­tła miesz­kań­cy mia­stecz­ka Kings­brid­ge będą musie­li zmie­rzyć się z zagro­że­nia­mi, jakie nie­sie rewo­lu­cja prze­my­sło­wa. I zasta­no­wić się, jak moż­na ją wyko­rzy­stać do wła­snych celów.

Wiel­ka histo­ria widzia­na ocza­mi zwy­kłych ludzi. Emo­cje, któ­re ście­ra­ją się z bez­na­mięt­ny­mi try­ba­mi prze­zna­cze­nia. Bunt, wal­ka o rodzi­nę i wol­ność sło­wa. Pro­za Kena Fol­let­ta w naj­lep­szym wydaniu.

Rewo­lu­cję czuć w powietrzu

Rok 1792. Rząd Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii, zde­cy­do­wa­ny uczy­nić z kra­ju potęż­ne impe­rium han­dlo­we, tyra­ni­zu­je oby­wa­te­li. We Fran­cji wła­dzę przej­mu­je Napo­le­on Bona­par­te, a zanie­po­ko­je­ni jego impe­rial­ny­mi zapę­da­mi Angli­cy szy­ku­ją się do wojny.

Kings­brid­ge sta­je na krawędzi

W prze­my­śle zacho­dzą bez­pre­ce­den­so­we zmia­ny za spra­wą maszyn paro­wych. Życie pra­cow­ni­ków dobrze pro­spe­ru­ją­cych fabryk włó­kien­ni­czych w Kings­brid­ge sta­je się udrę­ką. Gwał­tow­na moder­ni­za­cja i nie­bez­piecz­ne nowe roz­wią­za­nia tech­nicz­ne rewo­lu­cjo­ni­zu­ją sys­tem pra­cy na nie­ko­rzyść robot­ni­ków i roz­dzie­la­ją rodziny.

Tyra­nia sta­je się faktem

U pro­gu mię­dzy­na­ro­do­we­go kon­flik­tu histo­ria miesz­kań­ców Kings­brid­ge – w tym przę­dza­rza Sala Cli­the­roe, tka­cza Davi­da Sho­vel­le­ra i Kita, pomy­sło­we­go i upar­te­go syna Sala – sta­je się sym­bo­lem wal­ki poko­le­nia, któ­re pra­gnie spra­wie­dli­wo­ści i wal­czy o przy­szłość wol­ną od ucisku.

Wejdź na stro­nę Kena Fol­let­ta – https://www.kenfollett.pl/ – dowiedz się wię­cej na temat auto­ra i jego twór­czo­ści, a tak­że spró­buj swo­ich sił w quizie o jego książkach!

Talent Fol­let­ta do snu­cia opo­wie­ści spra­wia, że przy­go­dy jego boha­te­rów są porywające.

The Times”

Roz­kosz­nie wcią­ga­ją­ca i relak­su­ją­ca lektura.

Daily Mail”

Ambit­na powieść popar­ta tak szcze­gó­ło­wą wie­dzą histo­rycz­ną, że budzi to szacunek.

The Sun­day Times”

Fol­lett jest jed­nym z czo­ło­wych auto­rów wcią­ga­ją­cych fabuł.

Inde­pen­dent”


Rosie Tal­bot – SIXTEEN SOULS (25 października)

Mło­dzie­żo­wa powieść gro­zy i romans fan­ta­sy w jednym.

Połą­cze­nie zapie­ra­ją­cej dech w pier­siach przy­go­dy i roman­tycz­nych unie­sień serca!

W nawie­dzo­nym Yor­ku nawet śmierć ma się cze­go bać.

Szes­na­sto­let­ni Char­lie ma w życiu same pro­ble­my. Jest jasno­wi­dzem w Yor­ku, naj­bar­dziej nawie­dzo­nym mie­ście w Euro­pie, a wszy­scy jego przy­ja­cie­le są ducha­mi. W sfe­rze uczuć też nie idzie mu naj­le­piej – obiekt jego wes­tchnień znów spo­ty­ka się z kimś innym.

Jak­by tego było mało, sław­ne zja­wy zaczy­na­ją zni­kać w tajem­ni­czych oko­licz­no­ściach z ulic i zauł­ków Yor­ku. Char­lie nie chce się w to mie­szać, ale Sam, nowy – i okrop­nie iry­tu­ją­cy! – jasno­widz w mie­ście, koniecz­nie chce, by razem spraw­dzi­li, kto, lub co, za tym stoi.

Gdy duch, któ­re­mu Char­lie wie­le zawdzię­cza, tak­że zni­ka bez śla­du, chło­pak nie ma wybo­ru, musi sta­wić czo­ła cie­niom. I rodzą­ce­mu się uczu­ciu do Sama. Chłop­cy powin­ni być goto­wi, by zary­zy­ko­wać wszyst­ko dla duchów Yor­ku, bo ich prze­ciw­nik nie zawa­ha się przed niczym, by wcie­lić w życie swój mrocz­ny plan. Staw­ką jest życie poza­gro­bo­we, a cza­su jest coraz mniej…

Rosie Tal­bot jest zaan­ga­żo­wa­ną i uwiel­bia­ną Book­To­ker­ką ze125 tysią­ca­mi fol­lo­wer­sów i pra­wie 4 milio­na­mi laj­ków na kon­cie.
#Sixte­en­So­uls ma już ponad 1,5 milio­na odsłon na Tik­To­ku, a ta licz­ba cią­gle rośnie.
Powieść Sixte­en Soul­sma już gru­pę tysią­ca odda­nych czy­tel­ni­ków na Goodre­ad­sie – jesz­cze przed ofi­cjal­ną publi­ka­cją.
Ide­al­na dla fanów Jona­tha­na Stro­uda, Ken­da­re Bla­ke, Cas­san­dry Cla­re i V.E. Schwab.
„Heart­stop­per z ducha­mi” – takie porów­na­nie prze­wi­ja się na Tok-Toku.
Dla wiel­bi­cie­li powie­ści Young Adult z intry­gu­ją­cą zagad­ką fabu­lar­ną, sta­ran­nie wykre­owa­nym świa­tem przed­sta­wio­nym i fan­ta­stycz­ną róż­no­rod­no­ścią posta­ci.
Jeśli spodo­bał wam się serial „Loc­kwo­od i spół­ka” na Net­fli­xie, a teraz chce­cie wię­cej i lepiej, to Sixte­en Souls jest wła­śnie dla was!
Roz­kosz­nie mrocz­ny debiut Rosie Tal­bot. Wyzy­wam was: spró­buj­cie nie zako­chać się w Char­liem i jego duchach – w ser­cu nawie­dzo­ne­go mia­sta York!

Cyn­thia Mur­phy, autor­ka książ­ki Wygraj, prze­graj, zabij, zgiń

Sixte­en Souls to ide­al­ne połą­cze­nie nie­sa­mo­wi­to­ści i uro­cze­go roman­ty­zmu. Dzię­ki wyra­zi­stym posta­ciom, przy­jaź­niom na śmierć i życie i nie­spo­dzie­wa­nym zwro­tom akcji ta książ­ka cał­ko­wi­cie mnie pochło­nę­ła – śmia­łam się, pła­ka­łam i nie mogłam się od niej ode­rwać. Czy­tel­ni­cy fan­ta­sy YA i miło­śni­cy opo­wie­ści o duchach będą zachwyceni!

H.M. Long, autor­ka powie­ści Hall of Smo­ke i Tem­ple of No God

Urze­ka­ją­ca opo­wieść o stra­cie, przy­jaź­ni i miło­ści, któ­ra trzy­ma­ła mnie w napię­ciu od począt­ku do koń­ca. Skoń­czy­łam z uśmie­chem na ustach i łez­ką w oku.

Men­na van Pra­ag, autor­ka książ­ki The Sisters Grimm

Zna­ko­mi­cie napi­sa­ny debiut, któ­ry bez resz­ty mnie pochło­nął. Rosie Tal­bot stwo­rzy­ła cudow­nie prze­ra­ża­ją­cy świat z posta­cia­mi, w któ­rych się zakochacie.

Amy McCaw, autor­ka książ­ki Mina and the Undead

Wyobraź sobie histo­rię, któ­ra ide­al­nie odda­je cha­rak­ter Yor­ku, a następ­nie wypeł­nij ją wszyst­ki­mi tam­tej­szy­mi ducha­mi… Kie­dy już to robisz, spraw jesz­cze, by była queero­wa… Rosie Tal­bot opra­co­wa­ła prze­pis na powieść idealną!

Rory Micha­el­son, autor książ­ki Les­ser Known Monsters

Sixte­en Souls to nie­zwy­kle inte­li­gent­na i szcze­ra queero­wa inter­pre­ta­cja histo­rii o wraż­li­wym nasto­lat­ku, któ­ry widzi zmar­łych. Tal­bot stwo­rzy­ła coś abso­lut­nie zachwy­ca­ją­ce­go! Lek­tu­rę ide­al­ną dla każ­de­go miło­śni­ka upiorów.

Adam Sass, nagra­dza­ny autor 99 chło­pa­ków Mica­ha Summersa

W tej książ­ce nie­trud­no się zako­chać. Wik­to­riań­skie duchy, intry­gu­ją­ca zagad­ka, nastro­jo­wa sce­ne­ria Yor­ku oraz wspa­nia­ła queero­wa przy­jaźń i wresz­cie romans — Sixte­en Souls to ide­al­na lek­tu­ra dla fanów Neila Gaima­na i Jona­tha­na Stro­uda. Żału­ję, że nie mogę tej książ­ki tego jesz­cze raz po raz pierwszy!

Dawn Kur­ta­gich, autor­ka powie­ści The Dead House

Sixte­en Souls prze­nio­sło mnie do cał­ko­wi­cie inne­go świa­ta. Czu­łam, jak­bym spa­ce­ro­wa­ła po uli­cach Yor­ku i sama widzia­ła zja­wy. Zna­ko­mi­ty debiut! Ta eks­cy­tu­ją­ca przy­go­da dosko­na­le łączy gro­zę z tajem­ni­cą, a smu­tek z miło­ścią. Jest peł­na wspa­nia­łych posta­ci, z któ­ry­mi nie będzie­cie chcie­li się rozstać.

Bex Hogan, autor­ka serii Isles of Storm and Sorrow

Fan­ta­stycz­nie strasz­na i nie­sa­mo­wi­cie eks­cy­tu­ją­ca przy­go­da w naj­bar­dziej nawie­dzo­nych zabyt­kach Yorku.

Kat Ellis, autor­ka książ­ki Wic­ked Lit­tle Deeds


Har­lan Coben – Za wszel­ką cenę (11 października)

Kłam­stwa, spi­ski, sekre­ty z przeszłości…

Naj­now­szy thril­ler Har­la­na Cobe­na, ame­ry­kań­skie­go arcy­mi­strza gatunku.

Pięć lat temu nie­win­ny czło­wiek został ska­za­ny na doży­wo­cie za zamor­do­wa­nie swo­je­go syna.
Wła­śnie dowie­dział się, że jego dziec­ko żyje.

David Bur­ro­ughs odsia­du­je wyrok doży­wo­cia w zakła­dzie kar­nym. Przed pię­ciu laty, pomi­mo wie­lu nie­wia­do­mych w śledz­twie, został ska­za­ny za zamor­do­wa­nie swo­je­go trzy­let­nie­go syn­ka, Mat­thew. David nie pamię­ta tam­tej nocy, wie jedy­nie, że zasnął, a gdy się obu­dził, zna­lazł zma­sa­kro­wa­ne cia­ło dziec­ka. W pobli­żu jego domu poli­cja odkry­ła narzę­dzie zbrod­ni z odci­ska­mi pal­ców Davi­da. Zała­ma­ny ojciec nie miał siły wal­czyć o oczysz­cze­nie z zarzu­tów – stra­cił pra­cę, żonę i przy­ja­ciół oraz nadzie­ję, że kie­dy­kol­wiek wyj­dzie na wolność.

Kie­dy Rachel, sio­stra byłej żony Davi­da, nie­spo­dzie­wa­nie odwie­dza go w wię­zie­niu, męż­czy­zna nie wie­rzy wła­snym oczom. Na zdję­ciu, któ­re przy­nio­sła, zro­bio­nym przez jej przy­ja­ciół pod­czas wyciecz­ki do par­ku roz­ryw­ki, widać chłop­ca z cha­rak­te­ry­stycz­nym zna­mie­niem. I choć obo­je wie­dzą, że to nie­moż­li­we, David i Rachel nie mają wąt­pli­wo­ści – to Mat­thew. Cały i zdro­wy. Trzy­ma­ny ze rękę przez nie­zna­jo­me­go mężczyznę.

David za wszel­ką cenę chce odzy­skać dobre imię, wyja­śnić, co napraw­dę wyda­rzy­ło się tam­tej nocy, a przede wszyst­kim odna­leźć syna. Jedy­nym spo­so­bem, żeby to osią­gnąć, jest uciecz­ka z wię­zie­nia. Nie wie jesz­cze, że FBI śle­dzi każ­dy jego ruch, a jego życie jest poważ­nie zagrożone.

Czy zdo­ła unik­nąć schwy­ta­nia wystar­cza­ją­co dłu­go, by roz­wią­zać zagad­kę sprzed lat, któ­ra zruj­no­wa­ła mu życie?

Coben jest po pro­stu naj­lep­szy z najlepszych.

Gil­lian Flynn

Coben jest mistrzem suspen­su, a jego tech­ni­ka pisar­ska jest bezbłędna.

Cri­me­Re­ads

Har­lan Coben jest jed­nym z naj­wspa­nial­szych współ­cze­snych powie­ścio­pi­sa­rzy. Umie­jęt­nie zarzu­ca haczyk, by bez resz­ty przy­kuć uwa­gę czy­tel­ni­ka, dopó­ki dopie­ro na samym koń­cu powie­ści nie poja­wi się wresz­cie satys­fak­cjo­nu­ją­ca i cał­ko­wi­cie zaska­ku­ją­ca odpo­wiedź na pyta­nie: dlaczego?

Book­Pa­ge

Wspa­nia­le opo­wie­dzia­na histo­ria – ma w sobie wszyst­ko to, co u Har­la­na Cobe­na najlepsze!

Finan­cial Times”


James Nor­bu­ry – KOT, KTÓRY NAUCZAŁ ZEN (8 listopada)

Nowa podróż ku mądro­ści i wewnętrz­nej równowadze.

Kot, któ­ry nauczał zen to histo­ria mądre­go Kota i jego dro­gi do zen.

Opo­wieść o tym, że naj­więk­sza mądrość jest w nas, i że war­to spoj­rzeć na sie­bie i na świat z zupeł­nie innej perspektywy.

Nauczy­łem się, że to, cze­go chce­my, rzad­ko jest tym, cze­go potrze­bu­je­my, a to, cze­go potrze­bu­je­my, pra­wie nigdy nie jest tym, cze­go chcemy.

Pewien Kot, uczo­ny w filo­zo­fii zen, dowia­du­je się o samot­nej pra­daw­nej sośnie, rosną­cej głę­bo­ko w klo­no­wym lesie. Wieść nie­sie, że wśród jej kona­rów moż­na odna­leźć nie­skoń­czo­ną wie­dzę, har­mo­nię i spełnienie.

Tak zaczy­na się jego podróż z mia­sta w głąb lasu, w poszu­ki­wa­niu skarb­ni­cy mądro­ści i źró­dła oświe­ce­nia, w trak­cie któ­rej pozna­je­my pozo­sta­łych boha­te­rów tej książ­ki: nie­spo­koj­ną Mał­pę, zmę­czo­ną życiem Żół­wi­cę, zma­ga­ją­ce­go się z gnie­wem Tygry­sa, zagu­bio­ne­go Wilcz­ka i chci­wą Wro­nę. Każ­de z tych zwie­rząt usły­szy od Kota inną histo­rię i wynie­sie ze spo­tka­nia cen­ną lek­cję. Ale dopie­ro nie­spo­dzie­wa­ne spo­tka­nie z figlar­nym Kocia­kiem uświa­do­mi sta­re­mu Kotu, że w tej peł­nej przy­gód podró­ży nigdy nie cho­dzi­ło o drzewo…

Napi­sa­na łagod­nym, koją­cym sty­lem książ­ka, ozdo­bio­na ilu­stra­cja­mi inspi­ro­wa­ny­mi japoń­skim drze­wo­ry­tem, ujaw­nia i przy­bli­ża kla­sycz­ne opo­wiast­ki i prak­ty­ki zen, a poja­wia­ją­ce się na jej kar­tach uro­cze posta­cie poko­cha­ją czy­tel­ni­cy w każ­dym wieku.

Książ­ki o Wiel­kiej Pan­dzie i Małym Smo­ku Jame­sa Norbury’ego sprze­da­ły się już na całym świe­cie w łącz­nym nakła­dzie ponad pół milio­na egzem­pla­rzy, a pra­wa do ich publi­ka­cji kupio­no w trzy­dzie­stu trzech kra­jach. Wyda­na w 2021 roku Wiel­ka Pan­da i Mały Smok opo­wia­da histo­rię dwoj­ga nie­złom­nych przy­ja­ciół, któ­rzy podró­żu­ją przez bez­kre­sny kra­jo­braz, pośród zmie­nia­ją­cych się pór roku, ucząc się, jak żyć chwi­lą, godzić się z bra­kiem pew­no­ści sie­bie i zna­leźć siłę, by wspól­nie poko­ny­wać życio­we prze­szko­dy. Wyda­na w 2022 roku Podróż trak­tu­je o ich dal­szych przy­go­dach, poka­zu­jąc, w jaki spo­sób poko­ny­wa­nie trud­no­ści w dro­dze do szczę­ścia kształ­tu­je nas wszyst­kich. Nowy pro­jekt Jame­sa Norbury’ego nawią­zu­je do podob­nych tema­tów i pomy­słów, ale tym razem w rolach głów­nych zoba­czy­my zupeł­nie inne posta­ci. Ich histo­rie inspi­ro­wa­ne są koana­mi zen – zagad­ka­mi lub łami­głów­ka­mi, któ­rych bud­dy­ści zen uży­wa­ją pod­czas medy­ta­cji, aby obja­wić głęb­sze praw­dy o świe­cie i o czło­wie­ku. Mistrzo­wie zen uży­wa­ją koanów do testo­wa­nia uczniów, a wie­le z nich pocho­dzi ze zbio­rów sen­ten­cji zebra­nych przez chiń­skich kapła­nów w XII i XIII wie­ku. Kot, któ­ry nauczał Zen to książ­ka nadziei, a opo­wie­dzia­ne tu histo­rie nie są goto­wy­mi odpo­wie­dzia­mi, lecz wska­zów­ka­mi, bo wszyst­ko cze­go potrze­bu­je­my, żeby prze­zwy­cię­żyć pro­ble­my i nie­do­sko­na­ło­ści, jest w nas, wystar­czy to tyl­ko odkryć.


Bar­ba­ra King­so­lver – ODYSEJA (27 września)

Książ­ka lau­re­at­ki Pulit­ze­ra, porów­ny­wa­na przez kry­ty­ków z powie­ścią „Sto lat samot­no­ści” Gabrie­la Gar­cíi Márqueza.

Gorą­cy, tęt­nią­cy kolo­ra­mi Mek­syk. Two­rzą­cy swo­je naj­lep­sze dzie­ła Fri­da Kah­lo i Die­go Rive­ra. A tak­że… ukry­wa­ją­cy się Lew Troc­ki. I – tuż za pół­noc­ną gra­ni­cą – ogar­nię­te cha­osem Sta­ny Zjed­no­czo­ne, gdzie z cza­sem roz­pę­tu­je się bez­li­to­sne polo­wa­nie na radziec­kich szpiegów.

Ody­se­ja jed­ne­go czło­wie­ka, obej­mu­ją­ca pra­wie ćwierć wie­ku, dwa kra­je i świa­ty tak od sie­bie odle­głe, że dzie­li je nie­da­ją­ca się wypeł­nić przepaść.

Har­ri­son She­pherd przez całe życie był roz­dar­ty mię­dzy gorą­cym ser­cem Mek­sy­ku, gdzie spę­dził mło­dość, a lodo­wa­tym uści­skiem ogar­nię­tych zim­ną woj­ną Sta­nów Zjed­no­czo­nych, w któ­rych pró­bo­wał ukła­dać sobie przy­szłość. W swo­jej ojczyź­nie z wybo­ru przy­jaź­nił się z Fri­dą Kah­lo i pra­co­wał z wal­czą­cym o życie Troc­kim. W praw­dzi­wej ojczyź­nie pró­bo­wał zbu­do­wać sie­bie na nowo, tak by odna­leźć się w peł­nym nadziei, ale też zła i puła­pek kra­ju wolności.

Nie dane było mu jed­nak zaznać spo­ko­ju i poczuć, że gdzieś przy­na­le­ży. Nad jego przy­szło­ścią nie­uchron­nie zbie­ra­ły się ciem­ne chmu­ry, a wiatr wiel­kiej poli­ty­ki przez lata rzu­cał nim mię­dzy pół­no­cą a połu­dniem. Cza­sy, w któ­rych przy­szło mu żyć, bole­śnie uświa­do­mi­ły mu, jak wiel­ka jest wyrwa mię­dzy praw­dą o czło­wie­ku a tym, jak jest postrze­ga­ny. Doświad­czył też tego, jak bez­li­to­śnie opi­nia publicz­na może zawład­nąć czy­imś losem.

Poru­sza­ją­ca histo­ria o toż­sa­mo­ści, lojal­no­ści i ogrom­nej sile oskar­żeń, któ­re mogą znisz­czyć nie­win­ne­go człowieka.

W tej powie­ści zawar­ta jest cała głę­bia i bogac­two kul­tur Nowe­go Świata.

Histo­ria She­pher­da w zna­ko­mi­tych lite­rac­kich rękach King­so­lver jest tak uwo­dzi­ciel­ska, jej pro­za tak ele­ganc­ka, a kom­po­zy­cja powie­ści tak pomy­sło­wa, że trud­no tę książ­kę odłożyć.

Pit­ts­burgh Post-Gazette”

Praw­dzi­wa i pory­wa­ją­ca… Bar­ba­ra King­so­lver wymy­śli­ła tutaj cudow­ne nadzie­nie, słod­sze i gęst­sze niż pan dul­ce, pikant­ne jak naj­go­ręt­sze mek­sy­kań­skie chi­li i para­no­icz­ne jak ame­ry­kań­ski rząd polu­ją­cy na komunistów.

Phi­la­del­phia Inquirer”

Zapie­ra­ją­ca dech w pier­siach i olśnie­wa­ją­ca… „Ody­se­ją” moż­na się delek­to­wać dla samej muzy­ki jej frag­men­tów o natu­rze, arche­olo­gii, jedze­niu i przy­jaź­ni; lub dla jej por­tre­tów praw­dzi­wych i fik­cyj­nych posta­ci… Ale jej naj­peł­niej­sza war­tość tkwi w wezwa­niu do słu­cha­nia sumie­nia i budo­wa­nia więzi.

New York Times Book Review”


John Gri­sham – Klient (4 października)

Dosko­na­ły thril­ler praw­ni­czy, któ­ry z miej­sca stał się kla­sy­ką gatunku.

Jed­na z naj­lep­szych powie­ści ulu­bio­ne­go pisa­rza Ameryki.

Pro­ku­ra­tor, któ­ry niko­mu nie ufa.

Adwo­kat­ka nie­na­le­żą­ca do żad­ne­go z układów.

Jede­na­sto­let­ni chło­piec, któ­ry wie zbyt dużo.

Marc Sway zna­lazł się w nie­wła­ści­wym miej­scu w nie­wła­ści­wym cza­sie. Był świad­kiem samo­bój­stwa nowo­or­le­ań­skie­go praw­ni­ka, któ­ry przed śmier­cią wyja­wił mu, gdzie ukry­to zwło­ki zamor­do­wa­ne­go sena­to­ra Boy­da Boyette’a.

Obar­czo­ny tym strasz­nym sekre­tem chło­piec, któ­re­go wycho­wa­ła uli­ca, zda­je sobie spra­wę, że on, jego mat­ka i młod­szy brat są w śmier­tel­nym nie­bez­pie­czeń­stwie. Z jed­nej stro­ny Mar­ca ści­ga mafia, z dru­giej – ambit­ny pro­ku­ra­tor wszel­ki­mi dostęp­ny­mi środ­ka­mi pró­bu­je go zmu­sić do zło­że­nia zeznań.

Jedy­ną nadzie­ją chłop­ca jest Reg­gie Love, nie­kon­wen­cjo­nal­na praw­nicz­ka goto­wa zro­bić wszyst­ko – łącz­nie ze zła­ma­niem pra­wa – żeby chro­nić swo­je­go nie­let­nie­go klienta.

Kapi­tal­na ekra­ni­za­cja Klien­ta, z Susan Saran­don i Tom­mym Lee Jone­sem, nie tyl­ko sta­ła się kaso­wym hitem, ale weszła do kla­sy­ki kina.

Absor­bu­ją­ca i sza­le­nie ory­gi­nal­na – naj­lep­sza do tej pory książ­ka Grishama.

The Wall Stre­et Journal”

Moż­li­we, że ucho­wa­ło się jesz­cze parę osób, któ­re nie czy­ta­ły Fir­my. Ale od lek­tu­ry dosko­na­łe­go Klien­ta już niko­mu nie uda się uciec.

The Boston Globe”

Gri­sham u szczy­tu swo­ich możliwości.

The Atlan­ta Journal”

Wcią­ga­ją­ca bez resz­ty. Gri­sham spra­wia, że prze­wra­ca­cie stro­ny szyb­ciej, niż wybit­ny praw­nik zada­je pyta­nia prze­słu­chi­wa­ne­mu świadkowi.

San Fran­ci­sco Chronicle”

Chęć odkry­cia, co będzie dalej, spra­wia, że nie da się od tej powie­ści ode­rwać. Gri­sham jest abso­lut­nym mistrzem w opi­sy­wa­niu pościgu.

The Washing­ton Post”


Col­son Whi­the­ad – Regu­ły Gry (11 października)

Naj­now­sza powieść zdo­byw­cy Natio­nal Book Award i dwóch Pulit­ze­rów, uho­no­ro­wa­ne­go Natio­nal Medal Of Arts.

Sequ­el best­sel­le­ra Rytm Harlemu.

Jed­na z naj­cie­kaw­szych ksią­żek lata 2023 roku według: „The New York Times” • „The Washing­ton Post” • „TIME Maga­zi­ne” • NPR • „The Los Ange­les Times” • „USA Today” • Vul­tu­re • „The Phi­la­del­phia Inqu­irer” • Lit Hub • „Kir­kus Reviews” • CrimeReads

Gorz­ko-zabaw­na histo­ria czło­wie­ka wkra­cza­ją­ce­go – nie do koń­ca z wła­snej woli – do świa­ta kan­cia­rzy, szem­ra­nych typów, zło­dziei sta­rej daty i bez­li­to­snych zabójców.

Opo­wieść o Nowym Jor­ku prze­ży­wa­ją­cym głę­bo­ki kry­zys – ogar­nię­tym cha­osem i zala­nym śmie­cia­mi sko­rum­po­wa­nym mie­ście, w któ­rym trze­ba mieć stra­te­gię, żeby przetrwać.

Jest rok 1971. Ray Car­ney, wła­ści­ciel skle­pu meblo­we­go na Har­le­mie, zosta­wił za sobą prze­szłość zwią­za­ną ze sko­kiem na sejf pew­ne­go hote­lu. Jego legal­ny inte­res kwit­nie, dzie­ci rosną, a cza­sy, gdy prze­wo­ził skra­dzio­ne towa­ry, minę­ły bez­pow­rot­nie. Tak mu się przy­naj­mniej wyda­je, dopó­ki cór­ka May nie pro­si go o zdo­by­cie bile­tów na kon­cert The Jack­son 5.

Jest ktoś, kto mógł­by mu w tym pomóc: Mun­son, zna­jo­my poli­cjant z daw­nych cza­sów – gość, któ­ry potra­fi zała­twić abso­lut­nie wszyst­ko. Tyl­ko że nie robi tego za dar­mo. Gdy­by Car­ney znał cenę, jaką przyj­dzie mu zapła­cić za przy­słu­gę Mun­so­na, pew­nie zasta­no­wił­by się dzie­sięć razy, zanim­by go o nią poprosił.

Jeśli ktoś może wyra­to­wać Car­neya z opre­sji, to tyl­ko sta­ry zna­jo­my Pep­per, twar­dziel, któ­ry zro­bi wszyst­ko… ale zgod­nie z kodek­sem swo­je­go świata.

Olśnie­wa­ją­ca! Whi­te­he­ad uży­wa powie­ści kry­mi­nal­nej jako soczew­ki do zba­da­nia mecha­ni­ki wyjąt­ko­wej dziel­ni­cy w szcze­gól­nym punk­cie zwrot­nym histo­rii. Docie­ra do ser­ca tego miej­sca i jego mieszkańców.

Wal­ter Mosley, autor powie­ści Dia­beł w nie­bie­skiej sukience

Regu­ły gry przy­po­mi­na­ją nam – jak­by­śmy tego potrze­bo­wa­li – że kry­mi­na­ły mogą być świet­ną lite­ra­tu­rą. Ta książ­ka ma w sobie dyna­mi­kę ojca chrzest­ne­go kry­mi­na­łów z Har­le­mu, Che­ste­ra Hime­sa, połą­czo­ną z lite­rac­ką siłą Whiteheada.

Los Ange­les Times”

Mimo slap­stic­ko­wej roz­ryw­ki ta książ­ka jest waż­na. Pro­za w naj­lep­szym wyda­niu. Lep­sza niż wszyst­ko, co Whi­te­he­ad napi­sał wcześniej.

Washing­ton Post”

Spo­sób, w jaki Whi­te­he­ad zręcz­nie spla­ta pry­wat­ne histo­rie boha­te­rów z epic­kim obra­zem śro­do­wi­ska, może się koja­rzyć z Bal­za­kiem. Czyż­by Whi­te­he­ad roz­po­czął wła­sną Kome­dię ludzką?

The Guar­dian”


Soraya Lane – CÓRKA Z GRECJI (6 mar­ca 2024)

Mój Kocha­ny B., moje Ser­ce, moja Duszo. Żału­ję tyl­ko, że nie mie­li­śmy wię­cej cza­su. Wię­cej cza­su, by odna­leźć cór­kę, któ­rej nigdy nie powin­nam była porzu­cić. Cór­kę, któ­rą powin­nam mieć odwa­gę zatrzy­mać, o któ­rej powin­nam Ci była powie­dzieć i któ­rą nale­ża­ło poka­zać całe­mu światu.

Lon­dyn, cza­sy współczesne.

Ella spo­glą­da na wybla­kłe czar­no-bia­łe zdję­cie nie­zna­nej kobie­ty i nie­mow­lę­cia, leżą­ce obok pożół­kłej kart­ki z nuta­mi, i zasta­na­wia się, jaki mogą mieć zwią­zek z prze­szło­ścią jej bli­skich. Foto­gra­fię i par­ty­tu­rę prze­cho­wa­no spe­cjal­nie dla niej w domu dla nie­za­męż­nych matek, któ­rych dzie­ci prze­ka­za­no do adopcji.

Wkrót­ce Ella dowia­du­je się, że zdję­cie zosta­ło zro­bio­ne na malow­ni­czej grec­kiej wyspie Sko­pe­los, poło­żo­nej wśród tur­ku­so­wych, spo­koj­nych wód Morza Egej­skie­go, a kobie­ta na zdję­ciu dzier­ży klucz do zagad­ko­wej histo­rii jej rodzi­ny. Kie­dy Ella otwie­ra się przed Gabrie­lem, swo­ją nową miło­ścią, ten mówi jej, że powin­na udać się na wyspę, by roz­wi­kłać tajem­ni­cę, a on zacze­ka na nią w Londynie.

Roz­dar­ta pomię­dzy gorą­cym uczu­ciem do uko­cha­ne­go a cie­ka­wo­ścią i pra­gnie­niem roz­wi­kła­nia zagad­ki, Ella posta­na­wia wyru­szyć w podróż. Na miej­scu odkry­wa przej­mu­ją­cą histo­rię kró­lew­skie­go rodu, zmu­szo­ne­go do opusz­cze­nia swo­je­go kra­ju i roz­po­czę­cia nowe­go życia w Lon­dy­nie, oraz dziew­czy­ny z wyjąt­ko­wym talen­tem muzycz­nym, któ­ra pod­bi­ła ser­ce mło­de­go skrzyp­ka, ale ze wzglę­du na naci­ski bli­skich musia­ła roz­stać się z uko­cha­nym i opu­ścić sto­li­cę Anglii.

Czy kie­dy Ella odkry­je poświę­ce­nie dwoj­ga mło­dych kochan­ków i sta­nie twa­rzą w twarz ze swo­ją zapo­mnia­ną grec­ką rodzi­ną, ta histo­ria doda jej odwa­gi, by podą­żać za gło­sem ser­ca z powro­tem do domu i do Gabrie­la? A może uro­kli­wa wyspa ocza­ru­je ją bez resz­ty i dopro­wa­dzi do zupeł­nie nowej miłości?

Trze­ci tom zapla­no­wa­ne­go na osiem powie­ści cyklu oby­cza­jo­we­go „Utra­co­ne córki”.

Seria zachwy­ci wiel­bi­ciel­ki pro­zy Lucin­dy Riley, Kate Mor­ton i Vic­to­rii Hislop.

W lon­dyń­skiej kan­ce­la­rii praw­nej spo­ty­ka się kil­ka osób. Nie łączy ich nic, dopó­ki każ­da nie otrzy­ma pudeł­ka z pamiąt­ka­mi zna­le­zio­ne­go w domu zmar­łej kobie­ty, któ­ra przed laty pro­wa­dzi­ła pla­ców­kę dla samot­nych matek. Czy będą mia­ły odwa­gę wyru­szyć w podróż, aby odkryć tajem­ni­ce swo­jej rodzi­ny i swo­je­go dzie­dzic­twa? Czy histo­ria ich przod­ków pomo­że im odna­leźć wła­sną dro­gę i szczęście?

Urze­ka­ją­ce i chwy­ta­ją­ce za ser­ce powie­ści o utra­co­nych miło­ściach, rodzin­nych sekre­tach i podą­ża­niu krę­tą ścież­ką, któ­rą pro­wa­dzi nas serce.

Akcja każ­dej książ­ki roz­gry­wa się w dwóch pla­nach cza­so­wych w naj­pięk­niej­szych zakąt­kach świata.


Ste­phen King – Try­lo­gia Pan Mer­ce­des (27 września)

Pan Mer­ce­des

Świa­tła mer­ce­de­sa wyła­nia­ją się przed świ­tem z mgły i suną wprost w tłum bez­ro­bot­nych kobiet i męż­czyzn ocze­ku­ją­cych w kolej­ce do wej­ścia na tar­gi pra­cy. Bra­dy Harts­field poczuł się wspa­nia­le, kie­dy pod koła­mi pro­wa­dzo­ne­go przez nie­go samo­cho­du ginę­li ludzie. Zabił osiem osób, ranił pięt­na­ście, po czym uciekł z miej­sca zda­rze­nia. Poli­cja nie zdo­ła­ła poznać jego toż­sa­mo­ści, wszyst­ko więc wska­zu­je na to, że spra­wa nie zosta­nie roz­wią­za­na. Gdy Bill Hod­ges tra­ci już nadzie­ję na spra­wie­dli­wość, otrzy­mu­je list od “Pana Mer­ce­de­sa”, jak zdą­ży­ły nazwać go media. Hod­ges wie, że musi zro­bić wszyst­ko, by zapo­biec kolej­nej tra­ge­dii. Któ­ra może pochło­nąć wie­lo­krot­nie wię­cej ofiar. “Pan Mer­ce­des” to histo­ria o woj­nie mię­dzy dobrem a złem autor­stwa nie­kwe­stio­no­wa­ne­go mistrza suspen­su, któ­ry dosko­na­le zgłę­bia w umysł opę­ta­ne­go mordercy.

Zna­le­zio­ne nie kradzione

Pobud­ka, geniu­szu – tak zaczy­na się opo­wieść o psy­cho­pa­tycz­nym czy­tel­ni­ku, któ­re­go lite­ra­tu­ra popy­cha do zbrod­ni. Geniu­szem jest John Roth­ste­in, twór­ca słyn­nej posta­ci Jimmy’ego Gol­da, któ­ry od daw­na nie wydał żad­nej książ­ki. Czy­tel­ni­kiem – Mor­ris Bel­la­my, wście­kły nie tyl­ko za mil­cze­nie Roth­ste­ina, lecz tak­że o to, że sprze­dał postać Jimmy’ego Gol­da dla zysków z reklam. Mor­ris zabi­ja i okra­da Roth­ste­ina. Zabie­ra gotów­kę i note­sy z co naj­mniej jed­ną nie­wy­da­ną jesz­cze powie­ścią z Gol­dem. Ukry­wa swój skarb, po czym za inne prze­stęp­stwo tra­fia do wię­zie­nia. Kil­ka dekad póź­niej nasto­la­tek, Pete Sau­berg, znaj­du­je łup Bellamy’ego. A Bill Hod­ges, Hol­ly Gib­ney i Jero­me Robin­son muszą rato­wać chłop­ca i jego rodzi­nę przed mści­wym Mor­ri­sem, któ­ry po trzy­dzie­stu pię­ciu latach, ogar­nię­ty jesz­cze więk­szym obłę­dem, wycho­dzi na wolność.

Koniec war­ty

Spek­ta­ku­lar­ne zamknię­cie try­lo­gii. Bra­dy Harts­field, zabój­ca odpo­wie­dzial­ny za masa­krę w Panu Mer­ce­de­sie, znaj­du­je się w sta­nie wege­ta­tyw­nym w szpi­ta­lu. Jed­nak wszyst­ko wska­zu­je na to, że w jego poko­ju prze­bu­dzi­ło się coś złe­go – zabój­ca nie tyl­ko odzy­skał świa­do­mość, lecz tak­że zyskał nowe, śmier­tel­ne moce, któ­re pozwo­lą mu siać nie­wy­obra­żal­ne spu­sto­sze­nie bez opusz­cza­nia szpi­tal­ne­go łóż­ka. Bill Hod­ges i Hol­ly Gib­ney, wła­ści­cie­le agen­cji detek­ty­wi­stycz­nej, zosta­ją wcią­gnię­ci w naj­bar­dziej nie­bez­piecz­ne ze swo­ich dotych­cza­so­wych docho­dzeń. Znów muszą zmie­rzyć się z Bra­dym Harts­fiel­dem, pla­nu­ją­cy zemstę nie tyl­ko na Hod­ge­sie i jego bli­skich, lecz tak­że na miesz­kań­cach mia­sta. “Koniec war­ty” prze­no­si serię Kin­ga w nowy, zupeł­nie inny wymiar.

Zdję­cie głów­ne Unsplash


Rekla­ma

Kub­ki dla książ­ko­ho­li­ków? Tyl­ko na Molom.pl

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy