Ekranizacje Zapowiedzi

Netflix zrobi serial na podstawie Dzieci północy Salmana Rushdiego

Net­flix pod­bi­ja kolej­ne ryn­ki, wal­czy o uwa­gę widzów na całym świe­cie. Ostat­ni­mi cza­sy szcze­gól­ną chęt­kę ma na pod­bój Indii. Trze­ba przy­znać, że 1,3 miliar­da miesz­kań­ców, z któ­rych 300 milio­nów jest użyt­kow­ni­ka­mi smart­fo­nów, to poten­cjal­nie zna­ko­mi­te źró­dło docho­du. Duże nadzie­je w pchnię­ciu misji do przo­du Net­flix upa­tru­je w naj­now­szym pro­jek­cie. Szy­ku­je się serial na pod­sta­wie popu­lar­nej powie­ści Sal­ma­na Rush­die­go z 1981 roku – Dzie­ciach pół­no­cy – eks­plo­ru­ją­cej temat uzy­ska­nia nie­pod­le­gło­ści przez Indie.

Dzie­ci pół­no­cy czę­sto są uzna­wa­ne za naj­waż­niej­sze dzie­ło tego bry­tyj­skie­go pisa­rza indyj­skie­go pocho­dze­nia. Powieść zdo­by­ła Nagro­dę Booke­ra i James Tait Black Memo­rial Pri­ze. W książ­ce Sal­man Rush­die w ale­go­rycz­ny spo­sób opi­su­je Indie, któ­re trans­for­mu­ją się z kolo­nial­nej pro­win­cji Wiel­kiej Bry­ta­nii w nie­pod­le­głe pań­stwo. Głów­nym boha­te­rem jest Sale­em Sina, któ­ry uro­dził się o pół­no­cy 15 sierp­nia 1947 roku, czy­li dokład­nie wte­dy, kie­dy Indie sta­ły się nie­za­leż­nym od niko­go kra­jem. Zna­mien­na data uro­dzin nazna­czy­ła pro­ta­go­ni­stę tele­pa­tycz­ny­mi umie­jęt­no­ścia­mi. W dodat­ku jego życie zda­je się być nie­od­wra­cal­nie połą­czo­ne z losem pań­stwa – każ­de wyda­rze­nie, któ­re­go sta­je się udzia­łem, odbi­ja się w jakiś spo­sób na losach Indii. Oka­zu­je się ponad­to, że nie jest jedy­nym w swo­im rodzaju.

Dzie­ci pół­no­cy to jed­na z wiel­kich powie­ści tego świa­ta, a jej tema­ty­ka nadal pozo­sta­je istot­na dla Indii naszych cza­sów. Opo­wieść fascy­nu­je odbior­ców nawet teraz – deka­dy po jej pierw­szej publi­ka­cji. Jeste­śmy nie­zwy­kle pod­eks­cy­to­wa­ni, mogąc zapre­zen­to­wać to pio­nier­skie dzie­ło, będą­ce para­le­lą rodzą­cych się współ­cze­snych Indii, szer­szej publicz­no­ści. Boga­te doświad­cze­nie i talent indyj­skich twór­ców połą­czo­ny z glo­bal­nym zasię­giem Net­fli­xa ma poten­cjał do tego, by histo­ria zosta­ła odkry­ta przez milio­ny ludzi na całym świe­cie, mówił Erik Bar­mack, wice­dy­rek­tor zagra­nicz­nych pro­duk­cji Netflixa.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy