Zapowiedzi

Jesienią ukaże się pierwsza książka Toma Hanksa!

W paź­dzier­ni­ku uka­że się (póki co w USA, Kana­dzie, Japo­nii, Chi­nach, Niem­czech, Wło­szech, Bra­zy­lii i Holan­dii) zbiór opo­wia­dań autor­stwa Toma Hank­sa. Zna­ny aktor, reży­ser i pro­du­cent pra­cę nad książ­ką roz­po­czął w 2015 roku.„Uncom­mon Type: Some Sto­ries by Hanks” skła­da się z 17 opo­wia­dań napi­sa­nych w podró­ży – w samo­lo­tach, w hote­lach czy na pla­nie fil­mo­wym. Zbiór uka­że się rów­no­cze­śnie w posta­ci papie­ro­wej, w ebo­oku i w audio­bo­oku czy­ta­nym przez same­go Hanksa.

Tom Hanks ma na kon­cie dwie sta­tu­et­ki Osca­ra, ale naj­wy­raź­niej suk­ce­sy fil­mo­we prze­sta­ły mu wystar­czać i posta­no­wił wyka­zać się w kolej­nej branży.

Mała aktu­ali­za­cja: Wydaw­nic­two Wiel­ka Lite­ra poin­for­mo­wa­ło nas, że wyda­dzą książ­kę Toma Hank­sa! Data pre­mie­ry nie jest jesz­cze zna­na, ale praw­do­po­dob­nie będzie ona zbli­żo­na do pre­mie­ry ory­gi­na­łu. Może­my więc spo­dzie­wać się książ­ki tego­rocz­nej jesieni.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy