Zapowiedzi

Nowa książka Olgi Tokarczuk ukaże się w listopadzie

Od wyda­nia ostat­niej książ­ki Olgi Tokar­czuk minę­ły dwa lata. W sierp­niu 2018 uka­zał się nakła­dem Wydaw­nic­twa Lite­rac­kie­go zbio­rek zło­żo­ny z dwóch opo­wia­dań: Pro­fe­sor Andrews w War­sza­wie i Wyspa. Oba tek­sty już wcze­śniej mogły być zna­ne czy­tel­ni­kom, bo pier­wot­nie weszły w skład nomi­no­wa­ne­go do Nagro­dy Lite­rac­kiej Nike zbio­ru Gra na wie­lu bęben­kach z 2001. Zapo­wie­dzia­na zosta­ła w koń­cu nowa książ­ka pol­skiej noblist­ki. Ta uka­zać się ma w listopadzie.

Rze­czo­na książ­ka nosi tytuł Czu­ły nar­ra­tor, co bez­po­śred­nio odwo­łu­je się do wykła­du, któ­ry Olga Tokar­czuk wygło­si­ła w sie­dzi­bie Aka­de­mii Szwedz­kiej w Sztok­hol­mie po ode­bra­niu Nagro­dy Nobla w dzie­dzi­nie lite­ra­tu­ry, wska­zu­je rów­nież na cha­rak­ter nowej publi­ka­cji. Każ­dy, kto liczył na powieść lub cho­ciaż­by zbiór świe­żych opo­wia­dań, zapew­ne poczu­je się zawie­dzio­ny. Wydaw­nic­two Lite­rac­kie zapre­zen­tu­je czy­tel­ni­kom tym razem kolek­cję dwu­na­stu ese­jów i wykła­dów Olgi Tokar­czuk. Zebra­ne w książ­ce tek­sty mają pozwo­lić nam zaj­rzeć za kuli­sy twór­czo­ści noblistki.

Wpro­wa­dzo­na przez Olgę Tokar­czuk kate­go­ria «czu­ło­ści» i kon­cep­cja «czu­łe­go nar­ra­to­ra» to rewo­lu­cyj­ne idee, któ­re mają wszel­kie dane, by spo­ro namie­szać nam w gło­wach, odwra­ca­jąc – ku dobre­mu – tra­dy­cyj­ne wek­to­ry naszych postaw i dys­po­zy­cji dzia­ła­nio­wych: czyż czu­łość nie jest sprzy­ja­niem temu, co dobre dla bycia (w ska­li jed­nost­ko­wej, ale i pla­ne­tar­nej)?, napi­sał Ryszard Nycz, powszech­nie sza­no­wa­ny teo­re­tyk i histo­ryk literatury.

Czu­ły nar­ra­tor Olgi Tokar­czuk uka­że się 12 listopada.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy