Ekranizacje Zapowiedzi

Serial na podstawie dwóch powieści Igora Brejdyganta w produkcji

Igor Brej­dy­gant zanim zabrał się za pisa­nie powie­ści sie­dział w biz­ne­sie fil­mo­wym. Stu­dio­wał na Wydzia­le Pro­duk­cji Fil­mo­wej i Tele­wi­zyj­nej PWS­FTViT w Łodzi, póź­niej two­rzył sce­na­riu­sze, zaj­mo­wał się reży­se­rią. Od kil­ku lat pisze książ­ki. W tej dzie­dzi­nie rów­nież odno­si suk­ce­sy. W lip­cu roz­po­czę­ły się zdję­cia do seria­lu adap­tu­ją­ce­go dwie ostat­nie jego powie­ści, Rysę i Układ.

Wspo­mnia­ne powie­ści opo­wia­da­ją o pery­pe­tiach doświad­czo­nej przez życie komi­sarz Moni­ki Brzo­zow­skiej. Spra­wa, z któ­rą aktu­al­nie się mie­rzy, wraz z postę­pa­mi w śledz­twie, oka­zu­je się coraz bar­dziej wią­zać z prze­szło­ścią kobie­ty. Na domiar złe­go, komi­sarz zma­ga się z zani­ka­mi pamię­ci. Nie­bez­piecz­na gra jed­nak już się roz­po­czę­ła, nie ma dro­gi odwrotu.

Rysa to zaj­mu­ją­ce połą­cze­nie kry­mi­na­łu z thril­le­rem psy­cho­lo­gicz­nym, w któ­rym naj­więk­szą zagad­ką oka­zu­ją się zepchnię­te do pod­świa­do­mo­ści bole­sne doświad­cze­nia. To tak­że prze­ko­nu­ją­co opo­wie­dzia­na przez męż­czy­znę opo­wieść o kobie­cie, któ­ra z całych sił sta­ra się odna­leźć w patriar­chal­nym poli­cyj­nym świe­cie, wygrać z drę­czą­cy­mi ją lęka­mi i oca­lić samą sie­bie, opi­su­je pierw­szy tom serii wydawca.

Za reali­za­cję seria­lo­we­go pro­jek­tu odpo­wia­da Sony Pic­tu­res Tele­vi­sion we współ­pra­cy z Pol­sa­tem. Reży­se­rią zaj­mu­ją się Maciej Migas, Łukasz Kośmic­ki i Leszek Dawid. Za sce­na­riusz zaś odpo­wia­da autor powie­ści, Igor Brej­dy­gant, poma­ga mu w tym Bar­tosz Janiszewski.

Nie jest jesz­cze zna­na data pre­mie­ry seria­lu, nie wia­do­mo rów­nież, ile odcin­ków będzie liczył. Na ekra­nach zoba­czy­my mię­dzy inny­mi: Julię Kijow­ską, Macie­ja Zako­ściel­ne­go, Janu­sza Cha­bio­ra, Kin­gę Pre­is, Dawi­da Ogrod­ni­ka, Mariu­sza Ostrow­skie­go i Zbi­gnie­wa Zamachowskiego.

źró­dło wir­tu­al­ne media

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy