Zapowiedzi

Piąta część serii Millennium powstanie?!

Try­lo­gia “Mil­len­nium” to zna­na na całym świe­cie kry­mi­nal­na seria autor­stwa Stie­ga Lars­so­na. Spad­ko­bier­cy pisa­rza zaapro­bo­wa­li kon­ty­nu­owa­nie cyklu przez Davi­da Lager­crant­za i jego “Co nas nie zabi­je” sprze­da­ła się w sze­ściu milio­nach egzem­pla­rzy. Twór­ca część docho­dów prze­zna­czył dla Läsrörel­sen, czy­li insty­tu­cji, któ­ra wspie­ra czy­tel­nic­two w Szwecji.


Obec­nie Wydaw­nic­two Czar­na Owca, pol­ski wydaw­ca “Mil­len­nium”, zapo­wie­dział, że uka­że się pią­ty tom cyklu i zara­zem dru­gi autor­stwa Davi­da Lager­crant­za. Joakim Lars­son, brat pisa­rza, poin­for­mo­wał, że powo­dem pod­ję­cia decy­zji o kon­ty­nu­acji jest pozy­tyw­na reak­cja czy­tel­ni­ków i że rodzi­na Lars­so­na cie­szy się, że  David Lager­crantz zgo­dził się kon­ty­nu­ować dzie­ło Stiega.

Co wię­cej, Nor­stedts, czy­li szwedz­ki wydaw­ca serii, pla­nu­je tak­że powsta­nie szó­ste­go tomu.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy