Ekranizacje Zapowiedzi

Ekranizacja Tatuażysty z Auschwitz. W rolach głównych Jonah Hauer-King i Anna Próchniak

Nowo­ze­landz­ka powieść „Tatu­aży­sta z Auschwitz” to ponad 12 milio­nów sprze­da­nych egzem­pla­rzy i prze­kła­dy na kil­ka­dzie­siąt języ­ków. Teraz na jej pod­sta­wie powsta­nie sze­ścio­od­cin­ko­wy serial.

Ta powieść była hitem – Heather Mor­ris z Nowej Zelan­dii opu­bli­ko­wa­ła książ­kę histo­rycz­ną, któ­ra mia­ła być opar­ta na życiu praw­dzi­wej oso­by, Lale­go Soko­lo­va, sło­wac­kie­go Żyda, któ­ry w obo­zie w Auschwitz-Bir­ke­nau tatu­ował nowo­przy­by­łych więź­niów. Miał tam rów­nież zako­chać się w Gicie Fur­man, z któ­rą uda­ło mu się spo­tkać po wyj­ściu na wol­ność, następ­nie para wzię­ła ślub i docze­ka­ła się syna. Lale przez pół wie­ku mil­czał na temat swo­ich prze­żyć, oba­wia­jąc się oskar­żeń o kola­bo­ra­cję, ale po śmier­ci żony opo­wie­dział swo­ją bio­gra­fię Heather Morris.

Tatu­aży­sta z Auschwitz” docze­kał się tłu­ma­czeń na kil­ka­dzie­siąt języ­ków (w 2019 roku było ich 47), a książ­ka roze­szła się w łącz­nym nakła­dzie ponad 12 milio­nów egzem­pla­rzy. Przez trzy tygo­dnie utrzy­my­wa­ła się na liście best­sel­le­rów „New York Time­sa”, zdo­by­ła też tytuł „Best­sel­le­ra Empi­ku” 2018. 

Nie oby­ło się bez kon­tro­wer­sji – Pań­stwo­we Muzeum Auschwitz-Bir­ke­nau wyda­ło oświad­cze­nie, że choć Lale Soko­lov napraw­dę był więź­niem obo­zu, to „książ­ka zawie­ra bar­dzo licz­ne błę­dy i infor­ma­cje nie­zgod­ne z fak­ta­mi a tak­że nad­in­ter­pre­ta­cje, prze­ina­cze­nia i nie­do­po­wie­dze­nia”, a Wan­da Witek-Malic­ka stwier­dzi­ła wprost: „Z uwa­gi na ilość błę­dów mery­to­rycz­nych książ­ka ta nie może być reko­men­do­wa­na jako war­to­ścio­wa pozy­cja dla osób chcą­cych poznać i zro­zu­mieć dzie­je KL Auschwitz”.

Co wię­cej, Heather Mor­ris napi­sa­ła też dru­gą powieść, Podróż Cil­ki, wzo­ru­jąc boha­ter­kę Cil­kę Kle­in na posta­ci Ceci­lii Kova­cho­vej, któ­ra tra­fi­ła do obo­zu Auschwitz-Bir­ke­nau, mając zale­d­wie 16 lat, a po prze­ży­ciu tam pie­kła tra­fi­ła do łagru w Wor­ku­cie. Heather Mor­ris przed­sta­wi­ła Cil­kę jako sek­su­al­ną nie­wol­ni­cę ofi­ce­rów SS kola­bo­ru­ją­cą z nazi­sta­mi. Pasierb Ceci­lii Kova­cho­vej, Geo­r­he Kovach, zade­kla­ro­wał, że będzie wal­czył ze znie­sła­wie­niem kobie­ty. Sama Ceci­lia Kova­cho­va zmar­ła w 2004 roku, więc nie doży­ła publi­ka­cji powie­ści w 2019 roku.

Nie wia­do­mo, czy kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z kon­ty­nu­acją „Tatu­aży­sty z Auschwitz” (Cil­ka poja­wi­ła się już w tej powie­ści, jako postać dru­go­pla­no­wa, któ­ra jako przy­ja­ciół­ka Gity ratu­je Lale­mu życie) wpły­ną na oglą­dal­ność seria­lu, ale może­my podej­rze­wać, że przy­naj­mniej część miło­śni­ków tej dra­ma­tycz­nej powie­ści cze­ka na nie­go z wypie­ka­mi na twarzy.

W tytu­ło­wą rolę Lale­go Soko­lo­va wcie­li się Jonah Hau­er-King zna­ny z roli Harry’ego Chase’a z seria­lu „Świat w ogniu: Począt­ki”. Mogli­śmy go też zoba­czyć jako Lau­rie­go Laurence’a w „Małych kobiet­kach”, a w tym roku zoba­czy­my go wcie­la­ją­ce­go się w księ­cia Eri­ka w aktor­skiej adap­ta­cji „Małej Syrenki”.

Czu­ję się wyróż­nio­ny, że będę mógł zapre­zen­to­wać widzom nie­sa­mo­wi­tą histo­rię, któ­rą z ogrom­ną odwa­gą podzie­lił się z nami Lale. Jestem pełen podzi­wu i uzna­nia, że potra­fił szu­kać czło­wie­czeń­stwa i dobra w naj­bar­dziej tra­gicz­nych sytu­acjach – oznaj­mił Jonah Hauer-King.

U boku akto­ra o bry­tyj­sko-ame­ry­kań­skich korze­niach wystą­pi pol­ska aktor­ka Anna Próch­niak – zagra jego uko­cha­ną, czy­li Gitę Fur­man. Anna Próch­niak naj­bar­dziej zna­na jest z roli Kamy w „Mie­ście 44”, zagra­ła też Gra­ży­nę w „Naj­lep­szym”, Wero­ni­kę Dzwo­nek w „Beha­wio­ry­ście” oraz Nata­lie Rose w bry­tyj­skim seria­lu „Bab­ti­ste”.

Moż­li­wość zapre­zen­to­wa­nia histo­rii Gity na ekra­nie jest jed­nym z naj­więk­szych zaszczy­tów, jakich dotych­czas dostą­pi­łam. To rów­nież nie­zwy­kle trud­ne do opo­wie­dze­nia i roz­dzie­ra­ją­ce ser­ce doświad­cze­nie. Podej­mę się tego wyzwa­nia z naj­więk­szym sza­cun­kiem do całej histo­rii – wyzna­ła aktorka.

W seria­lu poja­wi się też Jonas Nay, któ­ry wcie­li się w rolę hitle­row­skie­go zbrod­nia­rza Ste­fa­na Baretz­kie­go. Aktor pocho­dzi z Nie­miec, wcze­śniej wcie­lił się m.in. w Chri­stia­na w „Minu­cie ciszy” oraz w Nil­sa w „Ja, ty, my, oni”. Z kolei Mela­nie Lyn­skey (Kath­le­en Cogh­lan z „The Last of Us”, Shau­na z „Yel­low­jac­kets”, Jude Min­dy z „Nie patrz w górę”) zagra Heather Mor­ris, czy­li autor­kę „Tatu­aży­sty z Auschwitz”.

Serial będą­cy adap­ta­cją powie­ści „Tatu­aży­sta z Auschwitz” będzie liczyć sześć odcin­ków, a wyre­ży­se­ru­je go izra­el­ska reży­ser­ka Tali Sha­lom-Ezer („Kró­lew­na”, „Moje dni z Mer­cy”, „Sur­ro­ga­te”). Za pro­duk­cję będzie odpo­wia­dać Syn­chro­ni­ci­ty Films we współ­pra­cy ze Sky Stu­dios i Peacock, a dys­try­bu­to­ra­mi seria­lu są NBCU­ni­ver­sal Glo­bal Distri­bu­tion i All3Media Inter­na­tio­nal. Pre­mie­ra w 2024 roku wyłącz­nie na plat­for­mie stre­amin­go­wej Via­play, któ­ra posia­da pra­wa do „Tatu­aży­sty z Auschwitz” na Pol­skę Litwę, Łotwę, Esto­nię, Szwe­cję, Nor­we­gię, Danię, Fin­lan­dię, Islan­dię i Holandię.

Udział w two­rze­niu ekra­ni­za­cji tej nie­sa­mo­wi­tej histo­rii, w któ­rej realia prze­ra­sta­ją sztu­kę, jest dla Via­play wiel­kim zaszczy­tem. „Tatu­aży­sta z Auschwitz” to nie­sa­mo­wi­ta opo­wieść, któ­ra trzy­ma w napię­ciu do ostat­niej sekun­dy. Miłość i oso­bi­ste prze­ko­na­nia prze­zwy­cię­ża­ją w niej okrut­ną rze­czy­wi­stość w jakiej przy­szło żyć boha­te­rom. Jestem pew­na, że nikt nie przej­dzie obok tego seria­lu obo­jęt­nie – komen­tu­je Filip­pa Wal­le­stam, EVP & Chief Con­tent Offi­cer w Via­play Group.

Gru­pa Via­play ofe­ru­je widz­kom i widzom nie tyl­ko ser­wis stre­amin­go­wy zawie­ra­ją­cy ory­gi­nal­ne fil­my i seria­le, ale też trans­mi­sje spor­to­we na żywo oraz kana­ły tele­wi­zyj­ne i radio­we. W ofer­cie Viaplay.pl znaj­du­ją się m.in. „SEAL Team”, „Szpi­tal New Amster­dam”, „Chi­ca­go Fire”, „The Good Doctor”, „Most nad Sun­dem”, „Fire Coun­try”, „Chi­ca­go P.D.”, „Pod osło­ną mro­ku”, „Nowe gli­ny” czy „S.W.A.T.”.

źródło: informacja prasowa

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy