Sprawdzasz tag

Heather Morris

Aktualności

Autorka Tatuażysty z Auschwitz i Podróży Cilki oskarżona o zniesławienie

Tatu­aży­sta z Auschwitz, opar­ta na fak­tach przej­mu­ją­ca histo­ria miło­sna roz­gry­wa­ją­ca się w naj­słyn­niej­szym hitle­row­skim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym, z miej­sca sta­ła się mię­dzy­na­ro­do­wym best­sel­le­rem. Nawet kon­tro­wer­sje zwią­za­ne z nazbyt swo­bod­nym podej­ściem do praw­dy histo­rycz­nej nie wpły­nę­ły na sta­tus powie­ści. Teraz dru­ga książ­ka Heather Mor­ris, Podróż Cil­ki, sta­ła się celem ata­ku. Tym razem spra­wa może skoń­czyć się w sądzie. Czy­taj dalej

-->