Aktualności

Co czytamy? Lista nominowanych do Bestsellerów Empiku 2018

Best­sel­le­ry Empi­ku, przed 2007 roku zna­ne jako Asy Empi­ku, to jeden z więk­szych, a przez samych orga­ni­za­to­rów uwa­ża­ny za naj­więk­szy ple­bi­scyt kul­tu­ro­wy w Pol­sce. Zwień­cze­niem kon­kur­su jest uro­czy­sta gala, któ­ra w tym roku odbę­dzie się 13 lute­go. Wte­dy wła­śnie pozna­my naj­le­piej sprze­da­ją­ce się w Empi­kach w 2018 roku książ­ki, pły­ty i fil­my. Dziś do infor­ma­cji publicz­nej poda­na zosta­ła lista nomi­no­wa­nych do nagród w dwu­dzie­stej edy­cji wydarzenia.

Best­sel­le­ry Empi­ku to dość szcze­gól­ny ple­bi­scyt, w któ­rym głos auto­ma­tycz­nie odda­je (zazwy­czaj nie­świa­do­mie) każ­da oso­ba, któ­ra doko­na­ła zaku­pu w sta­cjo­nar­nym salo­nie sie­ci bądź w skle­pie inter­ne­to­wym Empik.com. Według danych poda­nych przez orga­ni­za­to­rów w 2018 roku klien­ci gigan­ta odda­li łącz­nie ponad 30 milio­nów głosów.

W tego­rocz­nej edy­cji sta­tu­et­ka zosta­nie przy­zna­na tytu­łom w dzie­się­ciu róż­nych kate­go­riach, z cze­go aż pięć doty­czy lite­ra­tu­ry. Upu­blicz­nio­na lista nomi­no­wa­nych zawie­ra po pięć naj­le­piej sprze­da­ją­cych się pro­duk­tów z każ­dej kategorii.

Pod­su­mo­wu­jąc tego­rocz­ne nomi­na­cje w lite­ra­tu­rze: szu­ka­my moc­nych wra­żeń, sta­wia­my na zna­nych i spraw­dzo­nych auto­rów, ale też chęt­nie się­ga­my po debiu­ty pisar­skie zna­nych posta­ci. 7 na 10 powie­ści kupo­wa­nych naj­czę­ściej w 2018 roku w salo­nach Empik oraz w skle­pie inter­ne­to­wym Empik.com to thril­le­ry, cenio­nych auto­rów takich jak Jo Nes­bø, Har­lan Coben czy Remi­giusz Mróz. Na wygra­ną mają tak­że szan­sę debiu­ty pisar­skie Kuby Woje­wódz­kie­go i Kata­rzy­ny Nosow­skiej, piszą orga­ni­za­to­rzy w infor­ma­cji prasowej.

Poni­żej pre­zen­tu­je­my listę dwu­dzie­stu pię­ciu tytu­łów w pię­ciu kate­go­riach literackich:

Lite­ra­tu­ra polska:
„365 dni” – Blan­ka Lipiń­ska; Wydaw­nic­two Edi­pres­se Książki
„A ja żem jej powie­dzia­ła” – Kata­rzy­na Nosow­ska; Wydaw­nic­two Wiel­ka Litera
„Czer­wo­ny pająk” – Kata­rzy­na Bon­da; Wydaw­nic­two Muza
„Nie­od­na­le­zio­na” – Remi­giusz Mróz; Wydaw­nic­two Filia
„Zamęt” – Vin­cent V. Sever­ski; Wydaw­nic­two Czar­na Owca

Lite­ra­tu­ra zagraniczna:
„Kobie­ta w oknie” – A.J. Finn; Wydaw­nic­two W.A.B.
„Mac­beth” – Jo Nes­bø; Wydaw­nic­two Dolnośląskie
„Na skra­ju zała­ma­nia” – B.A. Paris; Wydaw­nic­two Albatros
„Tatu­aży­sta z Auschwitz” – Heather Mor­ris; Wydaw­nic­two Marginesy
„W domu” – Har­lan Coben; Wydaw­nic­two Albatros

Lite­ra­tu­ra faktu:
„Będzie bola­ło” – Adam Kay; Wydaw­nic­two Insignis
„Dziew­czy­ny z Duba­ju” – Piotr Kry­siak; Wydaw­nic­two Deadline
„Krót­kie odpo­wie­dzi na wiel­kie pyta­nia” – Ste­phen Haw­king; Wydaw­nic­two Zyska i S‑ka
„Kuba Woje­wódz­ki. Nie­au­to­ry­zo­wa­na bio­gra­fia” – Kuba Woje­wódz­ki; Wydaw­nic­two Wiel­ka Litera
„Nie­bez­piecz­ne związ­ki Donal­da Tuska” – Woj­ciech Sum­liń­ski, Tomasz Budzyń­ski; Wydaw­nic­two Woj­ciech Sum­liń­ski Reporter

Lite­ra­tu­ra dla dzieci:
„Dzien­nik Cwa­niacz­ka. Jak po lodzie” – Jeff Kin­ney; Wydaw­nic­two Nasza Księgarnia
„List od…2. Świę­ta przez cały rok” – Kata­rzy­na Ryrych; Wydaw­nic­two Wilga
„Magicz­ne drze­wo. Czas robo­tów” – Andrzej Malesz­ka; Spo­łecz­ny Insty­tut Wydaw­ni­czy ZNAK
„Nela na wyspie raj­skich pta­ków” – Nela Mała Repor­ter­ka; Wydaw­nic­two Bur­da Książki
„Opo­wie­ści dla chłop­ców, któ­rzy chcą być wyjąt­ko­wi” – Ben Bro­oks; Gru­pa Wydaw­ni­cza K.E. Liber

Lite­ra­tu­ra dla młodzieży:
„Apol­lo i boskie pró­by” – Rick Rior­dan; Wydaw­nic­two Gale­ria Książki
„BTS. Kore­ań­ska fala” – Adrian Besley; Wydaw­nic­two Bur­da Książki
„Ciot­ka zgry­zot­ka” – Mał­go­rza­ta Musie­ro­wicz; Wydaw­nic­two Aka­pit Press
„The kis­sing booth” – Beth Reekles; Wydaw­nic­two Insignis
„Zwia­dow­cy. Księ­ga 13. Klan Czer­wo­ne­go Lisa” – John Fla­na­gan; Wydaw­nic­two Jaguar

Zwy­cię­skie tytu­ły w każ­dej z kate­go­rii pozna­my za tro­chę ponad mie­siąc. Uro­czy­sta gala Best­sel­le­rów Empi­ku 2018 odbę­dzie się 13 lute­go. Wyda­rze­nie będzie trans­mi­to­wa­ne na żywo na ante­nie TVN.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy