Zapowiedzi

Legendarny Alan Moore podpisał z wydawnictwem Bloomsbury kontrakt na epicką serię powieściową

Alan Moore uzna­wa­ny jest za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych sce­na­rzy­stów w histo­rii anglo­ję­zycz­ne­go komik­su. Wśród dzieł, któ­re zapew­ni­ły mu sta­tus mistrza znaj­du­ją się cho­ciaż­by: Straż­ni­cy, V jak ven­det­ta, Bat­man: Zabój­czy żart czy Liga Nie­zwy­kłych Dżen­tel­me­nów. Nie­ste­ty kil­ka lat temu Alan Moore posta­no­wił przejść na komik­so­wą eme­ry­tu­rę. Nie zarzu­cił jed­nak pra­cy twór­czej – swo­ją uwa­gę skie­ro­wał ku pro­zie. Wkrót­ce anglo­ję­zycz­ni czy­tel­ni­cy będą mogli wkro­czyć w nowe fan­ta­stycz­ne świa­ty Ala­na Moore’a.

The Guar­dian” podał do wia­do­mo­ści, że z bry­tyj­skim sce­na­rzy­stą komik­so­wym i pisa­rzem umo­wę pod­pi­sa­ło słyn­ne wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry, któ­re dało szan­sę mię­dzy inny­mi J.K. Row­ling i jej książ­kom o pew­nym mło­do­cia­nym cza­ro­dzie­ju, roz­po­czy­na­jąc pot­te­ro­ma­nię na ska­lę świa­to­wą. Przed­mio­tem kon­trak­tu jest pię­cio­to­mo­wa seria powie­ścio­wa Long Lon­don oraz zbiór opo­wia­dań Illu­mi­na­tions. Źró­dła poda­ją, że Alan Moore przy­jął sze­ścio­cy­fro­wą zaliczkę.

Skła­da­ją­cy się z pię­ciu tomów Long Lon­don zabie­rze czy­tel­ni­ków do angiel­skiej sto­li­cy roku 1949. Ocza­mi boha­te­rów oglą­dać będzie moż­na nie tyl­ko rze­czy­wi­sty Lon­dyn, ale rów­nież jego dziw­niej­szą, skry­tą w cie­niach, ist­nie­ją­cą poza cza­sem, peł­ną sta­ro­żyt­nej magii wersję.

Dru­gim pro­jek­tem jest zbiór opo­wia­dań Illu­mi­na­tions. Tek­sty wcho­dzą­ce w jego skład dają świa­dec­two o nie­skrę­po­wa­nej niczym wyobraź­ni Ala­na Moore­’a. Wydaw­nic­two Blo­oms­bu­ry okre­śli­ło je jako olśnie­wa­ją­co ory­gi­nal­ne i peł­ne ener­gii. Ich tema­ty­ka będzie prze­róż­na od tro­pów zwią­za­nych z czte­re­ma jeźdź­ca­mi apo­ka­lip­sy po para­dok­sy mózgu Boltzmanna.

Zbiór opo­wia­dań Illu­mi­na­tions ma zade­biu­to­wać w Wiel­kiej Bry­ta­nii jesie­nią 2022 roku. Na pierw­szy tom serii Long Lon­don przyj­dzie czy­tel­ni­kom pocze­kać do 2024.

Alan Moore to po pro­stu legen­da. Z wiel­ką przy­jem­no­ścią słu­cha­łem, jak opo­wia­dał o swo­jej ambit­nej serii Long Lon­don, a tak­że odkry­wał przede mną sze­ro­kie spek­trum swo­ich krót­szych opo­wie­ści. Te pro­jek­ty roz­pa­li­ły Blo­oms­bu­ry, powie­dział Paul Bag­ga­ley, redak­tor naczel­ny wydaw­nic­twa Bloomsbury.

źró­dło the guardian

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy