Sprawdzasz tag

komiksy

Aktualności

Rząd Francji rozdaje osiemnastolatkom środki na korzystanie z dobrodziejstw kultury

W maju bie­żą­ce­go roku uru­cho­mio­na zosta­ła we Fran­cji rząd­ko­wa apli­ka­cja mobil­na, w ramach któ­rej każ­dy osiem­na­sto­let­ni oby­wa­tel kra­ju ma do dys­po­zy­cji 300 euro do wyko­rzy­sta­nia na róż­ne­go rodza­ju dobra kul­tu­ry. Kil­ka mie­się­cy dzia­ła­nia pro­gra­mu poka­za­ło, że mło­dzi Fran­cu­zi naj­chęt­niej prze­zna­cza­ją poda­ro­wa­ne środ­ki na książ­ki, zwłasz­cza na japoń­skie komik­sy. Czy­taj dalej

-->
Zapowiedzi

Legendarny Alan Moore podpisał z wydawnictwem Bloomsbury kontrakt na epicką serię powieściową

Alan Moore uzna­wa­ny jest za jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych sce­na­rzy­stów w histo­rii anglo­ję­zycz­ne­go komik­su. Wśród dzieł, któ­re zapew­ni­ły mu sta­tus mistrza znaj­du­ją się cho­ciaż­by: Straż­ni­cy, V jak ven­det­ta, Bat­man: Zabój­czy żart czy Liga Nie­zwy­kłych Dżen­tel­me­nów. Nie­ste­ty kil­ka lat temu Alan Moore posta­no­wił przejść na komik­so­wą eme­ry­tu­rę. Nie zarzu­cił jed­nak pra­cy twór­czej – swo­ją uwa­gę skie­ro­wał ku pro­zie. Wkrót­ce anglo­ję­zycz­ni czy­tel­ni­cy będą mogli wkro­czyć w nowe fan­ta­stycz­ne świa­ty Ala­na Moore­’a. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Darmowy dostęp do dwunastu serii komiksowych od Marvela

Coraz wię­cej firm przy­łą­cza się do ruchu zapew­nia­nia klien­tom dar­mo­wej roz­ryw­ki, któ­rą mogli­by się cie­szyć w domo­wym zaci­szu pod­czas dni spę­dzo­nych w izo­la­cji. Teraz rów­nież Marvel posta­no­wił zadzia­łać w tej mate­rii. W ser­wi­sie Marvel Unli­mi­ted ofe­ru­ją­cym zwy­cza­jo­wo w ramach abo­na­men­tu dostęp do star­szych tre­ści wydaw­nic­twa udo­stęp­nio­nych zosta­ło bez­płat­nie aż dwa­na­ście serii komik­so­wych o super­bo­ha­te­rach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Non Stop Comics atakuje!

We wrze­śniu na pol­skim ryn­ku komik­so­wym zade­biu­to­wa­ło nowe wydaw­nic­two – Non Stop Comics. Ofi­cy­na zaser­wo­wa­ła czy­tel­ni­kom bar­dzo róż­no­rod­ną ofer­tę tytu­łów – hor­ror, kome­dia, kry­mi­nał, histo­rie oby­cza­jo­we, fan­ta­sy i scien­ce fic­tion. Przed­sta­wia­my kil­ka z nich.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wonder Woman i inne komiksowe kobiety

Na ekra­nach kin może­my wła­śnie oglą­dać film o Won­der Woman, iko­nicz­nej hero­inie ame­ry­kań­skich komik­sów, nie­wąt­pli­wie naj­po­pu­lar­niej­szej super­bo­ha­ter­ce w histo­rii. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy arty­kuł, przy­bli­ża­ją­cy tę postać, a tak­że przed­sta­wia­ją­cy kil­ka innych, war­tych uwa­gi kobiet z kart komik­sów. Czy­taj dalej

-->