Sprawdzasz tag

komiksy

Aktualności

Darmowy dostęp do dwunastu serii komiksowych od Marvela

Coraz wię­cej firm przy­łą­cza się do ruchu zapew­nia­nia klien­tom dar­mo­wej roz­ryw­ki, któ­rą mogli­by się cie­szyć w domo­wym zaci­szu pod­czas dni spę­dzo­nych w izo­la­cji. Teraz rów­nież Marvel posta­no­wił zadzia­łać w tej mate­rii. W ser­wi­sie Marvel Unli­mi­ted ofe­ru­ją­cym zwy­cza­jo­wo w ramach abo­na­men­tu dostęp do star­szych tre­ści wydaw­nic­twa udo­stęp­nio­nych zosta­ło bez­płat­nie aż dwa­na­ście serii komik­so­wych o super­bo­ha­te­rach. Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Non Stop Comics atakuje!

We wrze­śniu na pol­skim ryn­ku komik­so­wym zade­biu­to­wa­ło nowe wydaw­nic­two – Non Stop Comics. Ofi­cy­na zaser­wo­wa­ła czy­tel­ni­kom bar­dzo róż­no­rod­ną ofer­tę tytu­łów – hor­ror, kome­dia, kry­mi­nał, histo­rie oby­cza­jo­we, fan­ta­sy i scien­ce fic­tion. Przed­sta­wia­my kil­ka z nich.

Czy­taj dalej

-->
Ciekawostki

Wonder Woman i inne komiksowe kobiety

Na ekra­nach kin może­my wła­śnie oglą­dać film o Won­der Woman, iko­nicz­nej hero­inie ame­ry­kań­skich komik­sów, nie­wąt­pli­wie naj­po­pu­lar­niej­szej super­bo­ha­ter­ce w histo­rii. Z tej oka­zji przy­go­to­wa­li­śmy arty­kuł, przy­bli­ża­ją­cy tę postać, a tak­że przed­sta­wia­ją­cy kil­ka innych, war­tych uwa­gi kobiet z kart komik­sów. Czy­taj dalej

-->