Aktualności

Darmowy dostęp do dwunastu serii komiksowych od Marvela

Coraz wię­cej firm przy­łą­cza się do ruchu zapew­nia­nia klien­tom dar­mo­wej roz­ryw­ki, któ­rą mogli­by się cie­szyć w domo­wym zaci­szu pod­czas dni spę­dzo­nych w izo­la­cji. Teraz rów­nież Marvel posta­no­wił zadzia­łać w tej mate­rii. W ser­wi­sie Marvel Unli­mi­ted ofe­ru­ją­cym zwy­cza­jo­wo w ramach abo­na­men­tu dostęp do star­szych tre­ści wydaw­nic­twa udo­stęp­nio­nych zosta­ło bez­płat­nie aż dwa­na­ście serii komik­so­wych o superbohaterach.

Marvel Unli­mi­ted to usłu­ga, któ­ra swo­im użyt­kow­ni­kom daje moż­li­wość czy­ta­nia ponad 27 tysię­cy zeszy­tów komik­so­wych, zarów­no kla­sy­ków sprzed dekad, jak i nowych tytu­łów. Zasa­da jest taka, że nowe histo­rie poja­wia­ją się w usłu­dze nie wcze­śniej niż sześć mie­się­cy po ich wyda­niu. Mie­sięcz­ny abo­na­ment w wyso­ko­ści 10 dola­rów to wszyst­ko, żeby móc się cie­szyć nie­li­mi­to­wa­nym dostę­pem do cyfro­wych komik­sów Marvela.

A teraz wydaw­nic­two posta­no­wi­ło dać dostęp do dwu­na­stu serii komik­so­wych każ­de­mu zupeł­nie za dar­mo. Wystar­czy pobrać bądź zak­tu­ali­zo­wać apli­ka­cję mobil­ną Marvel Unli­mi­ted i wejść w sek­cję z dar­mo­wy­mi komik­sa­mi (Free Comics). Nie jest wyma­ga­na żad­na opła­ta, nie trze­ba nawet uru­cha­miać prób­nej sub­skryp­cji. Kli­kasz i czy­tasz. Ofer­ta jest ogra­ni­czo­na cza­so­wo. Dar­mo­wy dostęp do tych komik­sów jest zapew­nio­ny do 4 maja. Nie jest jed­nak wyklu­czo­ne, że po tym cza­sie Marvel udo­stęp­ni nowy zestaw.

Aktu­al­nie dostęp­ne serie to:
• AVENGERS VS. X‑MEN
• CIVIL WAR
• AMAZING SPIDER-MAN: RED GOBLIN
• BLACK PANTHER BY TA-NEHISI COATES VOL. 1
• THANOS WINS BY DONNY CATES
• X‑MEN MILESTONES: DARK PHOENIX SAGA
• AVENGERS: KREE/SKRULL WAR
• AVENGERS BY JASON AARON VOL. 1: THE FINAL HOST
• FANTASTIC FOUR VOL. 1: FOUREVER
• BLACK WIDOW VOL. 1: S.H.I.E.L.D.‘S MOST WANTED
• CAPTAIN AMERICA: WINTER SOLDIER ULTIMATE
• CAPTAIN MARVEL VOL. 1: HIGHER, FURTHER, FASTER, MORE

Link do komik­sów znaj­dzie­cie tutaj.

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy