Sprawdzasz tag

comics

Aktualności

Darmowy dostęp do dwunastu serii komiksowych od Marvela

Coraz wię­cej firm przy­łą­cza się do ruchu zapew­nia­nia klien­tom dar­mo­wej roz­ryw­ki, któ­rą mogli­by się cie­szyć w domo­wym zaci­szu pod­czas dni spę­dzo­nych w izo­la­cji. Teraz rów­nież Marvel posta­no­wił zadzia­łać w tej mate­rii. W ser­wi­sie Marvel Unli­mi­ted ofe­ru­ją­cym zwy­cza­jo­wo w ramach abo­na­men­tu dostęp do star­szych tre­ści wydaw­nic­twa udo­stęp­nio­nych zosta­ło bez­płat­nie aż dwa­na­ście serii komik­so­wych o super­bo­ha­te­rach. Czy­taj dalej

-->