Aktualności

Coś dla fanów Harry‘ego Pottera, sprawdź swojego patronusa

Patro­nu­sy to nie­zwy­kle waż­ny ele­ment mito­lo­gii świa­ta stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling w serii o Har­rym Pot­te­rze. To nie­zwy­kle potęż­na ema­na­cja pozy­tyw­nej ener­gii two­rzo­na dzię­ki zaawan­so­wa­nej magii. Każ­dy cza­ro­dziej ma swo­je­go wła­sne­go, uni­kal­ne­go patro­nu­sa – przy­kła­do­wo patro­nu­sem Har­ry­’e­go Pot­te­ra był jeleń, czy­li zwie­rzę, w któ­re potra­fił prze­mie­niać się jego ojciec, zaś patro­nu­sem Dolo­res Umbrid­ge uwiel­bia­ją­cej kiczo­wa­te deko­ra­cje był mały kot.

W ser­wi­sie Pot­ter­mo­re opu­bli­ko­wa­no ofi­cjal­ny quiz uzu­peł­nio­ny ani­ma­cja­mi pozwa­la­ją­cy okre­ślić, jak wyglą­dał­by patro­us użyt­kow­ni­ka. Nie wia­do­mo jesz­cze, jaka licz­ba stwo­rzeń poja­wi się w odpo­wie­dziach, ale są już oso­by, któ­re dowie­dzia­ły się, że repre­zen­tu­je je jeleń, mor­świn niedź­wiedź, gryf, jed­no­ro­żec, kos czy japoń­ski smok przy­po­mi­na­ją­cy pta­ka, czy­li okkami.

Sama J.K. Row­ling wyzna­ła, że jej patro­nu­sem oka­za­ła się cza­pla. Zaklę­ciem przy­wo­łu­ją­cym patro­nu­sa jest: Expec­to Patro­num! Patro­nus odpę­dza zło (przede wszyst­kim demen­to­rów, czy­li isto­ty zdol­ne wyssać duszę czło­wie­ka), a tak­że może prze­ka­zy­wać infor­ma­cje na odległość.

wilk

dolfin

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy