Sprawdzasz tag

Patrouns

Aktualności

Coś dla fanów Harry‘ego Pottera, sprawdź swojego patronusa

Patro­nu­sy to nie­zwy­kle waż­ny ele­ment mito­lo­gii świa­ta stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling w serii o Har­rym Pot­te­rze. To nie­zwy­kle potęż­na ema­na­cja pozy­tyw­nej ener­gii two­rzo­na dzię­ki zaawan­so­wa­nej magii. Każ­dy cza­ro­dziej ma swo­je­go wła­sne­go, uni­kal­ne­go patro­nu­sa – przy­kła­do­wo patro­nu­sem Har­ry­’e­go Pot­te­ra był jeleń, czy­li zwie­rzę, w któ­re potra­fił prze­mie­niać się jego ojciec, zaś patro­nu­sem Dolo­res Umbrid­ge uwiel­bia­ją­cej kiczo­wa­te deko­ra­cje był mały kot.

Czy­taj dalej

-->