Sprawdzasz tag

Pottermore

Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

Autor­ka J.K. Row­ling ocze­ku­je, że Pot­ter­mo­re w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minio­ne dwa lata były peł­ne strat. Pry­wat­na fir­ma, uru­cho­mio­na w 2012 roku, nie prze­wi­du­je jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­ce­go roku obrotowego.

Czy­taj dalej

-->
Aktualności

Coś dla fanów Harry‘ego Pottera, sprawdź swojego patronusa

Patro­nu­sy to nie­zwy­kle waż­ny ele­ment mito­lo­gii świa­ta stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling w serii o Har­rym Pot­te­rze. To nie­zwy­kle potęż­na ema­na­cja pozy­tyw­nej ener­gii two­rzo­na dzię­ki zaawan­so­wa­nej magii. Każ­dy cza­ro­dziej ma swo­je­go wła­sne­go, uni­kal­ne­go patro­nu­sa – przy­kła­do­wo patro­nu­sem Har­ry­’e­go Pot­te­ra był jeleń, czy­li zwie­rzę, w któ­re potra­fił prze­mie­niać się jego ojciec, zaś patro­nu­sem Dolo­res Umbrid­ge uwiel­bia­ją­cej kiczo­wa­te deko­ra­cje był mały kot.

Czy­taj dalej

-->