Aktualności

J.K. Rowling w nowym roku z większymi zyskami?

Autor­ka J.K. Row­ling ocze­ku­je, że Pot­ter­mo­re w nowym roku zacznie ponow­nie przy­no­sić zyski, choć minio­ne dwa lata były peł­ne strat. Pry­wat­na fir­ma, uru­cho­mio­na w 2012 roku, nie prze­wi­du­je jed­nak żad­nych kon­kret­nych liczb doty­czą­cych bie­żą­ce­go roku obrotowego.


Przy­cho­dy za minio­ny rok obro­to­wy (któ­ry zakoń­czył się w mar­cu tego roku) z sumą 15,1 mln £ (18,8 mln $), ozna­cza­ją dwu­krot­ny wzrost w porów­na­niu z jesz­cze wcze­śniej­szym roz­li­cze­niem, gdzie kwo­ta ta wyno­si­ła zale­d­wie 7 mln £. W roku finan­so­wym zakoń­czo­nym w mar­cu 2014 roku Pot­ter­mo­re przy­niósł zysk w wyso­ko­ści 14,9 mln £.

Inwe­sty­cje w roku finan­so­wym zakoń­czo­nym w mar­cu wią­za­ły się w dużej mie­rze z prze­bu­do­wą stro­ny pottermore.com, prze­bu­do­wą ofer­ty e‑commerce Pot­ter­mo­re i nowy­mi ini­cja­ty­wa­mi w zakre­sie roz­wo­ju pro­duk­tu, taki­mi jak nowe wyda­nia ory­gi­nal­nych tytu­łów Harry’ego Pot­te­ra czy seria krót­kich e‑booków Pot­ter­mo­re Pre­sents. Fir­ma doda­ła do tego rów­nież książ­ki audio. W zeszłym tygo­dniu udo­stęp­nio­no naj­now­szy pro­dukt, sce­na­riusz do „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je znaleźć”.
Innym klu­czo­wym czyn­ni­kiem finan­so­wym jest zmia­na stra­te­gii, któ­re dopro­wa­dzi­ły do tego, że fir­ma zaczę­ła sprze­da­wać swo­je pro­duk­ty za pośred­nic­twem innych stron, takich jak Amazon.com, Apple, Audible.

Zmia­na stra­te­gii han­dlo­wej Pot­ter­mo­re – bliż­sza współ­pra­ca z klu­czo­wy­mi part­ne­ra­mi biz­ne­so­wy­mi – któ­rą zaczę­li­śmy wpro­wa­dzać w dru­giej poło­wie 2015 roku bar­dzo się opła­ci­ła” – oznaj­mi­ła Susan Jure­vis, dyrek­tor gene­ral­ny Pot­ter­mo­re. „Nowy plan stra­te­gicz­ny to nie tyl­ko siła napę­do­wa dla wzra­sta­ją­cych docho­dów, ale tak­że usta­wie­nie nas na dro­dze do przy­no­sze­nia zysków w roku finan­so­wym koń­czą­cym się w mar­cu 2017 roku. Pra­ca z naszy­mi part­ne­ra­mi fran­czy­zo­wy­mi nadal daje nam moż­li­wość wpro­wa­dza­nia inno­wa­cji i roz­sze­rza­nia zasię­gu naszych kana­łów cyfro­wych w celu posze­rze­nia i pogłę­bie­nia świa­to­wej bazy fanów” – dodała.

źró­ło: hollywoodreporter.com

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy