Aktualności Ekranizacje

Ekipa “Wiedźmina” wróciła na plan. Premiera w przyszłym roku!

W 2021 roku na Net­flik­sie mają poja­wić się nowe odcin­ki “Wiedź­mi­na”. Pra­ce na pla­nie zosta­ły prze­rwa­ne z powo­du pan­de­mii, ale akto­rzy wró­ci­li już na plan zdję­cio­wy. Może­my osza­co­wać praw­do­po­dob­ną datę premiery.

Choć nie zna­my dokład­nej daty pre­mie­ry dru­gie­go sezo­nu “Wiedź­mi­na”, może­my przy­pusz­czać, że będzie to sier­pień 2021 roku – tak wyni­ka z infor­ma­cji Pla­ti­ge Ima­ge, czy­li fir­my odpo­wie­dzial­nej za efek­ty spe­cjal­ne. Raport opu­bli­ko­wa­ny 27 kwiet­nia infor­mu­je, że pra­ce nad wszyst­ki­mi ośmio­ma odcin­ka­mi seria­lu będą mia­ły miej­sce w lip­cu 2021 roku. Nad pierw­szym sezo­nem stu­dio pra­co­wa­ło w listo­pa­dzie 2019 roku, a pre­mie­ra mia­ła miej­sce mie­siąc później.

Pre­mie­ra pierw­sze­go sezo­nu “Wiedź­mi­na” mia­ła miej­sce 20 grud­nia 2019 roku, a mimo to serial oka­zał się jed­ną z naj­chęt­niej oglą­da­nych pro­duk­cji na ser­wi­sach stre­amin­go­wych tego roku.
“Wiedź­min” jest adap­ta­cją kul­to­wych już opo­wia­dań Andrze­ja Sap­kow­skie­go. Ich głów­nym boha­te­rem jest Geralt z Rivii (w rolę któ­re­go wcie­lił się Hen­ry Cavill). W seria­lu wię­cej miej­sca niż w książ­kach dosta­ła Yen­ne­fer, potęż­na cza­ro­dziej­ka i jed­no­cze­śnie uko­cha­na wiedź­mi­na (w tej roli zoba­czy­li­śmy Anyę Cha­lo­trę), a w życiu ich oboj­ga nie­zwy­kle waż­ną rolę ode­gra księż­nicz­ka Ciri (Freya Allan).

Pra­ce na pla­nie dru­gie­go sezo­nu “Wiedź­mi­na” roz­po­czę­to w lutym 2020 roku, ale zosta­ły prze­rwa­ne w mar­cu w związ­ku z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa. Zdję­cia wzno­wio­no 17 sierpnia.

W dru­gim sezo­nie “Wiedź­mi­na” powró­cą oczy­wi­ście Hen­ry Cavill, Anya Cha­lo­tra i Freya Allan, a tak­że Joey Batey wcie­la­ją­cy się wolę bar­da Jaskra.

Do obsa­dy dołą­czy Kim Bod­nia – wcie­li się on w Vese­mi­ra, sędzi­we­go wiedź­mi­na, men­to­ra Geral­ta z Rivii. Duń­ski aktor naj­bar­dziej zna­ny jest z roli Kon­stan­ti­na w “Kil­ling Eve”. Vese­mir jest dla Geral­ta kimś w rodza­ju ojca. To jeden z nie­licz­nych oca­la­łych w masa­krze w Kaer Mor­hen, w cza­sie któ­rej wiedź­mi­ni zosta­li nie­mal wyeli­mi­no­wa­ni. Z tego powo­du trosz­czy się on o pozo­sta­łych przy życiu zabój­ców potwo­rów, w tym Geralta.

Zoba­czy­my też innych wiedź­mi­nów: Yasen Ato­ur zagra Coëna, a Paul Bul­lion – Lamberta.

Wia­do­mo, że w fabu­le poja­wi się adap­ta­cja opo­wia­da­nia “Ziar­no praw­dy”, rein­ter­pre­ta­cji baśni o “Pięk­nej i Bestii”. W Nivel­le­na wcie­li się gwiaz­da “Gry o tron” Kri­sto­fer Hivju, a jego uko­cha­ną Vere­enę zagra Agnes Bjorn.

Zoba­czy­my też wię­cej cza­ro­dzie­jek: Aisha Fabien­ne Ross wcie­li się w Lydię van Bre­de­vo­ort, a Mecia Sim­son we Fran­ce­skę Fin­da­ba­ir zna­ną też jako Sto­krot­ka z Dolin. Fran­ce­sca jest elf­ką czy­stej krwi i naj­pięk­niej­szą kobie­tą świa­ta, nato­miast Lydia to malar­ka, asy­stent­ka Vil­ge­fort­za, kocha­ją­ca go nie­odwza­jem­nio­ną miło­ścią. Lydia w cza­sie badań nad nie­bez­piecz­nym arte­fak­tem zosta­ła cięż­ko ran­na – ule­gła popa­rze­niom twa­rzy i znisz­cze­niu żuchwy, któ­rych nie uda­ło się ule­czyć. Zma­sa­kro­wa­ną twarz skry­wa za ilu­zją, a z inny­mi poro­zu­mie­wa się telepatycznie.

Nie wia­do­mo jesz­cze, ile sezo­nów będzie miał “Wiedź­min”. Show­run­ner­ka Lau­ren Schmidt His­srich zade­kla­ro­wa­ła, że może nakrę­cić zarów­no sie­dem, jak i dwa­dzie­ścia, ponie­waż mate­ria­łu źró­dło­we­go jej wystar­czy. Doda­ła jed­nak, że serial będzie powsta­wał tak dłu­go, jak dłu­go widzo­wie będą zain­te­re­so­wa­ni oglądaniem.

Pierw­szy sezon “Wiedź­mi­na” wzbu­dził kon­tro­wer­sje z powo­du nie­li­ne­ar­ne­go pro­wa­dze­nia fabu­ły: wyda­rze­nia zwią­za­ne z Yen­ne­fer, Geral­tem i Ciri dzia­ły się w róż­nych latach. Tomek Bagiń­ski, pro­du­cent wyko­naw­czy, zapew­nia jed­nak, że nar­ra­cje trój­ki głów­nych boha­te­rów już się zbie­gły, więc od tego momen­tu serial będzie łatwiej­szy w odbiorze.

- Myślę, że to będzie bar­dzo moc­ny sezon. Pod­czas pierw­sze­go wie­le nauczy­li­śmy się o świe­cie, boha­te­rach i histo­rii, któ­rą chcie­li­śmy opo­wie­dzieć – zade­kla­ro­wał Tomek Bagiński.
- W pierw­szym sezo­nie musie­li­śmy zbu­do­wać świat – twier­dzi Lau­ren Lau­ren Schmidt His­srich. – To upew­nie­nie się, że zro­zu­mie­cie Kon­ty­nent, gdzie wszyst­ko się roz­gry­wa. A teraz, gdy już go zna­cie i zako­chu­je­cie się w boha­te­rach, sezon dru­gi pozwo­li nam na nie­co bar­dziej skon­cen­tro­wa­ną nar­ra­cję. Histo­ria, jak może potwier­dzić Tomek, toczy się szyb­ko i dzi­ko. To bar­dzo motywujące!

Zapy­ta­na o repre­zen­ta­cję osób w LGBT+ w “Wiedź­mi­nie” Lau­ren Schmidt His­srich odpowiedziała:
Jed­ną z moich ulu­bio­nych rze­czy w tych książ­kach jest to, że są peł­ne nie­spo­dzia­nek. Tak, poja­wi się reprezentacja.

W dru­gim sezo­nie mamy też zoba­czyć, dla­cze­go Nil­fga­ard jest waż­ny dla Cahi­ra i Frin­gil­li oraz zgłę­bić ich rela­cję. To według show­run­ner­ki jeden z lep­szych wąt­ków. Dresz­cze zapew­ni­ła jej też rela­cja Geral­ta z Ciri, któ­rą okre­śli­ła mia­nem naj­bar­dziej nie­ocze­ki­wa­nej rodzi­ny, jaką moż­na sobie wyobrazić.

- Dla mnie jed­ną z naj­faj­niej­szych rze­czy, któ­re może­my odkryć w sezo­nie dru­gim, jest to, w jaki spo­sób będą się zmie­niać i wpły­wać na sie­bie. Po pierw­szym sezo­nie cał­kiem nie­źle wie­my, kim jest Ciri, wie­my, kim jest Geralt. A teraz może­my wrzu­cić to wszyst­ko do blen­de­ra i zoba­czyć, co się sta­nie, kie­dy dwie zupeł­nie róż­ne oso­by będą musia­ły radzić sobie w róż­nych oko­licz­no­ściach. Sądzę, że to napraw­dę faj­ne. Nie zawsze będzie ład­nie. Będą się kłó­cić. Będą wal­czyć. To spo­tka­nie dwoj­ga nie­zna­jo­mych, któ­rzy sły­szą: “Będzie­cie razem na zawsze”. To, jak dora­sta­ją do roli ojca i cór­ki, to jed­na z moich ulu­bio­nych rze­czy w tej serii – dekla­ru­je Lau­ren Schmidt Hissrich.

Show­run­ner­ka zdra­dzi­ła, że pan­de­mia wpły­nę­ła na pra­ce nad “Wiedź­mi­nem”, ale nie poda­ła szcze­gó­łów. Przy­zna­ła, że musia­ło wpły­nąć to na histo­rię, ale dzię­ki temu, że jako sce­na­rzyst­ka jest obec­na na pla­nie, może nano­sić popraw­ki na bieżąco.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy