Aktualności

Rząd Francji rozdaje osiemnastolatkom środki na korzystanie z dobrodziejstw kultury

W maju bie­żą­ce­go roku uru­cho­mio­na zosta­ła we Fran­cji rząd­ko­wa apli­ka­cja mobil­na, w ramach któ­rej każ­dy osiem­na­sto­let­ni oby­wa­tel kra­ju ma do dys­po­zy­cji 300 euro do wyko­rzy­sta­nia na róż­ne­go rodza­ju dobra kul­tu­ry. Kil­ka mie­się­cy dzia­ła­nia pro­gra­mu poka­za­ło, że mło­dzi Fran­cu­zi naj­chęt­niej prze­zna­cza­ją poda­ro­wa­ne środ­ki na książ­ki, zwłasz­cza na japoń­skie komiksy.

Celem pro­jek­tu jest zachę­ce­nie oraz przy­zwy­cza­je­nie nasto­let­nich oby­wa­te­li Fran­cji do korzy­sta­nia z sze­ro­kiej ofer­ty kul­tu­ral­nej kra­ju. Pomy­sło­daw­cy pro­gra­mu mie­li nadzie­ję, że dzię­ki apli­ka­cji mło­dzież zain­te­re­su­je się przede wszyst­kim tak zwa­ną kul­tu­rą wyso­ką. Stąd w ramach apli­ka­cji kupo­wać moż­na bile­ty do teatrów, oper czy wej­ściów­ki na kon­cer­ty. Z dru­giej stro­ny nikt nie chciał mło­dym ludziom ogra­ni­czać wybo­ru. Dla­te­go też apli­ka­cja pozwa­la na zakup ksią­żek, w tym komik­sów, bile­tów do kin, a tak­że opła­ca­nie abo­na­men­tów w ser­wi­sach ofe­ru­ją­cych dostęp do muzy­ki, fil­mów lub seria­li. Cie­ka­wym pomy­słem jest rów­nież włą­cze­nie do puli zajęć zwią­za­nych z kul­tu­rą, jak lek­cje tań­ca, malun­ku czy gry na instru­men­tach. W sumie pro­gram umoż­li­wia fran­cu­skiej mło­dzie­ży korzy­sta­nie z ofer­ty ponad 8 tysię­cy firm i instytucji.

Dotych­czas aż 75% zaku­pów doko­na­nych przy uży­ciu rzą­do­wej apli­ka­cji sta­no­wi­ło książ­ki, z cze­go oko­ło dwie trze­cie to trans­ak­cje, któ­rych przed­mio­tem były japoń­skie komik­sy. Dys­pro­por­cje mogły być wywo­ła­ne tym, że dostęp do lite­ra­tu­ry w ostat­nich mie­sią­cach pozo­sta­wał wła­ści­wie nie zakłó­co­ny, pod­czas gdy kina, teatry czy festi­wa­le muzycz­ne nie mia­ły za bar­dzo co zaofe­ro­wać w związ­ku z restrykcjami.

Każ­dy fran­cu­ski osiem­na­sto­la­tek może akty­wo­wać kon­to w apli­ka­cji, dzię­ki cze­mu otrzy­ma dostęp do 300 euro do wyko­rzy­sta­nia na uczest­nic­two w życiu kul­tu­ral­nym. Środ­ki może zużyć w prze­cią­gu dwóch lat. Bene­fi­cjen­ta­mi pro­gra­mu zosta­ło 825 tysię­cy mło­dych Fran­cu­zów. Rząd w tym roku prze­zna­czył na pro­jekt 80 milio­nów euro, a mówi się w przy­szłym będzie to kwo­ta dwu­krot­nie wyższa.

Pro­jekt we fran­cu­skim spo­łe­czeń­stwie i wśród poli­ty­ków wywo­łu­je mie­sza­ne reak­cje. Wie­lu doro­słych burzy się, że mnó­stwo pie­nię­dzy prze­zna­czo­nych zosta­ło, żeby mło­dzież kupo­wa­ła fil­my i seria­le, któ­re i tak by oglą­da­ła oraz książ­ki, któ­re i tak by czy­ta­ła. Oczy­wi­ście doszu­ku­ją się w pro­gra­mie spryt­ne­go poli­tycz­ne­go zagra­nia ze stro­ny pre­zy­den­ta Macro­na, chcą­ce­go prze­ko­nać do sie­bie nowych głosujących.

Sami nasto­lat­ko­wie z apli­ka­cji chęt­nie korzy­sta­ją, gene­ral­nie pomysł chwa­lą. Sami jed­nak rów­nież widzą wady pro­jek­tu. Wie­lu mło­dych Fran­cu­zów nie mia­ło­by nic prze­ciw, gdy­by jed­nak jakieś dodat­ko­we ogra­ni­cze­nia zosta­ły wprowadzone.

źró­dło nytimes

zdję­cie wiki­pe­dia Benh LIEU SONG CC BY-SA 3.0

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy