Aktualności

Budżet drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przekroczy miliard złotych

W latach 2016–2020 reali­zo­wa­na była pierw­sza edy­cja Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Pra­wie 700 milio­nów zło­tych zosta­ło wte­dy prze­zna­czo­ne mię­dzy inny­mi na budo­wę nowych biblio­tek i moder­ni­za­cję czy roz­bu­do­wę tych ist­nie­ją­cych oraz zakup nowo­ści wydaw­ni­czych we wszyst­kich dostęp­nych for­ma­tach. Wkrót­ce rusza dru­ga edy­cja pro­gra­mu. Usta­lo­ny budżet prze­kra­cza miliard złotych.

Rada Mini­strów przy­ję­ła uchwa­łę, na mocy któ­rej Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa będzie reali­zo­wa­ny przez naj­bliż­szych kil­ka lat. Do 2025 na cele zwią­za­ne z sze­ro­ko poję­tym wspar­ciem i pro­mo­cją czy­tel­nic­twa w kra­ju do wyda­nia jest nie­co ponad miliard zło­tych, z cze­go ok. 635 milio­nów to środ­ki z budże­tu pań­stwa, a ok. 445 milio­nów to wyma­ga­ny wkład wła­sny bene­fi­cjen­tów programu.

Pie­nią­dze, tak jak przy poprzed­niej edy­cji, prze­zna­czo­ne zosta­ną na zakup nowo­ści książ­ko­wych, roz­bu­do­wę infra­struk­tu­ry biblio­tecz­nej oraz szko­le­nia pra­cow­ni­ków biblio­tecz­nych. Z nowych celów war­to wymie­nić przy­łą­cze­nie oko­ło 500 biblio­tek do ogól­no­kra­jo­wej plat­for­my udo­stęp­nia­nia zbio­rów pro­wa­dzo­nej przez Biblio­te­kę Naro­do­wą. Na uwa­gę zasłu­gu­je rów­nież fakt, że po raz pierw­szy pro­gra­mem zosta­ną obję­te pla­ców­ki wycho­wa­nia przed­szkol­ne­go – ze środ­ków z budże­tu pań­stwa będą mogły zaopa­trzyć się w ksią­żecz­ki dla swo­ich wychowanków.

Od począt­ku XXI w. obser­wu­je­my w Pol­sce bar­dzo nie­po­ko­ją­cy spa­dek czy­tel­nic­twa. Na prze­strze­ni ostat­nich kil­ku lat uda­ło się jed­nak ten nega­tyw­ny trend zaha­mo­wać, a w 2019 i 2020 r. Pola­cy zaczę­li nawet czy­tać nie­co wię­cej. Te dane uza­sad­nia­ją potrze­bę kon­ty­nu­owa­nia NPRCz, poprzez któ­ry chce­my uła­twiać dostęp do ksią­żek i poka­zy­wać korzy­ści pły­ną­ce z czy­ta­nia. Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0 jest odpo­wie­dzią na potrze­by i ocze­ki­wa­nia biblio­tek publicz­nych, szkol­nych i peda­go­gicz­nych oraz ich użyt­kow­ni­ków, powie­dział Piotr Gliń­ski, wice­pre­mier, mini­ster kul­tu­ry i dzie­dzic­twa naro­do­we­go i sportu.

Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa reali­zo­wa­ny jest we współ­pra­cy Mini­ster­stwa Kul­tu­ry, Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go i Spor­tu, Mini­ster­stwa Edu­ka­cji i Nauki, Biblio­te­ki Naro­do­wej, Insty­tu­tu Książ­ki oraz Naro­do­we­go Cen­trum Kultury.

źró­dło: amorzad.pap.pl/

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy