Aktualności

Autorka Zaginionej dziewczyny oskarżona o plagiat

Gil­lian Flynn w 2012 roku wyda­ła trze­cią swo­ja powieść zaty­tu­ło­wa­ną Gone Girl. W Pol­sce uka­za­ła się dwa lata póź­niej w wydaw­nic­twie Bur­da Książ­ki pod tytu­łem Zagi­nio­na dziew­czy­na. Mniej wię­cej w tym samym cza­sie do kin tra­fi­ła jej fil­mo­wa adap­ta­cja. Reży­se­rem był David Fin­cher, sce­na­riusz napi­sa­ła sama Gil­lian Flynn. Poja­wi­ły się jed­nak ostat­nio zastrze­że­nia co do uczci­wo­ści autor­ki. Suk­ces mogła osią­gnąć na dro­dze plagiatu.

Zagi­nio­na dziew­czy­na oka­za­ła się praw­dzi­wym hitem. Powieść utrzy­my­wa­ła się na pierw­szym miej­scu listy best­sel­le­rów „New York Time­sa” przez osiem mie­się­cy. Wśród kry­ty­ków poja­wi­ły się gło­sy, że to naj­więk­szy feno­men książ­ko­wy 2012 roku. W prze­cią­gu sze­ściu mie­się­cy sprze­da­ło się ponad dwa milio­ny egzem­pla­rzy (dru­ko­wa­nych i elek­tro­nicz­nych łącz­nie). Póź­niej tak­że sce­na­riusz Flynn, któ­ry stwo­rzy­ła na bazie swo­jej książ­ki, został doce­nio­ny licz­ny­mi nomi­na­cja­mi, m. in. do Zło­te­go Glo­bu. Sam film rów­nież zyskał kil­ka nagród i był wie­lo­krot­nie nomi­no­wa­ny do kolejnych.

Teraz jed­nak Leslie Wel­ler poda­ła do sądu Gil­lian Flynn, Davi­da Fin­che­ra i Reese Wither­spo­on, któ­ra peł­ni­ła rolę pro­du­cent­ki Zagi­nio­nej dziew­czy­ny. Wel­ler utrzy­mu­je, że w 2005 roku napi­sa­ła sce­na­riusz zaty­tu­ło­wa­ny Out of the Blue, któ­ry został jej wykra­dzio­ny, a póź­niej prze­ro­bio­ny na powieść i film. Ponoć wie­le scen, fabu­lar­nych wyda­rzeń czy zwro­tów akcji zosta­ło wzię­tych wprost z jej dzieła.

Zagi­nio­na dziew­czy­na sku­pia się na histo­rii Nic­ka, któ­re­go żona zni­ka w pią­tą rocz­ni­cę ich ślu­bu. Podej­rze­nia pada­ją oczy­wi­ście na nie­go. Wraz z sio­strą sta­ra się udo­wod­nić swo­ją nie­win­ność. Jed­nak dziw­ne zacho­wa­nie i noto­rycz­ne kłam­stwa sku­tecz­nie sabo­tu­ją jego wiarygodność.

Autor Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy