Sprawdzasz tag

Ministerstwo Kultury

Aktualności

Budżet drugiej edycji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przekroczy miliard złotych

W latach 2016–2020 reali­zo­wa­na była pierw­sza edy­cja Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa. Pra­wie 700 milio­nów zło­tych zosta­ło wte­dy prze­zna­czo­ne mię­dzy inny­mi na budo­wę nowych biblio­tek i moder­ni­za­cję czy roz­bu­do­wę tych ist­nie­ją­cych oraz zakup nowo­ści wydaw­ni­czych we wszyst­kich dostęp­nych for­ma­tach. Wkrót­ce rusza dru­ga edy­cja pro­gra­mu. Usta­lo­ny budżet prze­kra­cza miliard zło­tych. Czy­taj dalej

-->