Zapowiedzi

Edycja ilustrowana Gry o tron wkrótce w księgarniach!

Vani­ty Fair” przy­go­to­wa­ło nie lada grat­kę dla miło­śni­ków “Gry o tron” – zapre­zen­to­wa­ło 10 ilu­stra­cji pocho­dzą­cych z jubi­le­uszo­we­go wyda­nia, któ­re na anglo­sa­skim ryn­ku uka­że się dokład­nie 18 paź­dzier­ni­ka, czy­li w dwu­dzie­sto­le­cie pre­mie­ry powieści.

Ran­dom House przy­go­to­wa­ło tę pozy­cję w naj­mniej­szym szcze­gó­le, od twar­dej opra­wy, przez nowy wstęp, po 73 sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­ne ilu­stra­cje. Są wśród nich zarów­no te dosko­na­le zna­ne miło­śni­kom Geo­r­ge­’a R.R. Mar­ti­na, w tym zaapro­bo­wa­ny przez pisa­rza wize­ru­nek Żela­zne­go Tro­nu, jak i nowe, stwo­rzo­ne spe­cjal­nie na potrze­by tego wydania.

Prócz ilu­stra­cji “VF” opu­bli­ko­wa­ło aneg­dot­ki zwią­za­ne z dobo­rem obraz­ków. Na szczę­ście już w listo­pa­dzie z tym obli­czem “Gry o tron” będą mogli zapo­znać się tak­że pol­scy fani już 21 listopada.

ilustrowana2

got4

got3

got_2

got_1

Wię­cej znaj­dzie­cie tutaj.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy