Ekranizacje Zapowiedzi

Serial o Harrym Potterze potwierdzony! J.K. Rowling producentką wykonawczą

To wia­do­mość, któ­ra wzbu­dzi gorą­ce emo­cje od pra­wej do lewej stro­ny sce­ny poli­tycz­nej. Dla jed­nych będzie speł­nie­niem marzeń z dzie­ciń­stwa, dla innych – raczej kosz­ma­rów. Fak­tem pozo­sta­je jed­nak, że po 22 latach od pre­mie­ry fil­mu „Har­ry Pot­ter i Kamień Filo­zo­ficz­ny” zapo­wie­dzia­na zosta­ła ponow­na ekra­ni­za­cja powie­ści o jede­na­sto­let­nim czarodzieju.

Potwier­dzi­ła się wia­do­mość od ano­ni­mo­wych infor­ma­to­rów Blo­om­berg, że War­ner Bros. Disco­ve­ry pla­nu­je serial poświę­co­ny Harry’emu Pot­te­ro­wi. Wte­dy rzecz­nik HBO odmó­wił komen­ta­rza, choć plot­ki o ekra­ni­za­cji sztu­ki „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” sta­now­czo zde­men­to­wał. Już to samo w sobie dawa­ło nadzie­ję, że serial rze­czy­wi­ście jest w pla­nach. Dziś już wie­my, że nadzie­ja nie była płonna.

Poja­wił się nawet pierw­szy – choć nie­wie­le mówią­cy – teaser seria­lu. Widzi­my w nim lata­ją­ce w powie­trzu świe­ce, cha­rak­te­ry­stycz­ną deko­ra­cję Wiel­kiej Sali w Hogwar­cie, któ­re ukła­da­ją się w napis „Har­ry Potter”.

Cie­szy­my się, że może­my dać publi­ce moż­li­wość odkry­wa­nia Hogwar­tu w zupeł­nie nowy spo­sób – oświad­czył Casey Bloys, pre­zes oraz dyre­kj­tor gene­ral­ny odpo­wia­da­ją­cy za treść w HBO oraz Max. – Har­ry Pot­ter to feno­men kul­tu­ro­wy i jest oczy­wi­ste, że Wizar­ding World cie­szy się nie­słab­ną­cą miło­ścią.

Wizar­ding World to ofi­cjal­na nazwa fran­czy­zy zwią­za­nej z cza­ro­dziej­skim świa­tem stwo­rzo­nym przez J.K. Row­ling, obej­mu­ją­ca też „Dzie­dzic­two Hogwar­tu” czy „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”. Łącz­ną war­tość mar­ki sza­cu­je się na 25 miliar­dów dolarów.

J.K. Row­ling, autor­ka powie­ści o Har­rym Pot­te­rze, zosta­ła współ­pro­du­cent­ką wyko­naw­czą seria­lu, razem z Neilem Bla­irem oraz Ruth Ken­ley-Letts. Trwa­ją też roz­mo­wy z Davi­dem Hey­ma­nem, pro­du­cen­tem wyko­naw­czym ośmiu fil­mów o Har­rym Pot­te­rze. Za pro­duk­cję seria­lu odpo­wia­da­ją wytwór­nie Bron­të Film and TV i War­ner Bros. Television.

Zapo­wiedź nowe­go seria­lu sko­men­to­wa­ła też J.K. Rowling.

Zaan­ga­żo­wa­nie plat­for­my Max w zacho­wa­nie inte­gral­no­ści moich ksią­żek jest dla mnie waż­ne i nie mogę się docze­kać bycia czę­ścią tej nowej adap­ta­cji, któ­ra pozwo­li na sto­pień głę­bi i szcze­gó­ło­wo­ści, jaki zapew­nia tyl­ko dłu­gi serial tele­wi­zyj­ny – oświad­czy­ła… ale tego komen­ta­rza nie znaj­dzie­my w jej social mediach. Na swo­im Twit­te­rze J.K. Row­ling cały czas sku­pia się na oso­bach trans­pł­cio­wych, a dokład­niej na demo­ni­zo­wa­niu ich i sze­rze­niu fejk­niu­sów nie­zgod­nych ze sta­nem wie­dzy naukowej.

Fakt, że J.K. Row­ling zosta­ła bez­po­śred­nio zaan­ga­żo­wa­na w pro­duk­cję bez wąt­pie­nia jest decy­zją kon­tro­wer­syj­ną i zapew­ne dopro­wa­dzi do boj­ko­tu nowe­go seria­lu; boj­kot osób trans­pł­cio­wych oraz ich sojusz­ni­ków i sojusz­ni­czek objął nawet grę „Dzie­dzic­two Hogwar­tu”, choć J.K. Row­ling nie mia­ła wpły­wu na jej treść.

Nie wia­do­mo jesz­cze, jaka będzie obsa­da nowe­go seria­lu ani kie­dy może­my spo­dzie­wać się pierw­sze­go sezo­nu. Wia­do­mo, że serial będzie skła­dał się z sied­miu sezo­nów – każ­dy poświę­co­ny adap­ta­cji jed­nej powie­ści. Pro­jekt ma bazo­wać wyłącz­nie na książ­kach i nie będzie w żaden spo­sób powią­za­ny z cyklem filmów.

Twój list z Hogwar­tu jest tutaj. Max zamó­wił pierw­szy w histo­rii serial tele­wi­zyj­ny o Har­rym Pot­te­rze, wier­ną adap­ta­cję kul­to­wych ksią­żek – czy­ta­my na ofi­cjal­nym pro­fi­lu HBO Max.

Max to nazwa nowej plat­for­my stre­amin­go­wej będą­cej połą­cze­niem HBO Max (daw­niej: HBO Go) oraz Disco­ve­ry+. Ofi­cjal­ny start ser­wi­su nastą­pi w USA 23 maja. To efekt fuzji War­ner­Me­dia z Disco­ve­ry, któ­ra zaowo­co­wa­ła powsta­niem War­ner Bros. Disco­ve­ry. Pre­mie­ra nowej plat­for­my na łączyć się ze stwo­rze­niem aż 40 nowych fil­mów oraz sezo­nów seria­lu. Wśród zapo­wie­dzia­nych pro­duk­cji jest serial o Har­rym Pot­te­rze. Oso­by wcze­śniej korzy­sta­ją­ce z HBO Max będą mogły zacho­wać oso­bi­ste usta­wie­nia, w tym pro­fi­le, histo­rię oglą­da­nia i listę pro­duk­cji wybra­nych do obejrzenia.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy