Aktualności Ekranizacje

Plotki o ekranizacji Harry’ego Pottera i Przeklętego Dziecka są fałszywe

Mnó­stwo emo­cji w ostat­nich dniach wywo­ła­ły donie­sie­nia o rze­ko­mej ekra­ni­za­cji sztu­ki „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko”. W rolach głów­nych mie­li­by powró­cić Daniel Radc­lif­fe, Emma Wat­son i Rupert Grint. Rzecz­nik pra­so­wy War­ner Bros. Disco­ve­ry zde­men­to­wał te doniesienia.

– Donie­sie­nia są fał­szy­we – sko­men­to­wał rzecz­nik pra­so­wy War­ner Bros. Disco­ve­ry w roz­mo­wie z „The Mir­ror”Odniósł się tym samym do rewe­la­cji „ujaw­nio­nych” przez „The Sun”.

The Sun” 15 lute­go 2023 roku opu­bli­ko­wa­ło elek­try­zu­ją­cą wia­do­mość, że zaufa­ny infor­ma­tor zapew­nia, że roz­po­czę­ły się pra­ce nad fil­mem „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” – są one na bar­dzo wcze­snym eta­pie i wciąż trwa­ją roz­mo­wy, w jakim kie­run­ku pójść.

Przy­po­mnij­my, że „Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” to nie powieść J.K. Row­ling, a sztu­ka napi­sa­na przez Jac­ka Thorne’a i jedy­nie kon­sul­to­wa­na przez autor­kę ory­gi­nal­nej serii. Sztu­kę wyre­ży­se­ro­wał John Tif­fa­ny, a od pre­mie­ry w 2016 roku moż­na ją było zoba­czyć w Lon­dy­nie, Nowym Jor­ku, Mel­bo­ur­ne, San Fran­ci­sco, Toron­to, Ham­bur­gu i Tokio. Z cza­sem sce­na­riusz sztu­ki docze­kał się też wyda­nia papie­ro­we­go. Casting wywo­łał ogrom­ne kon­tro­wer­sje, ponie­waż w rolę Her­mio­ny wcie­li­ła się czar­na aktor­ka – Noma Dumezweni.

Fabu­ła sztu­ki sku­pia się na naj­młod­szym synu Harry’ego i Gin­ny Pot­te­rów, Albu­sie Seve­ru­sie, i roz­po­czy­na się, gdy ten roz­po­czy­na naukę w Hogwar­cie. Albus jako pierw­szy z rodzi­ny tra­fia do Sly­the­ri­nu i zaprzy­jaź­nia się tam ze Scor­piu­sem Mal­foy­em – synem szkol­ne­go wro­ga Harry’ego. I to wła­śnie z nim, a nie z dzieć­mi Rona i Her­mio­ny, prze­ży­wa naj­więk­sze przy­go­dy. Po kil­ku latach nauki chłop­cy odkry­wa­ją, że Har­ry wszedł w posia­da­nie potęż­ne­go zmie­nia­cza cza­su, pozwa­la­ją­ce­go cof­nąć się w prze­szłość o całe lata; pod­słu­chu­ją też roz­mo­wę Harry’ego z Amo­sem Dig­go­rym, któ­ry bła­ga, by Har­ry wyko­rzy­stał zmie­niacz do oca­le­nia życia Cedri­ka. Albus i Scor­pius posta­na­wia­ją wykraść zmie­niacz i oca­lić chło­pa­ka zamor­do­wa­ne­go przez Lor­da Vol­de­mor­ta. Oka­zu­je się jed­nak, że ich dzia­ła­nia w prze­szło­ści mają kosz­mar­ne konsekwencje.

The Sun” przy­po­mnia­ło, że o ekra­ni­za­cji „Harry’ego Pot­te­ra i Prze­klę­te­go Dziec­ka” mówio­no nie­mal od samej pre­mie­ry sztu­ki – mia­ły one zostać zarzu­co­ne ze wzglę­du na serię „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć”, ale ponie­waż te nie przy­nio­sły satys­fak­cjo­nu­ją­cych wyni­ków, War­ner Bros. Disco­ve­ry mia­ło­by powró­cić do spraw­dzo­ne­go cyklu.

Już w 2021 roku nadzie­ję na wyre­ży­se­ro­wa­nie fil­mu wyra­ził Chris Colum­bus, któ­ry prze­niósł na ekra­ny „Harry’ego Pot­te­ra i Kamień Filo­zo­ficz­ny” oraz „Harry’ego Pot­te­ra i Kom­na­tę Tajemnic”.

Był­bym zaszczy­co­ny, gdy­bym mógł wyre­ży­se­ro­wać „Prze­klę­te Dziec­ko”. Ta sztu­ka jest świet­na, a dzie­cia­ki pod­ro­sły na tyle, by móc zagrać te role. To takie moje marze­nie – wyznał. 

Według infor­ma­to­ra „The Sun” zgro­ma­dze­nie ory­gi­nal­nej obsa­dy mia­ło­by być celem War­ner Bros. Disco­ve­ry, jeśli tyl­ko Daniel Radc­lif­fe (Har­ry Pot­ter), Rupert Grint (Ron Weasley), Emma Wat­son (Her­mio­na Gran­ger), Bon­nie Wri­ght (Gin­ny Weasley) i Tom Fel­ton (Dra­co Mal­foy) będą tego chcieć. Dodaj­my, że jest to wąt­pli­we, ponie­waż Daniel Radc­lif­fe uwa­ża, że zbyt wcze­śnie na powrót do roli – i choć nie mówi „nigdy”, to w naj­bliż­szym cza­sie nie zamie­rza o tym myśleć.

Komen­tarz ze stro­ny War­ner Bros. Disco­ve­ry zapew­ne roz­cza­ru­je wie­le miło­śni­czek i miło­śni­ków cza­ro­dziej­skiej serii. Jest on jed­no­cze­śnie na tyle lako­nicz­ny, że pozo­sta­wia miej­sce na teo­rie spi­sko­we. W koń­cu nadzie­ja (fanek i fanów) umie­ra ostatnia…

 

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy