Aktualności

Harry Potter na deskach Broadwayu

Sztu­ka “Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko” ozna­cza­ła powrót do uni­wer­sum stwo­rzo­ne­go przez J.K. Row­ling po dzie­więt­na­stu latach od zwy­cię­stwa nad Lor­dem Voldemortem. 

Ze wzglę­du jed­nak na nie­ty­po­wą for­mę, nie­wie­lu fanów mogło cie­szyć się nią w peł­ni – przed­sta­wie­nie wysta­wia­no wyłącz­nie w Lon­dy­nie. Pozo­sta­łym miło­śni­kom pozo­sta­ło zapo­zna­nie się z książ­ko­wą wer­sją scenariusza.

Mamy jed­nak dobre wie­ści – sztu­ka wyj­dzie poza Lon­dyn i wio­sną 2018 roku prze­nie­sie się do Lyric The­ater na Bro­dwayu, a więc do Sta­nów Zjednoczonych.

Poni­żej znaj­dzie­cie peł­ny opis fabu­ły sztuki:

Ósma histo­ria. Dzie­więt­na­ście lat później.

Har­ry Pot­ter i Prze­klę­te Dziec­ko, nowa opo­wieść autor­stwa J.K. Row­ling, Jac­ka Thorne’a i Joh­na Tiffany’ego i nowa sztu­ka Jac­ka Thorne’a, to ósma histo­ria w serii i pierw­szy auto­ry­zo­wa­ny spek­takl teatral­ny ze świa­ta Harry’ego Pot­te­ra. Świa­to­wa pre­mie­ra spek­ta­klu odby­ła się na lon­dyń­skim West Endzie 30 lip­ca 2016.

Har­ry Pot­ter nigdy nie miał łatwe­go życia, a tym bar­dziej teraz, gdy jest prze­pra­co­wa­nym urzęd­ni­kiem Mini­ster­stwa Magii, mężem oraz ojcem trój­ki dzie­ci w wie­ku szkol­nym. Pod­czas gdy Har­ry zma­ga się z natręt­nie powra­ca­ją­cy­mi wid­ma­mi prze­szło­ści, jego naj­młod­szy syn Albus musi zmie­rzyć się z rodzin­nym dzie­dzic­twem, któ­re nigdy nie było jego wła­snym wybo­rem. Gdy przy­szłość zaczy­na zło­wróżb­nie przy­po­mi­nać prze­szłość, ojciec i syn muszą sta­wić czo­ło nie­wy­god­nej praw­dzie: że ciem­ność nad­cho­dzi cza­sem z zupeł­nie nie­spo­dzie­wa­nej strony.

harry-potter-i-przeklete-dziecko

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy