Ekranizacje

Oficjalny zwiastun ekranizacji Gry Geralda Stephena Kinga

Dostęp­ny jest pierw­szy zwia­stun ekra­ni­za­cji “Gry Geral­da” Ste­phe­na Kin­ga pro­duk­cji Net­flik­sa. Reży­se­ru­je Mike Fla­na­gan na posta­wie sce­na­riu­sza napi­sa­ne­go wspól­nie z Jef­fem Howar­dem. W obsa­dzie: Car­la Gugi­no, Bru­ce Gre­en­wo­od, Hen­ry Tho­mas, Stu Cook­son, Tom Glynn, Carel Struyc­ken oraz Kim­ber­ly Bat­ti­sta. Pre­mie­ra już 29 wrze­śnia.Oto opis fabu­ły “Gry Geral­da” Ste­phe­na Kinga:

To, co wyda­rzy­ło się 30 lat wcze­śniej nad jezio­rem Dark Sco­re, pod­czas cał­ko­wi­te­go zaćmie­nia Słoń­ca, rzu­ca posęp­ny cień na życie Jes­sie, przy­ku­tej kaj­dan­ka­mi do łóż­ka w dom­ku let­ni­sko­wym, z tru­pem męża po prze­ciw­nej stro­nie sypial­ni. Per­wer­syj­na gra ero­tycz­na Geral­da zmie­nia się w dwu­dzie­sto­ośmio­go­dzin­ny hor­ror, a pół­na­ga Jes­sie zosta­je sama z tym, co czai się w mro­ku – w mro­ku lasu za oknem, mro­ku zaćmie­nia, mro­ku jej samej. Zoba­czy tam coś, od cze­go mało nie postra­da zmysłów.

Książ­ka uka­za­ła się w Pol­sce nakła­dem wydaw­nic­twa Albatros.

Zobacz­cie zwiastun!

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy