Sprawdzasz tag

Gra Geralda

Ekranizacje

Oficjalny zwiastun ekranizacji Gry Geralda Stephena Kinga

Dostęp­ny jest pierw­szy zwia­stun ekra­ni­za­cji “Gry Geral­da” Ste­phe­na Kin­ga pro­duk­cji Net­flik­sa. Reży­se­ru­je Mike Fla­na­gan na posta­wie sce­na­riu­sza napi­sa­ne­go wspól­nie z Jef­fem Howar­dem. W obsa­dzie: Car­la Gugi­no, Bru­ce Gre­en­wo­od, Hen­ry Tho­mas, Stu Cook­son, Tom Glynn, Carel Struyc­ken oraz Kim­ber­ly Bat­ti­sta. Pre­mie­ra już 29 wrze­śnia. Czy­taj dalej

-->
Ekranizacje

Stephen King z kolejną ekranizacją!

Ste­phen King napi­sał na swo­im face­bo­oko­wym pro­fi­lu, iż zapo­wie­dzia­na zosta­ła kolej­na ekra­ni­za­cja jego powie­ści – tym razem “Gry Geral­da”, thril­le­ru psy­cho­lo­gicz­ne­go roz­gry­wa­ją­ce­go się w dusz­nej, sta­tycz­nej przestrzeni.

W sta­nie Maine w dom­ku let­ni­sko­wym Gerald przy­ku­wa swo­ją żonę Jas­sie do łóż­ka, jed­nak ona nie ma ocho­ty na jego natręt­ne zaczep­ki i odpy­cha go od sie­bie… co powo­du­je śmierć męż­czy­zny – mają­ce­go klu­cze do kaj­da­nek… Dla Jas­sie jest to począ­tek koszmaru.

Czy­taj dalej

-->