Ekranizacje Zapowiedzi

Zwiastun Forsta już jest! Serial wkrótce trafi na platformę Netflix

Remi­giusz Mróz debiu­tu­je jako aktor w pro­duk­cji Net­flik­sa – u boku Bory­sa Szy­ca, któ­ry wcie­lił się w komi­sa­rza For­sta. Pisarz udo­stęp­nił zwia­stun seria­lu na moty­wach powie­ści „Eks­po­zy­cja” i „Prze­wie­sze­nie”.

Pre­mie­ra „For­sta” zosta­ła zapla­no­wa­na na począ­tek roku 2024. Reży­se­rem seria­lu jest Daniel Jaro­szek, lau­re­at Nagro­dy Publicz­no­ści na Festi­wa­lu Pol­skich Fil­mów Fabu­lar­nych w Gdy­ni oraz czte­rech Orłów – Pol­skich Nagród Fil­mo­wych, za swój peł­no­me­tra­żo­wy debiut „John­ny” – film opo­wia­da­ją­cy o księ­dzu Janie Kacz­kow­skim (w tej roli Dawid Ogrod­nik). Za sce­na­riusz „For­sta” odpo­wia­da­ją Aga­ta Male­siń­ska i Jacek Mar­kie­wicz, a za zdję­cia Piotr Uznań­ski. Pro­du­cen­ta­mi fil­mu są Borys Szyc, Mar­ta Barań­ska i Tomasz Morawski.

A cze­go może­my spo­dzie­wać się po seria­lu? Tatr jako are­ny bru­tal­nych mor­derstw. By odkryć, co się wyda­rzy­ło, komi­sarz Wik­tor Forst (Borys Szyc) musi porzu­cić pro­ce­du­ry i połą­czyć siły z dzien­ni­kar­ką Olgą Szreb­ską (Zuzan­na Saporz­ni­kow). Wspól­nie natra­fia­ją na spi­sek się­ga­ją­cy korze­nia­mi II woj­ny światowej…

Zdję­cia do „For­sta” zosta­ły zre­ali­zo­wa­ne w Zako­pa­nem, w Nowym Tar­gu oraz w War­sza­wie. Co cie­ka­we, cameo w seria­lu zagrał „ojciec” Wik­to­ra For­sta, czy­li Remi­giusz Mróz

Net­flix wypro­du­ko­wał już ponad 30 pol­skich fil­mów i seria­li. Tyl­ko w zeszłym roku ser­wis prze­zna­czył 400 milio­nów zł na lokal­ne pro­duk­cje, a od 2018 r. stwo­rzył ponad 3500 miejsc pra­cy przy pro­duk­cjach wła­snych: dla pol­skich akto­rów, sce­na­rzy­stów, reży­se­rów oraz ekip pra­cu­ją­cych na pla­nie i poza nim, któ­re są pod­po­rą każ­dej produkcji.

Twór­cy: Daniel Jaro­szek (reży­se­ria), Aga­ta Male­siń­ska, Jacek Mar­kie­wicz (sce­na­riusz), Piotr Uznań­ski (zdję­cia), Mar­ta Barań­ska, Borys Szyc, Tomasz Moraw­ski (pro­du­cen­ci), Mar­cin Kupiec­ki (kie­row­nic­two pro­duk­cji), Anna Marzę­da, Marian­na Miko­łaj­czak-Lisec­ka (sce­no­gra­fia), Zofia Koma­sa (kostiu­my), Lilia­na Gałąz­ka (cha­rak­te­ry­za­cja), Maciek Dobro­wol­ski (muzy­ka), Moni­ka Krza­now­ska (dźwięk), Krzysz­tof Koman­der, Maciej Kozłow­ski (mon­taż)

Obsa­da: Borys Szyc, Zuzan­na Saporz­ni­kow, Andrzej Bie­nias, Kamil­la Baar, Alek­san­dra Gra­bow­ska, Szy­mon Wró­blew­ski, Maciej Pesta, Michał Suwa­da, Tomasz Pogoń, Artur Bar­ciś, Mał­go­rza­ta Hajew­ska-Krzysz­to­fik i inni

Pro­duk­cja: BOMA FILMS: Mar­ta Barań­ska i Borys Szyc, HAKA FILMS: Tomasz Morawski

Opra­co­wa­ła: Anna Tess Gołę­biow­ska
Źró­dło: infor­ma­cja pra­so­wa
Zdję­cie głów­ne: Net­flix
Zdję­cia: mate­ria­ły pro­mo­cyj­ne Netflix


Rekla­ma

Ide­al­ny pre­zent dla książ­ko­ho­li­ka? Skar­pet­ki książ­ko­we! Znaj­dzie­cie je na MOLOM.PL

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy