Zapowiedzi

Czekamy na nową powieść Stephena Kinga. Została ujawniona okładka amerykańskiego wydania

Ste­phen King nie zwal­nia tem­pa mino sie­dem­dzie­siąt­ki na kar­ku. Trud­no się dzi­wić sko­ro każ­da kolej­na jego książ­ka oka­zu­je się suk­ce­sem komer­cyj­nym, a przy tym robi to, co kocha. Po Śpią­cych kró­lew­nach napi­sa­nych razem ze star­szym synem Owe­nem przy­szedł czas na The Out­si­der. Nowa powieść uka­że się w USA w maju. W Pol­sce mie­siąc później.

The Out­si­der prze­nie­sie czy­tel­ni­ka do Flint City, któ­re­go spo­kój zosta­je zakłó­co­ny przez bestial­skie mor­der­stwo popeł­nio­ne na jede­na­sto­let­nim chłop­cu. Wszyst­kie dowo­dy wska­zu­ją na jed­ne­go czło­wie­ka: Terry’ego Maitlan­da – tre­ne­ra Małej Ligi Base­bal­lo­wej, lubia­ne­go nauczy­cie­la, kocha­ją­ce­go męża i szczę­śli­we­go ojca dwóch dziew­czy­nek, czy­li gene­ral­nie kogoś, kogo jako ostat­nie­go moż­na by podej­rze­wać o taki czyn. Naocz­ni świad­ko­wie, wkrót­ce rów­nież bada­nia DNA potwier­dza­ją jego winę, mimo że ali­bi Maitlan­da jest bar­dzo solid­ne. Wraz z roz­wo­jem śledz­twa nowe fak­ty wycho­dzą na jaw, praw­da zda­je się być o wie­le bar­dziej pokrę­co­na niż mogło to wyglą­dać na począt­ku. Not­ka okład­ko­wa obie­cu­je, że finał praw­dzi­wie szo­ku­je, jak to zwy­kle bywa u Ste­phe­na Kinga.

W paź­dzier­ni­ku zeszłe­go roku, kie­dy pisarz wspo­mi­nał o nowej książ­ce, rzu­cił hasło, że czy­tel­ni­cy mogą spo­dzie­wać się spo­tka­nia ze zna­jo­mą posta­cią. Wśród spe­ku­la­cji na pierw­sze miej­sce wybi­ja się ta, jako­by tajem­ni­czym boha­te­rem mia­ła być Hol­ly Gib­ney, któ­ra poma­ga­ła detek­ty­wo­wi Bil­lo­wi Hod­ge­so­wi w śledz­twie w serii zapo­cząt­ko­wa­nej przez powieść Pan Mer­ce­des. Póki co infor­ma­cja ta nie zosta­ła w żaden spo­sób ani potwier­dzo­na, ani zdementowana.

To co wia­do­mo w tym momen­cie, to że pre­mie­ra ame­ry­kań­ska jest zapla­no­wa­na na 22 maja, okład­ka będzie wyglą­dać tak jak poni­żej, nato­miast w Pol­sce powieść wyda Pró­szyń­ski i Spół­ka naj­praw­do­po­dob­niej w czerwcu.

Źró­dło: EW

Przy­go­to­wał Oskar Grzelak

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy