Ekranizacje Zapowiedzi

Zaprezentowany został oficjalny opis serialowego prequelu Władcy pierścieni

Ponad trzy lata minę­ły od zawar­cia umo­wy, na mocy któ­rej Ama­zon Stu­dios naby­ło pra­wa do wypro­du­ko­wa­nia przy­naj­mniej pię­ciu sezo­nów seria­lu z akcją osa­dzo­ną w tol­kie­now­skim Śród­zie­miu. Do nie­daw­na o fabu­le pro­jek­tu krą­ży­ło wię­cej plo­tek niż potwier­dzo­nych fak­tów. W koń­cu jed­nak zapre­zen­to­wa­ny został ofi­cjal­ny opis serialu.

Od dłuż­sze­go cza­su wia­do­me było, że Ama­zon Stu­dios zde­cy­do­wa­ło się osa­dzić nową tol­kie­now­ską pro­duk­cję w nie­wy­ek­splo­ato­wa­nych przez popkul­tu­rę cza­sach Dru­giej Ery. I mimo że te wie­ści były już wcze­śniej tu i ówdzie potwier­dza­ne, to teraz, dzię­ki ujaw­nie­niu ofi­cjal­ne­go opi­su, mamy już osta­tecz­ną pew­ność, że rze­czy­wi­ście tak będzie. War­to tu przy­po­mnieć, że w począt­ko­wej fazie przy­go­to­wań do pro­duk­cji mówi­ło się, że serial opo­wie histo­rię mło­de­go Ara­gor­na. Z tego pomy­słu jed­nak daw­no zrezygnowano.

A oto, co gło­si zapre­zen­to­wa­ny opis serialu:

Zbli­ża­ją­cy się serial Ama­zon Stu­dios po raz pierw­szy poka­że na ekra­nach okres hero­icz­nych legend mitycz­nej Dru­giej Ery w histo­rii Śród­zie­mia. Pro­duk­cja zosta­ła osa­dzo­na na tysią­ce lat przed wyda­rze­nia­mi z Hob­bi­ta i Wład­cy pier­ście­ni J.R.R. Tol­kie­na, prze­nie­sie widzów do cza­sów, kie­dy wyku­te zosta­ły wiel­kie potę­gi, kró­le­stwa wzno­si­ły się ku chwa­le i popa­da­ły w ruinę, nie­sa­mo­wi­ci boha­te­ro­wie pod­da­wa­ni byli pró­bom, nadzie­ja zawi­sła na wło­sku, a naj­więk­szy zło­czyń­ca tol­kie­now­skiej twór­czo­ści zagro­ził całe­mu świa­tu pogrą­że­niem w ciem­no­ści. Zacząw­szy w cza­sach względ­ne­go spo­ko­ju, serial opo­wie o gru­pie posta­ci, zarów­no zna­nych, jak i nowych, któ­rym przyj­dzie zmie­rzyć się z od daw­na budzą­cym lęk złem, któ­re na nowo zako­rze­nia się w Śród­zie­miu. Od naj­ciem­niej­szych głę­bin Gór Mgli­stych, przez maje­sta­tycz­ne lasy sto­li­cy elfów Lin­don, zapie­ra­ją­ce dech w pier­siach wyspiar­skie kró­le­stwo Nume­no­ru, po naj­dal­sze obsza­ry zazna­czo­ne na mapach – te kra­iny i zamiesz­ku­ją­cy je boha­te­ro­wie zawal­czą, by pozo­sta­wić po sobie dzie­dzic­two, któ­re będzie trwa­ło dłu­go po ich śmierci.

Według ostat­nich donie­sień zakoń­czo­ne zosta­ły zdję­cia do pierw­szych dwóch odcin­ków, reży­se­ro­wa­nych przez J.A. Bay­onę. Aktu­al­nie znaj­du­ją się w post­pro­duk­cji. Nie wia­do­mo, na jakim eta­pie jest resz­ta. Nadal nie poda­na zosta­ła rów­nież data pre­mie­ry seria­lu. Pier­wot­ne pla­ny zakła­da­ły, że do Sró­dzie­mia prze­nie­sie­my się w 2021, jed­nak pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa mogła tu sku­tecz­nie namieszać.

W seria­lu wystą­pią: Joseph Maw­le, Will Poul­ter, Mar­kel­la Kave­nagh, Robert Ara­mayo, Owa­in Arthur, Naza­nin Bonia­di, Tom Bud­ge, Mor­fydd Clark, Cyn­thia Addai-Robin­son, Ben­ja­min Wal­ker, Peter Mul­lan, Maxim Bal­dry, Ian Black­burn, Kip Chap­man, Antho­ny Crum, Maxi­ne Cun­lif­fe, Try­stan Gra­vel­le, Sir Len­ny Hen­ry, Thu­si­tha Jay­asun­de­ra, Fabian McCal­lum, Simon Mer­rells, Geoff Mor­rell, Lloyd Owen, Augu­stus Prew, Peter Tait, Alex Tar­rant, Leon Wadham i Sara Zwangobani.

źró­dło: the one ring

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy