Ekranizacje Zapowiedzi

Drugi sezon Amerykańskich Bogów na zwiastunie

Sta­cja Starz dru­gi sezon Ame­ry­kań­skich Bogów zamó­wi­ła po emi­sji zale­d­wie dwóch począt­ko­wych odcin­ków pierw­sze­go sezo­nu. Serial spo­tkał się z przy­chyl­ny­mi recen­zja­mi. Nie­ste­ty pro­duk­cja dru­gie­go sezo­nu nie prze­bie­ga­ła zbyt gład­ko. Twór­cy bory­ka­li się z licz­ny­mi pro­ble­ma­mi budże­to­wy­mi i kadro­wy­mi. W koń­cu jed­nak uda­ło się je wszyst­kie prze­zwy­cię­żyć. W Inter­ne­cie poja­wił się peł­ny zwia­stun dal­sze­go cią­gu woj­ny mię­dzy sta­ry­mi a nowy­mi boga­mi. Zna­na jest już też data premiery.

Pro­duk­cja dru­gie­go sezo­nu ruszy­ła dopie­ro w kwiet­niu 2018 roku. Powo­dem tego było odej­ście z eki­py Bry­ana Ful­le­ra i Micha­ela Gre­ena, show­run­ne­rów seria­lu. Z udzia­łu w dru­gim sezo­nie zre­zy­gno­wa­ły wte­dy też aktor­ki Gil­lian Ander­son, odgry­wa­ją­cą klu­czo­wą rolę bogi­ni mediów, oraz Kri­stin Che­no­weth wcie­la­ją­ca się w Wiel­ka­noc. Twór­cy mie­li pro­blem ze zna­le­zie­niem show­run­ne­ra. Peł­nią­cy tę funk­cję po odej­ściu Ful­le­ra i Gre­ena Jes­se Ale­xan­der został odwo­ła­ny we wrześniu.

Bio­rąc pod uwa­gę wybo­istą histo­rię pro­duk­cji, moż­na się oba­wiać o jej final­ną jakość. Wszyst­ko wyja­śni się w mar­cu, kie­dy to serial wyemi­tu­ją Starz (10.03) i Ama­zon Pri­me (11.03). Fabu­ła dru­gie­go sezo­nu roz­pocz­nie się w miej­scu, w któ­rym zakoń­czył się poprzed­ni. Cień ma już pew­ność, że wszy­scy ci dziw­ni ludzie, któ­rych spo­ty­kał na prze­strze­ni ostat­nich dni w rze­czy­wi­sto­ści są daw­ny­mi boga­mi sto­ją­cy­mi na pro­gu wiel­kiej woj­ny z isto­ta­mi ucie­le­śnia­ją­cy­mi współ­cze­sną kul­tu­rę, czy­li media, tech­no­lo­gię, pie­nią­dze, itd.

Poza osta­tecz­nym ujaw­nie­niem daty pre­mie­ry poka­za­no rów­nież ostat­nio peł­ny zwia­stun dru­gie­go sezo­nu. Ten pre­zen­tu­je kil­ka wido­wi­sko­wych scen, łącz­nie z tymi suge­ru­ją­cy­mi, że poza zna­nym z pierw­sze­go sezo­nu eks­plo­ro­wa­niem histo­rii sta­rych bogów, może­my mieć do czy­nie­nia z czymś wyglą­da­ją­cym na podró­że w cza­sie. Całość dopeł­nia­ją utrzy­ma­ne w mrocz­nej este­ty­ce bar­dzo uda­ne zdję­cia i kli­ma­tycz­na muzyka.

Na ekra­nach zoba­czy­my ponow­nie takich akto­rów jak: Ric­ky Whit­tle (Cień), Ian McSha­ne (Pan Wednes­day), Emi­ly Brow­ning (Lau­ra Moon), Orlan­do Jones (Pan Nan­cy), Pablo Schre­iber (Sza­lo­ny Swe­eney), Cri­spin Glo­ver (Pan World), Bru­ce Lan­gley (Tech­no­chło­piec )oraz Yeti­de Bada­ki (Bilqu­is). Poja­wią się rów­nież nowe twa­rze, a wśród nich: Kahy­un Kim, Dean Win­ters oraz Deve­ry Jacobs.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy