Ekranizacje

Rick Yancey wydaje 3 nowe powieści z serii Piąta Fala

W zeszłym roku autor wydał trze­cią tom swo­jej serii zaty­tu­ło­wa­ny „Ostat­nia gwiaz­da”. W zeszły wto­rek nato­miast wydaw­ca Pen­gu­in Young Readers otrzy­mał następ­ne 3 książ­ki z tej serii. Yan­cey w wywia­dach zapo­wia­dał, że nie może się docze­kać aby dopro­wa­dzić do koń­ca nie­do­po­wie­dzia­ne wąt­ki boha­te­rów histo­rii: „Prze­zna­cze­nie wszyst­kich posta­ci, któ­re przed­sta­wi­łem w pierw­szych 3 tomach, zosta­nie speł­nio­ne”. Wspo­mniał też, cze­go może­my się spo­dzie­wać w nowych czę­ściach, czy­li dowie­my się, w jaki spo­sób zakoń­czy się wal­ka o pla­ne­tę. Zapo­wie­dział wart­kie i zaska­ku­ją­ce zwro­ty akcji i szyb­kie tem­po wydarzeń.

Seria „Pią­ta Fala” jest best­sel­le­rem „New York Times’a”. Na całym świe­cie sprze­da­ła się do tej pory w ponad 3,6 milio­nach egzem­pla­rzy. Uwiel­bia­ją ją fani i kry­ty­cy. W zeszłym roku mogli­śmy obej­rzeć adap­ta­cję fil­mo­wą pierw­szej powie­ści ze świet­ną Chloe Gra­ce Moretz.

Pierw­sza książ­ka z serii zosta­nie wyda­na na wio­snę przy­szłe­go roku.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy