Zapowiedzi

Baśnie barda Beedle’a, Quidditch przez wieki oraz leksykon Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć w przedsprzedaży

Jak infor­mu­je wydaw­nic­two Media Rodzi­na ruszy­ła przed­sprze­daż pod­ręcz­ni­ków z Hogwar­tu. „Baśnie bar­da Beedle’a”, „Quid­ditch przez wie­ki” oraz lek­sy­kon „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” ponow­nie tra­fi­ły do sprze­da­ży co ucie­szy wie­lu fanów (książ­ki były dostęp­ne tyl­ko z dru­giej ręki na alle­gro czy olx w bar­dzo wyso­kich cenach). Książ­ki uka­zu­ją się w nowym wyda­niu, z ilu­stra­cja­mi chor­wac­kie­go arty­sty Tomi­sla­va Tomica.

Wpły­wy z wyda­nia zosta­ną prze­ka­za­ne orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym wspie­ra­ją­cym dzie­ci i mło­dzież w trud­nej sytu­acji życio­wej, by zmie­niać ich życie na lep­sze. 20% wpły­wów tra­fi do Comic Relief, a 80% zasi­li kon­to Lumos.

Pre­mie­ra ksią­żek odbę­dzie się 15 mar­ca br.

Quid­ditch przez wieki

Jeśli was cie­ka­wi, skąd pocho­dzi zło­ty znicz, w jaki spo­sób powsta­ły tłucz­ki albo dla­cze­go emble­ma­tem Wedrow­ców z Wig­town jest topór rzeź­nic­ki, weź­cie do ręki Quid­ditch przez wie­ki. Mło­dzi miło­śni­cy quid­dit­cha się­ga­ją po tę książ­kę w biblio­te­ce szkol­nej Hogwar­tu nie­mal codzienne!

Wpły­wy z niniej­sze­go wyda­nia zosta­ną prze­ka­za­ne orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym wspie­ra­ją­cym dzie­ci i mło­dzież w trud­nej sytu­acji życio­wej, by zmie­niać ich życie na lep­sze. 20% wpły­wów tra­fi do Comic Relief, a 80% zasi­li kon­to Lumos.

Comic Relief jest orga­ni­za­cją cha­ry­ta­tyw­ną zare­je­stro­wa­ną w Wiel­kiej Bry­ta­nii pod nume­rem 326568 (Anglia i Walia) i SC039730 (Szko­cja). Fun­da­cja Lumos jest zare­je­stro­wa­na pod nume­rem 1112575.

Baśnie Bar­da Beadle’a

Baśnie bar­da Beedle’a to zbiór pełen magii, poru­sza­ją­cych opo­wie­ści, któ­re wzru­sza­ją, bawią, a cza­sem prze­ra­ża­ją i wywo­łu­ją dreszcz lęku przed śmier­cią. Prze­ło­żo­ne z run antycz­nych przez Her­mio­nę Gran­ger i opa­trzo­ne obszer­nym komen­ta­rzem Albu­sa Dumbledore’a, to prze­pięk­ne wyda­nie nada­je nowy blask kla­sycz­nym baśniom dla mło­dych czy­tel­ni­ków. Zbiór ze wstę­pem J.K. Row­ling i ilu­stra­cja­mi zna­ko­mi­te­go chor­wac­kie­go arty­sty Tomi­sla­va Tomi­ca prze­stra­szy i zachwy­ci zarów­no mugo­li, jak i czarodziejów.

Wpły­wy z niniej­sze­go wyda­nia zosta­ną prze­ka­za­ne orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym wspie­ra­ją­cym dzie­ci i mło­dzież w trud­nej sytu­acji życio­wej, by zmie­niać ich życie na lep­sze. 20% wpły­wów tra­fi do Comic Relief, a 80% zasi­li kon­to Lumos.

Comic Relief jest orga­ni­za­cją cha­ry­ta­tyw­ną zare­je­stro­wa­ną w Wiel­kiej Bry­ta­nii pod nume­rem 326568 (Anglia i Walia) i SC039730 (Szko­cja). Fun­da­cja Lumos jest zare­je­stro­wa­na pod nume­rem 1112575.

Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je znaleźć

Nowe wyda­nie lek­sy­ko­nu towa­rzy­szą­ce­go serii o Har­rym Pot­te­rze z przed­mo­wą J.K. Row­ling (wystę­pu­ją­cej jako Newt Ska­man­der), zawie­ra­ją­ce sześć nie­zna­nych dotąd zwierząt!

Mistrzow­skie dzie­ło New­ta Ska­man­de­ra, któ­re bawi i uczy cza­ro­dzie­jów od poko­leń, już w momen­cie wyda­nia tra­fi­ło na listę pod­ręcz­ni­ków Szko­ły Magii i Cza­ro­dziej­stwa Hogwart. „Fan­ta­stycz­ne zwie­rzę­ta i jak je zna­leźć” są nie­za­stą­pio­nym wpro­wa­dze­niem do świa­ta magicz­nych stworzeń.

Licz­ne podró­że i odkry­cia Ska­man­de­ra zaowo­co­wa­ły tomem o nie­zrów­na­nym zna­cze­niu. Nie­któ­re ze zwie­rząt, jak hipo­gryf, bazy­li­szek, rogo­gon węgier­ski, będą zna­ne czy­tel­ni­kom „Harry’ego Pot­te­ra”. Inne zasko­czą nawet naj­gor­liw­szych ama­to­rów magizoologii.

Odkryj nie­sa­mo­wi­te zwy­cza­je magicz­nych zwie­rząt na pię­ciu kontynentach…

Wpły­wy z niniej­sze­go wyda­nia zosta­ną prze­ka­za­ne orga­ni­za­cjom cha­ry­ta­tyw­nym wspie­ra­ją­cym dzie­ci i mło­dzież w trud­nej sytu­acji życio­wej, by zmie­niać ich życie na lep­sze. 20% wpły­wów tra­fi do Comic Relief, a 80% zasi­li kon­to Lumos.

Comic Relief jest orga­ni­za­cją cha­ry­ta­tyw­ną zare­je­stro­wa­ną w Wiel­kiej Bry­ta­nii pod nume­rem 326568 (Anglia i Walia) i SC039730 (Szko­cja). Fun­da­cja Lumos jest zare­je­stro­wa­na pod nume­rem 1112575.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy