Ekranizacje Zapowiedzi

Jest zwiastun Diuny! Premiera za trzy miesiące

18 grud­nia 2020 roku na ekra­ny tra­fi film “Diu­na”. To jed­na z naj­bar­dziej wycze­ki­wa­nych pre­mier roku. Twór­cy wresz­cie poka­za­li zwia­stun tej produkcji!

Diu­na” to ekra­ni­za­cja kul­to­wej powie­ści Fran­ka Her­ber­ta. Fabu­ła roz­gry­wa się na pla­ne­cie Arra­kis. Timo­thée Cha­la­met wcie­li się w głów­ną rolę Pau­la Atry­dy, syna księ­cia, któ­ry z powo­du zama­chu ucie­ka i posta­na­wia popro­wa­dzić ludzi pozna­nych po uciecz­ce do wal­ki z zamachowcami.

W roli baro­na Vla­di­mi­ra Har­kon­ne­na zoba­czy­my Stel­la­na Skars­gar­da, Glos­su Rab­ba­na Har­kon­ne­na zagra Dave Bau­ti­sta, a lady Jes­si­kę, mat­kę Pau­la – Rebec­ca Fer­gu­son. W pozo­sta­łych rolach wystą­pią: Ste­phen Mckin­ley Hen­der­son, Oscar Isa­ac, Josh Bro­lin, Jason Mamoa, Sha­ron Dun­can-Brew­ster, Char­lot­te Ram­pling, Javier Bar­dem, Zen­daya i David Dastmalchian.
Reży­se­rem, sce­na­rzy­stą i pro­du­cen­tem fil­mu jest Denis Villeneuve.

Reklama

Może też zainteresują cię te tematy